Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Holod_V.V._Korporativne_upravlinnya._Navch.-met...doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
2.01 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Інститут економіки і управління

Кафедра маркетингового менеджменту

В.В. Холод

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В УМОВАХ ECTS

для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент

організацій торгівлі») денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні

кафедри маркетингового менеджменту

протокол № 5 від 19.10.2011 р.

Схвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

протокол № __ від __.__.2011 р.

ДонНует Донецьк

2011

УДК 005.941:338.24:334.722.8](076.5)

ББК 65.292.34-21я73

Рецензенти:

Л.А. Лутай, доктор економічних наук, професор

І.С. Фоломкіна, кандидат економічних наук, доцент

Холод, В.В.

Х 73 Корпоративне управління [Текст] : навч.-метод. рек. щодо самост. вивч. дисц. в умовах ECTS (для студ. спец. 7.03060101, 8.03060101 «Менедж. орг. і адмін.» (спец-ція «Менедж. орг. торгівлі») ден. та заоч. форм навч.) / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; Каф. маркетинг. менедж. ; В. В. Холод, – Донецьк : [ДонНУЕТ] , 2011. – 198 с.

Навчально-методичні рекомендації підготовлено з метою забезпечення самостійного вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне управління» студентами спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент організацій торгівлі») денної та заочної форм навчання. Навчально-методичні рекомендації можуть використовувати також викладачі, аспіранти, фахівці-практики, що працюють у корпоративних структурах, власники акцій тощо.

Навчально-методичні рекомендації містять вступ, у якому визначено актуальність і необхідність вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне управління» у ринкових умовах господарювання, мету і завдання вивчення дисципліни, зв’язок дисципліни «Корпоративне управління» з іншими спеціальними професійно орієнтованими дисциплінами спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент організацій торгівлі»); дидактичні засади викладання навчальної дисципліни «Корпоративне управління» в умовах Європейської кредитно-трансфертної системи (ECTS), що включають структуру програми дисципліни, ідентифікацію дисципліни, тематичний план дисципліни, технологічну карту тематичного плану дисципліни, зміст самостійної роботи студентів з дисципліни, індивідуальні навчально-дослідні завдання з дисципліни, засоби проведення контролю з дисципліни; навчально-методичні рекомендації щодо самостійного вивчення тем за змістовими модулями навчальної дисципліни «Корпоративне управління»; питання для самоконтролю за темами дисципліни; тематичні тести з дисципліни; ситуації та практичні завдання з дисципліни; глосарій з дисципліни; список джерел, що рекомендуються для вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне управління» в умовах ECTS.

УДК 005.941:338.24:334.722.8](076.5)

ББК 65.292.34-21я73

© Холод В.В., 2011

© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

Стор.

Вступ …………………………………………………………………….

4

1 Дидактичні засади викладання навчальної дисципліни «Корпоративне управління» в умовах Європейської кредитно-трансфертної системи (ECTS):

1.1 Структура програми навчальної дисципліни «Корпоративне управління» (за вимогами ECTS) ...............................................................

6

1.2 Ідентифікація навчальної дисципліни «Корпоративне управління»

7

1.3 Тематичний план навчальної дисципліни «Корпоративне управління» ............................................................................................................

8

1.4 Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Корпоративне управління» …………………...………………………....

10

1.5 Зміст самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» ……………………………………….………….

14

1.6 Індивідуальні навчально-дослідні завдання

з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» ……………...….

16

1.7 Засоби проведення контролю з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» ……….……………………….......................................

18

2 Навчально-методичні рекомендації щодо самостійного вивчення тем за змістовими модулями навчальної дисципліни «Корпоративне управління»:

Змістовий модуль 1 Корпорації – основна рушійна сила ринкової економіки

Тема 1 Сутність та принципи корпоративного управління …………....

23

Тема 2 Об’єкти корпоративного управління ………………………..…..

33

Змістовий модуль 2 Особливості організації управління корпораціями

Тема 3 Державне регулювання корпоративного сектора ……………..

51

Тема 4 Структура та зміст корпоративного управління ………………

58

Тема 5 Управління капіталом у корпораціях ……………………….....

88

Змістовий модуль 3 Баланс інтересів учасників корпоративного управління

Тема 6 Реорганізація акціонерних товариств. Дочірні підприємства …

98

Тема 7 Конфлікт інтересів посадових осіб акціонерного товариства ...

112

3 Питання для самоконтролю за темами навчальної дисципліни «Корпоративне управління» ………………………………………………..…

119

4 Тематичні тести з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» …………………………………………………………………………

128

5 Ситуації та практичні завдання з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» …………………………………………........................

160

6 Глосарій з навчальної дисципліни «Корпоративне управління» ........

186

Список джерел, що рекомендуються для вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне управління» в умовах ECTS ………………….

195

ВСТУП

Виникнення недержавного сектора, який представлений, в основному, акціонерними товариствами і товариствами з обмеженою відповідальністю, викликало необхідність створення принципово нової системи управління, з якою вітчизняним менеджерам не довелося раніше мати справу – управління корпоративними структурами.

Корпоративне управління являє собою процеси регулювання власником руху його корпоративних прав із метою отримання прибутку, управління корпоративним підприємством, відшкодування витрат через отримання частки майна при його ліквідації, можливих спекулятивних операцій з корпоративними правами.

Головними характерними рисами ефективного корпоративного управління є всебічний захист прав та прерогатив акціонерів, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу, прозорість (розкриття) відповідної інформації, незалежність наглядової ради у визначенні стратегії товариства, затвердженні бізнес-планів та інших важливих господарських рішень.

Незаперечним фактом є недостача фахівців з корпоративного управління, недостатній рівень підготовки менеджерів в області корпоративного управління.

Викладання навчальної дисципліни «Корпоративне управління» в умовах Європейської кредитно-трансфертної системи (ECTS) спрямоване на формування у студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент організацій торгівлі») чіткого поняття сутності, важливості та актуальності корпоративного управління як інструменту досягнення економічної незалежності, конкурентоспроможності та прибутковості корпоративних підприємств.

Предметом навчальної дисципліни «Корпоративне управління» є вивчення основних аспектів управлінських відносин і корпоративних прав у системі управління акціонерними товариствами.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Корпоративне управління» є оволодіння теоретичними знаннями з питань корпоративного управління, інструментарієм, методикою формування корпоративних стратегій розвитку та набуття практичних вмінь і навичок щодо управління корпоративними утвореннями.

Відповідно до мети навчальної дисципліни «Корпоративне управління» визначено завдання її вивчення, згруповані в три основних блоки. Перший блок завдань передбачає: вивчення сутності корпоративного управління взагалі, об’єктів корпоративного управління, зокрема, акціонерних товариств, специфіки управління акціонерними товариствами. Другий блок завдань охоплює: моніторинг зовнішнього середовища корпоративного управління, а саме – державного регулювання корпоративного сектора; визначення структури та змісту корпоративного управління через з’ясування сфери компетенції органів управління акціонерним товариством: загальних зборів акціонерів, наглядової ради, виконавчого органу (правління), ревізійного органу; управління капіталом у корпораціях. Третій блок завдань присвячений: особливостям внутрішньокорпоративного регулювання різних сторін діяльності акціонерних товариств – створенню, функціонуванню і реорганізації органів управління акціонерних і дочірніх підприємств, конфлікту інтересів посадових осіб тощо.

Відповідно до мети і завдань навчальної дисципліни «Корпоративне управління» розроблено навчально-методичні рекомендації щодо вивчення трьох змістових модулів і семи тем навчальної дисципліни «Корпоративне управління». У першому змістовому модулі «Корпорації – основна рушійна сила ринкової економіки» визначено сутність та принципи корпоративного управління, охарактеризовано об’єкти корпоративного управління. Другий змістовий модуль «Особливості організації управління корпораціями» розкриває сферу компетенції органів державного регулювання корпоративного сектора, вивчає структуру та зміст корпоративного управління, характеризує порядок управління капіталом у корпораціях. У третьому змістовому модулі «Баланс інтересів учасників корпоративного управління» розглянуто питання реорганізації акціонерних товариств, визначено особливості створення і функціонування дочірніх підприємств, визначено порядок розв’язання конфлікту інтересів посадових осіб акціонерного товариства.

Отже, має бути забезпечена теоретична підготовка студентів з питань:

 • сутності, основних понять і категорій корпоративного управління;

 • прав та обов’язків акціонерів в системі корпоративного управління;

 • корпоративної форми організації бізнесу;

 • принципів корпоративного управління;

 • елементів внутрішньої сфери корпоративного управління;

 • особливості господарських товариств як об'єкту корпоративного управління;

 • основних принципів розробки стратегії корпорації;

а також практична підготовка та уміння щодо:

 • визначення прав, обов'язків учасників корпоративних утворень;

 • організації загальних зборів та порядку їх проведення;

 • регулювання основних організаційно-економічних відносин в системі корпоративного управління;

 • реорганізації акціонерних товариств.

Представлені навчально-методичні рекомендації сприятимуть підвищенню усвідомленості суті та принципів корпоративного управління, засвоєнню норм законодавства, що регулюють корпоративні відносини, є практичним помічником у прийнятті управлінських рішень стосовно об’єктів корпоративного управління.

У зв'язку з тим, що законодавство України постійно змінюється, нормативні акти, що наводяться у навчально-методичних рекомендаціях, можуть бути зміненими або скасованими на момент публікації рекомендацій. Отже, ці навчально-методичні рекомендації, хоча й ґрунтуються на надійних джерелах, не претендують на абсолютну точність і достовірність.

1 ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» В УМОВАХ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРТНОЇ СИСТЕМИ (ECTS)

1.1 СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» (за вимогами ECTS)

Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент організацій торгівлі»), денна форма навчання

Курс:

V

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 2,5

Нац.: 1,7

Галузь знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»

Нормативна

Х триместр

Модулів: 1

Лекції (теоретична підготовка): 16

Змістових модулів: 3

Спеціальність 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” (спеціалізація “Менеджмент організацій торгівлі”)

Семінари і практичні заняття:8

Загальна кількість годин: 72

Індивідуальні заняття студентів (ІЗС): 16

Тижневих годин: 4

Самостійна робота студентів (СРС): 32

ОКР “Спеціаліст”

Вид підсумкового контролю: екзамен

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.