Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціальна психологія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Структура програми навчальної дисципліни

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: «Соціальна психологія»

Курс: 5

Підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3

Модулів: 3

Змістовних модулів:3

Загальна кількість годин:

108

Тижневих годин: 2

Шифр та назва напряму 0101 «Педагогічна освіта»

Шифр та назва спеціальності: 7.010105 „Початкова освіта”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Обов’язковий

Рік підготовки: 5

Семестр: 10

Лекції (теоретична підготовка): 12 год.

Практичні: 24 год.

Самостійна робота: 31 год.

Індивідуальна робота: 16 год. – навчальний проект (есе)

Модульний контроль 8 год

Консультації - 13 год.

Екзаменаційна консультація -4год.

Вид (ПМК): іспит 22,44 год

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

з/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модульний контроль

Екзаменаційна консультація

Консультації

Змістовний модуль І. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання.

1.

Соціальна психологія як наука(2 год).

6

2

4

2

6

1

3

2.

Методи соціальної психології(2 год).

6

2

4

2

6

1

3

Разом:

30

12

4

8

4

12

2

6

Змістовний модуль ІІ. Психологія спілкування.

3.

Проблема спілкування в соціальній психології(4 год).

12

4

8

6

9,5

2

3

Разом:

29,5

12

4

8

6

9,5

2

3

Змістовний модуль ІІІ. Соціальна психологія груп.

4.

Проблема групи в соціальній психології(4 год).

12

4

8

6

9,5

4

4

Разом:

31,5

12

4

8

6

9,5

4

4

Всього годин:

108

36

12

24

16

31

8

4

13

Підсумковий контроль (іспит):

22,44

ІІІ. ПРОГРАМА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.