Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціальна психологія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Б.Д. ГРІНЧЕНКА

Інститут психології і соціальної педагогіки

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

для студентів спеціальності 6.010102 «Початкова освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ – 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Б.Д. ГРІНЧЕНКА

Інститут психології і соціальної педагогіки

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор

з навчально-методичної роботи

___________________О.Б. Жильцов

«___»_______________ 2010 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою

Інституту психології і соціальної педагогіки, протокол № ___ від «__»________________2010 р.

Учений секретар ___________

Робоча навчальна програма Соціальна психологія

для студентів спеціальності „Початкова освіта”

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти,

протокол № ___ від «___» _________ 2010 р.

завідувач кафедри _________ О.П.Сергєєнкова

Київ – 2010

УДК 378.1 (073)

ББК 74.580

С

Укладач: Семенова Ю.С., викладач кафедри загальної, вікової і педагогічної

психології Київського міського університету

імені Б.Д. Грінченка

Рецензенти:

Сергєєнкова О.П. доктор психологічних наук, завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського університету імені Б.Д. Грінченка

Пов’якель Н.І. доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології та психотерапії НПУ імені М.П.Драгоманова

Соціальна психологія/ Укл. Ю.С. Семенова. – К.: КМУ імені Б.Д. Грінченка, 2009/10. – ___ с. – (НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА).

Навчальна програма курсу “Соціальна психологія” розроблена за вимогами кредитно-модульної системи. Програма містить опис предмета навчального курсу, тематичний зміст модулів дисципліни, структуру залікового кредиту, теми практичних занять, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, вказівки та варіанти для вибору теми індивідуального навчально-дослідного завдання, рекомендації щодо виконання ІНДЗ з критеріями оцінки робіт, методи оцінювання знань студентів, розподіл балів, що присвоюються студентам, питання для підсумкового контролю, список основної та допоміжної літератури, пропонованої для вивчення курсу.

ББК 88

© Семенова Ю.С., 2010

© Київський міський університет

імені Б.Д.Грінченка,2010

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

4

Структура програми навчальної дисципліни

7

І. Опис предмета навчальної дисципліни

7

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни

8

ІІІ. Програма

9

ІV. Навчально-методична карта дисципліни

11

V. Плани семінарських та практичних занять

12

VІ. Система поточного та підсумкового контролю знань

26

I.Індивідуальна навчально-дослідна робота

27

VIII. Система оцінок поточного і підсумкового контролю

40

IX. Методи навчання

43

X. Питання до іспиту

43

XI. Рекомендована література

45

XII. Методичне забезпечення курсу

53

XIII. Необхідні ресурси

54

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.