Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціальна психологія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Основна література до теми:

 1. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.: Питер Ком, 1999.

 2. Руденский Е. В. Социальная психология. Курс лекций, — М., 1997.

 3. Савчин М.В. Педагогічна соціальна психологя. Навч. посібник. –Дрогобич, 1998.

 4. Савчин М. В. Соціальна психолопя. – Дрогобич, 2000.

 5. Словарь-справочник по социальной психологии / В.Крысько. – СПб.: Питер, 2003.

 6. Современная зарубежная социальная психология: Тексты / Под ред. Г. М. Андреевой, Н, Н. Богомоловой, Л. А. Петровской. — М.: Изд-во МГУ, 1984.

 7. Социальная психология в трудах отечественной психологии / Сост. Свенцицкий А.Л. – СПб.: Питер, 2000.

 8. Социальная психология и общественная практика / Под ред. Шороховой Е.В., Левкович В. -М.: Наука, 1985.-231с.

 9. Социальная психология: ключевые идеи / Бэрон Р., Бирн Д., Джонсон Б. – СПб.: Питер, 2003.

10. Социальная психология / Под ред. Кузьмина Е. С., Семенова В. Е.. —Л., 1979.

11. Социальная психология / Под ред. Петровского А.В.— М,: Просвещение, 1987.

12. Социальная психология / Под ред. Сухова А. Н., Деркача А. А.. — М., 2001.

Практичне заняття 4. Психологія впливу (4 год.)

1. Вплив як предмет соціально-психологічного інтересу.

2. Вплив у типологічному вимірі

3. Суб'єктно-вчинкова природа впливу людини на людину.

4. Соціально — психологічна механізми впливу.

5. Системна модель механізмів впливу і критерії його ефективності.

6. Зараження

7. Паніка.

8. Навіювання.

9. Мода.

10. Чутки.

Основні поняття: співробітництво, кооперація, згода, пристосування, асоціація, суперництво, конкуренція, конфлікт, опозиція, дисоціація, теорія соціальної дії, міжособистісний вплив, імперативна, маніпулятивна, розвивальна стра­тегії впливу, психологічний вплив, особистий вплив, функціонально-рольовий вплив, комунікативний вплив, переконання, зараження, навіювання, наслідування, конформізм, нонконформізм, поступливість, підпорядкування, автоматичні реакції людей, правило взаємного обміну, аргументація, агресія, фрустрація, покарання, когнітивне втручання, тренування соціальних здібностей, конфлікт, протидія, сварка, ворожнеча, конфліктна ситуація, інцидент, привабливість, подібність, атракція, теорія балансу, взаємна симпатія, дружба, самотність, любов, кохання, емпатія, співпереживання, співчуття, альтруїзм, альтруїстична поведінка, відповідальність, суспільна оцінка.

Питання для обговорення та закріплення матеріалу:

1.Яке місце в системі соціально-психологічного знання посідає проблема впливу?

2. Які ви знаєте психологічні підходи до визначення поняття ,”вплив”?

3. Як співвідносяться поняття “вплив”, “самовплив” і “взаємовплив”?

4. Схарактеризуйте онтогенетичні особливості впливу людини на людину.

5. Що означають поняття психологічний “вплив” і “психічний вплив”?

6. Що дає підстави поділяти впливи на зовнішні і внутрішні?

7. Поясніть психологічну природу впливу з позицій суб'єктно — вчинкового підходу.

8. Чим зумовлена потреба дослідження соціально-психологічних механізмів впливу людини на людину?

9. Зробіть порівняльний аналіз соціально-психологічних механізмів переконування, навіювання, наслідування прикладу, психічного зараження та санкціонування. Що між ними спільного і чим вони різняться?

10. Які сутнісні ознаки має соціально-психологічний механізм маніпулювання?

11. Які більш прості механізми вбирає в себе такий синтетичний механізм впливу, як мобілізування?

12. На які соціально-психологічні критерії слід спиратися в питаннях диференціації та інтеграції впливів?

13. У чому полягає сутність психологічної типології впливів І.О. Ковальова?

14. У чому ви вбачаєте відмінності пропозитивних і прескриптивних механізмів впливу?

15. Що зумовлює необхідність запровадження системного підходу до вивчення і практичного застосування соціально-психологічного механізмів впливу людини на людину?

16. Розкрийте можливості інтеграції соціально-психологічних механізмів впливу людини на людину з позицій системного підходу.

17. Назвіть етико-психологічні вимоги до впливу людини на людину.

18. Що означає оцінити ефективність впливу?

 1. Якими критеріями керується соціальна психологія, оцінюючи ефективність впливу?

 2. Чи можна оцінити ефективність впливу на людину (групу) у грошовому еквіваленті і чи адекватною буде така оцнка?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.