Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lishilenko_BuhUch.pdf
Скачиваний:
16
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
16.64 Mб
Скачать

2.3.2. Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі

Розглядаючи питання обліку наявності і руху виробничих запасів, окрему увагу треба приділити обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі, документальне оформлення операцій з якими має деякі особливості.

Для початку зауважимо, що в процесі утримання тварин на вирощуванні та відгодівлі як, зокрема, у розрізі конкретних груп тварин, так і їх вікових групах, постійно відбуваються зміни. Kількість тварин може збільшуватися внаслідок отримання приплоду, купівлі тварин та ін., а також зменшуватися внаслідок вибраковки, продажу, падіжу і т.п.

Особливого значення при організації обліку тварин треба надавати облікуотриманняприплоду. Так, документом, за допомогою якого здійснюється оприбуткування приплоду тварин, є “Акт на оприбуткування приплоду тварин”. Актскладається у двох екземплярах працівниками ферми за участю зоотехнікаі ветеринарного лікаря.

В спеціалізованих господарствах по утриманню звірів при отриманні приплоду складається “Накопичувальний акт на опри-

буткування приплоду звірів”.

Переведення тварин із однієї вікової групи до іншої оформляється за допомогою документа “Акт на переведення тварин із групи в групу”. Вибракування тварин ізосновного стада(які обліковуються на рахунку 10 “Основні засоби”) і переведення їх на відгодівлю здійснюється за допомогою документа “Акт на вибра-

ковку тварин із основного стада”.

Оприбуткування на ферму придбаних господарством тварин зі сторони здійснюється на підставі документа “Товарно-транс- портна накладна”, яка супроводжує вантаж, а за умов купівлі племінних тварин довказаного документа постачальникомдодається також “Племінне свідоцтво”.

В свою чергу вибуття тварин із ферми внаслідок забою, падіжу або вимушеної прирізки оформляють за допомогою докумен-

та “Акт на вибуття тварин та птиці (забій, прирізка, падіж)”,

який як і всі інші вищевказані документи по обліку руху тварин оформляється у двох екземплярах за обов’язковою участю зоо- технічно-ветеринарних працівників.

На підставі даних із первинних документів, які засвідчують або надходження, або вибуття тварин по конкретній фермі, здійсню-

ються записи до “Kниги обліку руху худоби та птиці”.

285

Для узагальненого відображення змін, які відбулися протягом календарного місяця, керівник структурного підрозділу (ферми) подає до бухгалтерії господарства “Звіт про рух худоби та птиці”, до якого додаються всі первинні документи, за допомогою яких було зафіксовано ті чи інші зміни у кількісному складі тварин та птиці.

На підставі узагальненого звіту в бухгалтерії робляться не-

обхідні відмітки у “Відомість аналітичного обліку тварин”, яка відкривається окремо на кожну групу тварин.

Узагальнена інформація із відомостей аналітичного обліку тварин знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналах-ордерах № 4 і № 5, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку у Відомості 2-М (див. дод. А 2).

2.3.3. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Розкриваючи питання обліку наявності і руху виробничих запасів окрему увагу треба приділити малоцінним та швидкозношуваним предметам, облік яких має деякі особливості.

Навиконаннязаходівпореалізації Державної програми переходу України наміжнародну систему обліку і статистики Міністерством статистики України від 22.05.1996 р. було видано наказ № 145 “Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів”, яким передбачено запровадження у практику обліку із 1.07.1996 р. наступних форм первинних облікових документів:

МШ-1 “Вiдомiсть напоповнення(вилучення) постiйного запасу iнструментiв (пристроїв)”;

МШ-2 “Kартка облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв”;

МШ-3 “Замовлення на ремонт або заточування iнструментiв (пристроїв)”;

МШ-4 “Акт вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв”;

МШ-5 “Акт насписання iнструментiв (пристроїв) та обмiн їхна придатнi”;

МШ-6 “Особова картка № ____ облiку спецодягу, спецвзуття та запобiжних пристроїв”;

286

МШ-7 “Вiдомiсть облiку видачi (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобiжних пристроїв”;

МШ-8 “Акт на списання малоцiнних та швидкозношуваних предметiв”.

Для облiку змiни запасу iнструментiв (пристроїв) у роздавальних кладових на тих пiдприємствах, де облiк ведеться за принципом встановлення постiйного оборотного (обмiнного) фонду, за-

стосовується “Вiдомiсть на поповнення (вилучення) постiйного запасу iнструментiв (пристроїв)” (форма № МШ-1). Вiдомiсть складаєтьсяу двохпримiрниках начальникомцехуразомiзначальником iнструментального чи планового вiддiлу при необхiдностi змiни норми постiйного запасу iнструментiв (пристроїв). Один примiрник вiдомостi знаходитьсяв iнструментальному вiддiлi, другий — в цеху.

На пiдставi даних вiдомостi вносяться змiни до картки складського облiку матерiалiв (типова форма № М-12) iнструмен- тально-роздавальної кладової.

Видача із складу підприємства його працівникам та керівникам структурних підрозділів малоцінних швидкозношуваних предметів може здійснюватися на підставі документів “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” або “Лімітнозабірна картка” (див. зразкки 2.7.і 2.8.).

Для облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, виданих пiд розписку робiтнику чи бригадиру (для бригади) iз роздавальної кладової цеху для тривалого користування, застосовується

форма № МШ-2 “Kартка облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв” (зразок 2.13).

Kартка заповнюється в одному примiрнику комiрником на кожного робiтника, що одержав цi предмети.

Для облiку iнструментiв (пристроїв), виданих робiтнику iз кладової цеху для короткострокового користування, застосовується iнструментальна марка, яка при здачi iнструментiв комiрнику, повертається робiтниковi.

На кожну iнструментальну марку, в якiй вказується номер iнструментальної роздавальної кладової, номер цеху, табельний номер робiтника, комiрник видає тiльки один iнструмент.

Спеціалізованою формою документа, за допомогою якого здійснюється видача спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів працівникам підприємств в індивідуальне користування завстановле-

ними нормами є “Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу,

спецвзуття та запобіжних пристроїв” (форма № МШ–7).

287

288

Відомістьзаповнюється в двох примiрниках комiрником цеху (вiддiлу, дiльницi) окремо на видачуi на поверненняспецодягу, спецвзуття та запобiжних засобiв i оформляється вiдповiдними пiдписами. Один примiрник передається до бухгалтерiї, другий залишається у комiрника цеху (вiддiлу, дiльницi).

Зацiєюформоюведеться облiкприйнятихвiдробiтникiвспецодягу, спецвзуття на прання, дезiнфекцiю, ремонт та на лiтнє зберiгання.

Типова форма документа “Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв” наведено у зразку 2.14.

Для облiку спецодягу, спецвзуття та запобiжних засобiв, якi видаються робiтникам пiдприємства в iндивiдуальне користування, за встановленими нормами застосовується також “Особова картка

облiку спецодягу, спецвзуття та запобiжних засобiв” (форма № МШ-6). Kартка ведеться в одному примiрнику i зберiгається у комiрника цеху (дiльницi). Типова форма документа наведена у додатку Б4.

У випадку втрати взятих предметiв спецодягу, спецвзуттяабо запобiжнихзасобiв в особовiй картцi за формою№ МШ-6 в рядкузагубленого предмету в роздiлi “Повернено” робиться запис: “Акт вибуття № _____ i дата”.

Черговийспецодяг, спецвзуттятазапобiжнi засоби колективного використання, виданi робiтникам та службовцям тiльки на час виконання тих робiт, на якi вони передбаченi, повиннi знаходитися у коморахi видаватисяпiд вiдповiдальнiсть майстрiв таiнших робiтникiв, перелiк яких затверджується керiвником пiдприємства.

Черговий спецодяг, спецвзуття та запобiжнi засоби записуються на окремi картки з помiткою “Чергова”.

При автоматизованiй обробцi даних з облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв особова картка не ведеться.

Дляоблiкуiнструментiв(пристроїв), переданихназаточування або ремонт, застосовується (форма № МШ-3) “Замовлення на ремонт або заточування iнструментiв (пристроїв)”, яка викорис-

товується на тих пiдприємствах, де заточування та ремонт iнструментiв (пристроїв) проводиться у централiзованому порядку. Замовлення виписуєтьсяу двох примiрниках комiрникомроздавальної кладової. Один примiрник залишається у комiрника з розпискою виконавця, другий передається разом iз iнструментом до цеху виконання (заточувальну майстерню). Пiсля заточування чи ремонту iнструмента (пристрою) комiрник робить вiдмiтку у своєму примiрнику про

289

290

повернення iнструмента (пристрою) i розписується у примiрнику це- ху-виконавця.

Для оформлення поломки та втрати iнструментiв (пристроїв) й iнших малоцiнних та швидкозношуваних предметiв застосовується

(форма № МШ-4) “Акт вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв” (див. додаток Б5).

Цей документ складається в одному примiрнику майстром i начальником цеху (дiльницi) на одного або декiлькох робiтникiв.

При поломцi, псуваннi та втратi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв з вини робiтника акт складається у двох примiрниках. Один примiрник залишається в цеху (на дiльницi), а другий направляєтьсяурозрахунковучастинубухгалтерiїдляутриманняувстановленому порядку з робiтника вартостi поломаного, зiпсованого чи втраченого предмета.

При пред’явленнi робiтником акту вибуття йому замiсть непридатного чи втраченого предмета видається придатний i записується до картки облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв (форма № МШ-2). Акти вибуття потiм додаються до актiв списання (форми № МШ-5 i МШ-8).

Для оформлення списання iнструментiв (пристроїв), що стали непридатними, та обмiну їх на придатнi на тих пiдприємствах, де облiк проводиться за методом обмiнного (оборотного) фонду засто-

совується “Акт на списання iнструментiв (пристроїв) та обмiн їх на придатнi” (форма № МШ-5), який складається в одному примiрнику комiсiєю цеху на пiдставi разових актiв вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв (форма № МШ-4). Непридатний iнструмент за актом здається до кладової для утилю. Акт вiзується начальником iнструментального чи планового вiддiлу i подається до центрального iнструментального складу (ЦIС), який видає цеху iнструменти (пристрої) тогож найменування, марки та розмiру за актом без виписки вимог i лiмiтних карток. Пiсля видачi складом iнструментiв (пристроїв) акт передається до бухгалтерiї, де згiдно з цим актом, проводиться списання iнструментiв (пристроїв) зi складу без вiдображення їх руху по роздавальних кладових цехiв. Виданий складом iнструмент (пристрiй) в порядку обмiну за актами у картцi облiку роздавальних кладових не вiдображається.

Для оформлення списання морально застарiлих, зношених i непридатних для подальшого використання iнструментiв (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобiжних засобiв після закiнчення строку носіння, iнших малоцiнних та швидкозношуваних предметiв i здачі їх у комору для утилю, застосовується форма № МШ-8 Акт

291

292

Зразок 2.15.

Продовження зразку 2.15.

293

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]