Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціальна психологія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Пояснювальна записка

Робоча програма курсу «Соціальна психологія» розроблена з урахуванням вимог щодо удосконалення підготов­ки спеціалістів в галузі педагогіки до успішного пізнання різноманітних аспектів соціально - психологічної проблематики. Позаяк в суспільстві сфор­мувалася нагальна потреба в висококваліфікованих спеціалістах з соціально-психологічного напрямку, здатних стати співтворцями громадянського суспільства в нашій країні.

Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціальна психологія» є нормативним документом КМПУ імені Б.Д. Грінченка, який розроблено кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра».

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Соціальна психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

«Соціальна психологія» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки висококваліфікованих фахівців, зокрема: опанування системою знань про закономірності поведінки і діяльності людей, зумовлених включенням їх до соціальних груп, а також психологічні характеристики цих груп.

Мета курсу: забезпечення майбутніх педагогів знаннями з основних понять, принципів та положень соціальної психології, а також озброєння, на основі теоретичних знань, уміннями і навичками практичної та дослідницької діяльності у соціальній сфері.

Завдання курсу:

1. Ознайомити слухачів з сутністю, місцем і роллю соціальної психології в системі наукового знання.

  1. Проаналізувати специфіку застосування методів соціальної психології.

  2. Розкрити історичний розвиток соціально-психологічних ідей.

  3. Висвітлити соціально-психологічні проблеми особистості, міжособистісного спілкування.

  4. Охарактеризувати особливості функціонування соціальних груп, внутрішньогрупових і міжгрупових відносин.

  5. Виробити у слухачів ряд практичних умінь та навичок; сприяти становленню професійного мислення психолога; активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.

В результаті засвоєння модулів студенти повинні знати:

історичні передумови та перспективи розвитку соціальної психології, основні теоретичні напрями у сучасній соціальній психології;

категорії та методи соціальної психології;

різні підходи до проблеми особистості та її розвитку, формування та соціалізації;

засоби соціально-психологічного впливу в процесі спілкування;

особливості міжособистісної та міжгрупової взаємодії в різних видах і формах суспільної діяльності.

На основі цих знань під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

осмислено використовувати термінологічний апарат; застосовувати в соціально-педагогічній діяльності методи соціальної психології; використовувати прийоми комунікації для успішної взаємодії з людьми; аналізувати соціально-психологічні явища; організовувати взаємодію у малій групі; в практичній роботі враховувати специфіку ментальності населення; визначити психологічні параметри вивчення і оцінки сформованості активної життєвої позиції особистості, закріплювати її потребу в самоствердженні і самовираженні.

Курс “Соціальна психологія” передбачає тісний зв’язок з дисциплінами: загальна, вікова та педагогічна психологія, історія психології, психодіагностика, діагностика індивідуально-типологічних відмінностей особистості та інші.

Обсяг курсу «Соціальна психологія», відведено до навчального плану, становить 108 год., із них 12 год. – лекції, 24 год. – семінарські заняття, 16 год. – індивідуальна робота, 31 год. – самостійна робота, 8 год. – модульний контроль, 4 год.- екземенаційна консультація, 13 год- консультації.

Форма підсумкового контролю – іспит.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.