Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціологія_Дворецька.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
11.15 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Г. В. Дворецька Соціологія

Навчальний посібник

Київ 2001

ББК 00.0 Розповсюджувати та тиражувати

Д 00 без офіційного дозволу КНЕУ забороняється

Рецензенти:

М. О. Шульга, д-р соціол. наук, президент Соціол. асоціації України (Ін-т соціології НАН України); В. М. Ворона, д-р екон. наук (Ін-т соціології НАН України)

Редактор

Рекомендовано Вченою радою КНЕУ як навчальний посібник. Протокол № 10 від 24.06.99 р.

Дворецька Г. В.

Д 00 Соціологія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — .

ISBN 000–000–000–0

У посібнику викладено основні положення загальної соціологічної теорії, подано характеристику її засадних понять. Розглянуто історію розвитку світової системи соціологічних знань і місце в ній вітчизняної соціологічної думки, загальні принципи і методику соціологічних досліджень. Докладно проаналізовано проблеми функціонування таких інституцій як сім’я, економіка, праця, управління, культура, релігія, освіта.

Для студентів, аспірантів, викладачів, соціологів-практиків і всіх, хто цікавиться цією захоплюючою наукою.

ББК 00.0

 Г. В. Дворецька, 2001

ІSBN 000–000–000–0  КНЕУ, 2001

Навчальне видання

Дворецька Галина Власівна соціологія

Навчальний посібник

Художник обкладинки

Технічний редактор

Коректор

Комп’ютерна верстка

Комп’ютерний набір

Підписано до друку . Формат 6084/16. Папір офсетний № 1. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. . Умовн. фарбовідб. .

Обл.-вид. арк. . Наклад прим. Зам. № 01–2145

Видавництво КНЕУ

252057, М. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Тел. (044) 458-00-66; тел./факс (044) 446-64-58

ЗМІСТ

Переднє слово

І. Вступ до соціології

1.1. Соціологія як наука, її предмет та методи

1.2. Основні категорії (поняття) соціології

1.3. Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання

ІІ. Історичний розвиток соціологічної думки

2.1. Протосоціологія

2.2. Соціологічна думка Західної Європи ХІХ—ХХ століття

2.3. Емпірична соціологія: основні напрями і школи

2.4. Становлення й розвиток соціології в Україні

ІІІ. Суспільство як соціальна система

3.1. Поняття про суспільство

3.2. Соціальна система: дії, взаємодії, конфлікти

3.3. Типи суспільства та шляхи його розвитку

IV. Соціальна структура суспільства і теорія стратифікації

4.1. Соціальна структура суспільства, місце в ній середнього класу

4.2. Соціальна стратифікація, її теорії

4.3. Соціальна нерівність — основа стратифікації

4.4. Теорія соціального статусу і ролі в концепції соціальної стратифікації

4.5. Соціальна мобільність

V. Соціальні інститути та організації

5.1. Соціальні інститути, їхні функції

5.2.Економічні інститути

5.3. Соціальний контроль

5.4. Соціальні організації, їхня внутрішня структура

VІ. Соціологія культури

6.1. Соціологічна сутність культури

6.2. Форми культури

6.3. Культурна статика та динаміка

VIІ. Соціологія релігії

7.1. Соціологічна сутність релігії, її місце і роль у суспільстві

7.2. Історичні типи релігійних вірувань

7.3. Релігія як соціокультурний інститут, його функції

VIIІ. Соціологія освіти

8.1. Освіта як предмет вивчення соціології

8.2. Соціальний інститут освіти, його функції в суспільстві

8.3. Соціологічні дослідження системи освіти в Україні, шляхи її вдосконалення

ХI. Соціологія сім’ї

9.1. Сім’я, аспекти її соціологічного вивчення

9.2. Сім’я як соціальний інститут. Функції сім’ї

9.3. Типологія сімейних структур. Проблеми сучасної сім’ї

X. Соціологія праці

10.1. Предмет соціології праці

10.2. Праця як вид соціальної діяльності

10.3. Ставлення до праці і проблеми мотивації

10.4. Трудова поведінка, її форми

ХІ. Соціологія управління

11.1. Предмет і становлення соціології управління

11.2. Функції соціального управління, управлінські рішення

11.3. Соціальне прогнозування в управлінні, його види і методи

11.4. Соціальне проектування і планування

ХІІ. Організація соціологічної роботи

12.1. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні

12.2. Соціологічне дослідження, його види

12.3. Програма соціологічного дослідження

12.4. Методи збирання соціологічної інформації

12.5. Опрацювання та аналіз первинної соціологічної інформації

Додатки

Додаток 1. Тестові завдання до окремих розділів курсу «Соціологія»

Додаток 2. Професійний кодекс соціолога

Додаток 3. Статут Соціологічної асоціації України

І

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.