Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціальна психологія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Змістовний модуль і. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання

Практичне заняття 1. Предмет, завдання та методи соціальної психології (4 год.)

1. Предмет та завдання соціальної психології.

  1. Виникнення та становлення соціальної психології як науки.

  2. Експериментально-прикладний етап розвитку соціальної психології.

  1. Експериментальний етап у розвитку соціальної психології.

  1. Головні теоретичні напрямки сучасної західної соціальної психології.

  1. Розвиток соціальної психології в колишньому Радянському Союзі і в Україні.

Основні поняття: соціальна психологія, предмет соціальної психології, соціальна психологія особистості, соціальна психологія спільностей, соціальна поведінка, соціально-психологічні стани, соціально-психологічна реальність, соціальна психіка, культурно-історична концепція соціальної психології, теорія психології народів, теорія психології мас, теорія соціальних інстинктів, педологія.

Питання для обговорення та закріплення матеріалу:

 1. Що означає категорія “соціальне”?

 2. Що вивчає соціальна психологія? Дайте визначення предмета цієї науки.

 3. Чи можна погодитися з тим, що соціальна психологія посідає проміжне місце між психологією та соціологією як двома “батьківськими” науками і виконує функцію “коридору”, яким вони між собою сполучаються?

 4. Схарактеризуйте тенденції антипсихологізму в розвитку соціальної психології. У чому полягав критичний аналіз цих тенденцій зроблений українським істориком і теоретиком психології В.А. Романцем?

 5. Поясніть суть заклику В.А. Роменця: “Психологія має повернутися д самої себе”.

 6. Назвіть три основні вимоги щодо визначення предмета соціальної психології. Поясніть їх.

 7. Схарактеризуйте структуру соціальної психології як психологічної науки.

 8. У чому полягають функції соціальної психології і якою мірою вона їх сьогодні виконує?

 9. Коли і де соціальна психологія постала як окрема наука? Схарактеризуйте процес її виокремлення.

 10. Порівняйте між собою перші соціально-психологічні концепції, виділивши їхні сильні і слабкі сторони. Що від цих концепцій взяла і що мала б узяти сучасна соціальна психологія?

 11. Що зумовило перехід соціальної психології до експерериментального етапу розвитку, коли він відбувся і в чому полягав?

 12. Як розвивалася соціальна психологія в Америці та Західній Європі протягом XX ст? Як іосновні здобутки мають її американська і західноєвропейська гілки?

 13. Що мали спільного і чим різнилися траєкторії становлення та розвитку соціальної психології в країнах Заходу і на теренах колишнього СРСР?

 14. Як відбувалися становлення і розвиток соціальної психології в Ураїні?

 15. Назвіть головні центри відродження в Україні соціальної психології у 60-70-х роках минулого століття. Які проблеми вирішували ці центри і в чому полягало значення їх діяльності?

 16. Проаналізуйте досягнення, проблеми і перспективи дальшого розвитку вітчизняної соціальної психології. Чи можна вважати її сьогодні самодостатньою наукою?

Основна література по темі:

 1. Опрацювати першоджерела (конспект, тезиси).

 2. Андреева Г.М. Социальная психология. Уч. пос. М.: Аспект-Пресс, 2004.

 3. Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. Избранные работы по социальной психологии. — М., 1994.

 4. Битянова М. Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыс­лей.—М., 2001.

 5. Бобнев М.И. Социальные нормы и регуляция поведения.— М.: Наука, 1978.—311с.

 6. Будилова Е.А. Социально-психологические проблемы в русской науке.— М.: Наука,1983.-231с.

 7. Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Жукова Ю.М.,Петровской Л,А., Соловьевой О.В.— М., 1996.

 8. Вичев В. Мораль и социальная психика. — М., 1978.

 9. Габитова Р.М. Человек и общество в немецком экзистенционализме,— М.: Наука, 1972.-222с.

 10. Герген К.Дж. Социальная психология как история // Социальная психология: Саморефлексия маргинальности. – М.,1995.

Практичне заняття 2. Методологічні основи соціально-психологічного дослідження ( 4год.)

 1. Основи методики соціально-психологічного дослідження.

 2. Метод спостереження.

 3. Метод експерименту.

 4. Метод вивчення документів.

 5. Метод опитування.

 6. Тестування.

Основні поняття: метод, методика, гіпотеза, репрезентативність, надійність, валідність, ефект експериментатора, ефект досліджуваного, спостереження, експеримент, опитування, соціометрія, рефернтоментрія, тест, психодрама, соціально-психологічний тренінг.

Питання для обговорення та закріплення матеріалу:

 1. Що таке методологія науки і які її рівні ви знаєте?

 2. Що таке методологічні принципи наукового дослідження?

 3. Які ви можете назвати принципи соціально-психологічного пізнання?

 4. Порівняйте між собою методи тестування, спостереження, експерименту. Придумайте випадки, у яких кожен з методів був би найоптимальнішим (тобто дав би найдостовірніші результати).

 5. Проаналізуйте методи опитування, контент -аналізу, експертної оцінки з погляду їхніх дослідницьких можливостей та обмежень.

 6. Розкрийте сутність проблеми кількісних і якісних методів соціально-психологічного дослідження. Чи варто абсолютизувати різницю між ними?

Основна література по темі:

 1. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. — СПб., 1994.

 2. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологических исследо­ваниях.-Л.: Изд-во ЛГУ, 1970.- 88с.

 3. Джонсон, Девід В. Соціальна психолопія: тренінг міжособистісного спілкування: Пер. з англ. — К., 2003.

 4. Долинська Л.В., Левченко М.В., Чепелева Н.В., Уманець Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение.—Л.: ЛГУ, 1985.—168с.

 5. Методология и методы социальной психологии / Под ред. Шороховой Е.В.— М.:Наука, 1977.

 6. Методы социальной психологии / Под ред. Кузьмина Е.С., Семенова В.Е.— Л.:Изд-во ЛГУ, 1977.

 7. Морено Дж. Социометрия: Пер. с англ. — М., 1958.

 8. Пайнс Эйала, Маслэч Кристина. Практикум по социальной психологии.— СПб.: Изд-во «Питер», 2000,-528с.

 9. 36. Паповяк С.С. Математические методы в социальной психологии.—М.:Наука,1983.

 10. Петровская Л. А. Теоретические и методологические основы социаль­но-психологического тренинга. — М., 1982.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.