Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lishilenko_BuhUch.pdf
Скачиваний:
16
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
16.64 Mб
Скачать

9.2. Організація обліку доходів

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства призначені рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності”.

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 “Страхові платежі”, протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходуразом ізсумоюнепрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом — щомісячневідображенняналежноїсуминепрямих податків, зборів(обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Для обліку доходів планом рахунків передбачено застосування наступних бухгалтерських рахунків:

70“Доходи від реалізації”;

71“Інший операційний дохід”;

72“Доходи від участі в капіталі”;

73“Інші фінансові доходи”;

74“Інші доходи”;

75“Надзвичайні доходи”;

76“Страхові платежі”.

9.2.1. Облік доходів від реалізації

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про доходивід грального бізнесу, відпроведеннялотерей, а такожпро суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70 “Доходи від реалізації”.

Рахунок 70 “Доходи від реалізації” має такі субрахунки:

701 “Дохід від реалізації готової продукції”;

702 “Дохід від реалізації товарів”;

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”;

704 “Вирахування з доходу”;

705 “Перестрахування”.

За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування (у кореспонденції з субрахунком 705 “Перестрахування”); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

523

На субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції”

узагальнюєтьсяінформаціяпро доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” узагаль-

нюють інформацію про доходи від реалізації товарів.

На субрахунку703 “Дохідвідреалізації робіті послуг” уза-

гальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг. Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами

(групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 “Вирахування з доходу” за дебетом відображаються суми надходжень за договорами комісій, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітентів, принципалів, сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На субрахунку 705 “Перестрахування” підприємства, які є страховиками, відповідно до Закону України “Про страхування”, узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами престрахування. За дебетом субрахунку 705 відображаються суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за кредитом — частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Таблиця 9.1. Kореспонденції бухгалтерських рахунків

по обліку доходів від реалізації

Зміст господарської

 

Kореспондуючі рахунки

п/п

операції

 

Дебет

Kредит

1

2

 

3

4

1.

Одержано виручку від

30

“Kаса”

701 “Дохід від реаліза-

 

реалізації готової

31

“Рахунки в банках” ції готової продукції”

 

продукції, товарів,

 

 

702“Дохід від реаліза-

 

робіт і послуг

 

 

ції товарів”

 

споживачам

 

 

703 “Дохід від реаліза-

 

 

 

 

ції робіт і послуг”

524

Продовження таблиці 9.1.

1

2

 

3

4

2.

Виставлено рахунок

 

36 “Розрахунки

701 “Дохід від реаліза-

 

покупцю за відванта-

 

з покупцями

ції готової продукції”

 

жені на його адресу

 

та замовниками”

702 “Дохід від реаліза-

 

готову продукцію, то-

 

37 “Розрахунки з

ції товарів”

 

вар, а також виконані

 

різними дебіторами”

703 “Дохід від реаліза-

 

роботи і послуги

 

68 “Розрахунки за

ції робіт і послуг”

 

 

 

іншими операціями”

 

3.

Відображенодоход у

 

76 “Страхові платежі”

703 “Дохід від реаліза-

 

виглядістрахових плате-

 

 

ції робіт і послуг”

 

жіввідстрахувальника

 

 

 

4.

Відображено податок

 

701 “Дохід від

64 “Розрахунки за по-

 

на додану вартість із

реалізації готової

датками й платежами”

 

суми виручки від реалі-

продукції”

 

 

зації (за умови, якщо

702 “Дохід від реалі-

 

 

підприємство є платни-

зації товарів”

 

 

ком податку на додану

703 “Дохід від реалі-

 

 

вартість)

зації робіт і послуг”

 

5.

Списано доходи від

 

70 “Доходи від

791 “Фінансові ре-

 

реалізації за вираху-

 

реалізації”

зультати від

 

ванням податку на до-

 

 

операційної діяльнос-

 

дану вартість

 

 

ті”

6.

Відображено суму на-

 

791 “Фінансові

704 “Вирахування з

 

даних після дати реалі-

 

результати від

доходу”

 

зації знижок покупцям,

 

операційної

 

 

вартість повернених по-

 

діяльності”

 

 

купцем продукції, това-

 

 

 

 

рів та інші суми, які

 

 

 

 

підлягають вирахуван-

 

 

 

 

ню з доходу

 

 

 

Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реа-

лізації виступають: “Прибутковий касовий ордер” (див. зразок 3.2.), виписка банку (див. зразок 3.18.), “Рахунок–фактура” (див. зразок 2.1.), “Товарно–транспортна накладна” (див. зразок 2.4.), “Накладна-вимога навідпуск(внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок2.7.) таін.

Віднесення доходу від реалізації на фінансові результати від операційної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки) оформленої працівниками бухгалтерії.

Узагальнення даних по рахунку 70 “Доходи від реалізації” здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ор- дері № 6, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — урозділі

ІІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5).

525

9.2.2. Облік інших операційних доходів

Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку

71 “Інший операційний дохід”.

За кредитом рахунку 71 “Інший операційний дохід” відоб-

ражається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Рахунок71 “Іншийопераційнийдохід” маєтакісубрахунки:

710“Дохідвідпервісноговизнаннятавідзмінивартостіактивів, які обліковуються за справедливою вартістю”;

711“Дохід від реалізації іноземної валюти”;

712“Дохід від реалізації інших оборотних активів”;

713“Дохід від операційної оренди активів”;

714“Дохід від операційної курсової різниці”;

715“Одержані штрафи, пені, неустойки”;

716“Відшкодування раніше списаних активів”;

717“Дохід від списання кредиторської заборгованості”;

718“Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів”;

719“Інші доходи від операційної діяльності”.

На субрахунку 710 “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю” узагальнюється інформація про доходи від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів, та від зміни справедливої вартості біологічних активів, який визначено відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”.

На субрахунку 711 “Дохід від реалізації іноземної валюти” уза-

гальнюєтьсяінформаціяпродоходивідреалізаціїіноземноївалюти.

На субрахунку 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

526

На субрахунку 713 “Дохід від операційної оренди активів” уза-

гальнюєтьсяінформаціяпро доходивідоренди(крімфінансової) майна, якщоцядіяльністьнеєпредметом(метою) створенняпідприємства.

На субрахунку 714 “Дохід від операційної курсової різниці” узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов’язаннями підприємства, пов’язаними з операційною діяльністю підприємства.

Насубрахунку715 “Одержаніштрафи, пені, неустойки” уза-

гальнюєтьсяінформація про штрафи, пені, неустойки таінші санкціїза порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.

На субрахунку 716 “Відшкодування раніше списаних ак-

тивів” узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів.

На субрахунку 717 “Дохід від списання кредиторської за-

боргованості” узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності.

На субрахунку 718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів” узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) і доходи від цільвого фінансування, пов’язаногозопераційноюдіяльністю.

На субрахунку 719 “Інші доходи відопераційної діяльності”

узагальнюєтьсяінформація проіншідоходивідопераційноїдіяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 “Інший операційний дохід”, зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації, від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення підприємства. Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України“Про страхування”, нацьомусубрахункуузагальнюютьінформацію про інші доходи від страхової діяльності, зокрема комісійцні винагороди за перестрахування, частки від страхових сум та страхових відшкодувань, належні до сплати перестраховиками, повернуті суми із централізованих страхових резервних фондів, повернуті суми страхових резервів, інших, ніж резерв незароблених премій.

Типову кореспонденцію рахунків по обліку інших операційних доходів представлено у табл. 9.2.

527

Таблиця 9.2. Kореспонденція бухгалтерських рахунків

по обліку інших операційних доходів

Зміст господарської

 

Kореспондуючі рахунки

п/п

операції

 

Дебет

Kредит

1

2

 

3

4

1.

Відображене

23

"Виробництво"

710 “Дохідвідпер-

 

перевищення в кінці року

 

 

вісноговизнання

 

вартості поточних

 

 

тавідзмінивар-

 

біологічних активів над

 

 

тостіактивів, які

 

сумою фактичних витрат

 

 

обліковуютьсяза

 

на їх виробництво

 

 

справедливою

 

визнаних протягом року

 

 

вартістю”

2.

Відображено дохід від

31

“Рахунки в банках”

711 “Дохід від

 

реалізації іноземної

 

 

реалізації інозе-

 

валюти

 

 

мної валюти”

3.

Відображено доходи від

30

“Kаса”

712 “Дохід від

 

реалізації оборотних

31

“Рахунки в банках”

реалізації інших

 

активів (виробничих

34

“Kороткострокові

оборотних

 

запасів, малоцінних та

векселі одержані”

активів”

 

швидкозношуваних

36

“Розрахунки з покуп-

 

 

предметів тощо)

цями та замовниками”

 

 

 

37

“Розрахунки з різними

 

 

 

дебіторами”

 

4.

Відображено доходи від

30

“Kаса”

713 “Дохід від

 

операційної оренди

31

“Рахунки в банках”

операційної

 

активів

37

“Розрахунки з різними

оренди активів”

 

 

дебіторами”

 

5.

Відображено дохід від

30

“Kаса”

714 “Дохід від

 

операційної курсової

31

“Рахунки в банках”

операційної

 

різниці

36

“Розрахунки з покуп-

курсової різниці”

 

 

цями та замовниками”

 

 

 

37

“Розрахунки з різними

 

 

 

дебіторами”

 

6.

Відображено штрафи,

36

“Розрахунки з покуп-

715 “Одержані

 

пені, неустойки, які

цями та замовниками”

штрафи, пені,

 

визнані боржником

37

“Розрахунки з різними

неустойки”

 

підприємства, або щодо

дебіторами”

 

 

яких одержані позитивні

68

“Розрахунки за

 

 

рішення суду

іншими операціями”

 

528

Продовження таблиці 9.2.

1

2

 

3

4

7.

Відображено суму

10

“Основні засоби”

716 “Відшкоду-

 

відшкодувань

12

“Нематеріальні

вання раніше

 

підприємству вартості

активи”

списаних

 

раніше списаних активів

20

“Виробничі запаси”

активів”

 

 

запаси”

 

 

 

22

“Малоцінні та швид-

 

 

 

козношувані предмети”

 

 

 

28

“Товари”

 

 

 

30

“Kаса”

 

 

 

31

“Рахунки в банках”

 

8.

Відображено доходи від

50

“Довгострокові

717 “Дохід від

 

списання кредиторської

позики”

списання

 

заборгованості, що

51

“Довгострокові

кредиторської

 

виникла в ході

векселі видані”

заборгованості”

 

операційного циклу після

60

“Kороткострокові

 

 

закінчення строку

позики”

 

 

позовної давності

62

“Kороткострокові

 

 

 

векселі видані”

 

 

 

63

“Розрахунки з

 

 

 

постачальниками та

 

 

 

підрядниками”

 

 

 

68

“Розрахунки за

 

 

 

іншими операціями”

 

9.

Відображено дохід від

10

“Основні засоби”

718 “Дохід від

 

безоплатно одержаних

20

“Виробничі запаси”

безоплатно

 

активів

22

“Малоцінні та

одержаних

 

 

швидкозношувані

активів”

 

 

предмети”

 

 

 

28

“Товари”

 

 

 

30

“Kаса”

 

 

 

48

“Цільове

 

 

 

фінансування і цільові

 

 

 

надходження”

 

10.

Відображено доходи за

10

“Основні засоби”

719 “Інші доходи

 

результатами проведених

20

“Виробничі запаси”

від операційної

 

інвентаризацій оборотних

22

“Малоцінні та

діяльності”

 

і необоротних активів

швидкозношувані

 

 

підприємств

предмети”

 

 

 

26

“Готова продукція”

 

 

 

28

“Товари”

 

 

 

30

“Kаса”

 

529

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]