Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціальна психологія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Vіі. Індивідуальна навчально-дослідна робота Вимоги до оформлення та написання індз.

Виконання ІНДЗ передбачає:

- вивчення, творче осмислення та систематизацію навчального матеріалу;

- роботу з нормативно-правовими документами, якими регламентється діяльність волонтерів;

- поповнення і поглиблення знань, умінь і навичок, здобутих під час аудиторної роботи;

- самостійний пошук інформаційних джерел (наукові видання, навчальна література, словники, довідники, каталоги, різнопрофільні енциклопедії, періодичні видання, збірники наукових статей тощо);

- роботу у мережі Internet для отримання найсучаснішої інформації щодо волонтерства;

- обґрунтування висновків, власне бачення вирішення питань, які вивчаються;

- формування дослідницьких умінь студентів;

- розвиток самостійності, педагогічного мислення, творчих здібностей майбутніх соціальних педагогів;

- активізацію пізнавальної діяльності студентів, поглиблення їх інтересу до професії соціального педагога, волонтерської діяльності, формування їх професійних орієнтацій, моральних цінностей.

У межах курсу «Соціальна психологія» студентам пропонується як ІНДЗ – написання есе.

У перекладі з англійської «есе (essay)» означає нарис, твір, спроба самостійного аналізу та обґрунтування. Головна мета есе – це висвітлення самостійного бачення студентом соціальної проблеми на підставі опрацьованого матеріалу та аргументів, відповідно до обраного підходу, стилю тощо.

Першочергові завдання есе:

 1. саморозвиток попереднього позитивного досвіду письмових робіт та усних творчих повідомлень студента,

 1. стимулювання студентського самостійного теоретичного пошуку або узагальнення практичного досвіду вирішення соціальних проблем;

 1. реалізація студентського творчого наміру та суб’єктивних передбачень, ставлень до соціальних проблем, форм, методів їх вирішення;

 1. демонстрація, враховуючи вимоги навчального плану, мету, завдання навчальної дисципліни, додатково опрацьовані матеріали, зібрані та узагальнені аргументи, самостійної позиції студента;

 1. розвиток змістовності та індивідуалізації взаємовідносин «студент – викладач».

Процес написання есе складається з п’яти етапів: міркування, планування, написання, перевірка, вдосконалення написаного.

Якість есе залежить, насамперед, від таких складових:

 • матеріал, який студент планує використовувати: конспекти прочитаної літератури, лекції, записи підсумків дискусій, власні напрацювання, накопичений досвід з цієї проблеми тощо;

 • організаційна структура опрацьованого матеріалу, аргументи, висновки та ін.;

 • аргументування – наскільки влучно співвідносяться аргументи з порушеними в есе проблемами.

Важливим є підбір матеріалу для читання: з кожної конкретної теми слід спочатку прочитати дві або три ключові розділи книг, в яких подаються зрозумілі концептуальні рамки або теоретична аргументація, чи наводяться всебічні емпіричні дані. Таке стратегічне читання сформує певні основні орієнтири з теми (враховуючи різні судження, інтерпретації), слугуватиме фундаментом для цілеспрямованого подальшого читання.

Залежно від тематики важливим є включення до списку літератури для читання одного або двох тематичних досліджень – досліджень випадку, що мають протилежні спрямування. Ефективне використання тематичних матеріалів та даних допоможуть студенту попередити типову помилку – надмірне використання узагальнень в есе.

Тема, питання та завдання, що постали перед студентом у процесі написання есе, потребують аналітичних відповідей, тобто пошуку пояснення: чому щось відбувається (з якої причини, як це відбувається) процеси, механізми. При цьому відповідь потребує не простого опису факту, погляду. Все це цікаво і важливо та являє собою тільки частину матеріалу, який використовує студент для відповіді. Це не є відповідь на тему або запитання.

При виборі теми, перш як складати план, студент має переконатися, що він правильно зрозумів її, оскільки вона може бути інтерпретована по-різному. Щоб її висвітити, існує декілька підходів: студенту потрібно обрати один варіант інтерпретації, підходу, мати можливість обґрунтувати свій підхід / бачення. При цьому зміст теми / запитання може охоплювати широкий спектр проблем, потребувати залучення великого обсягу літератури. У цьому випадку студент має можливість прийняти рішення, відповідно до якого в есе (головній її частині) будуть проілюстровані тільки певні аспекти цього питання. У студента не виникне проблем, якщо він не виходитиме за рамки окресленого кола. Вибір, бачення студента потрібно аргументувати відповідними доказами.

Виходячи з рішення студента про те, як він розкриватиме тему, потрібно скласти план есе.

Орієнтовна структура есе:

 • титульна сторінка (одна сторінка): згідно з вимогами навчального закладу;

 • зміст (одна сторінка): зазначаються усі розділи та сторінки їх розташування в есе;

 • вступ (одна сторінка): місія студента щодо розгляду теми есе, його авторське бачення або сутність та обґрунтування вибору цієї теми, мета й завдання дослідження;

 • основна частина (до десяти сторінок): відповідає структурі розгляду проблеми за авторським баченням, або аргументоване розкриття теми на підставі зібраного та опрацьованого матеріалу. В основній частині, спираючись на вивчення інформаційних джерел, подається обґрунтоване розкриття проблеми, аналізуючи погляди науковців, які працювали над цим питанням, висвітлюється досвід окремих соціальних агенцій, викладається аргументована власна позиція щодо вирішення поставлених завдань, подається власне бачення шляхів розв’язання проблеми. Автор есе може використовувати і результати власних досліджень;

 • висновки (одна сторінка): підбиваються остаточні підсумки наукового дослідження, узагальнюються і висвітлюються здобуті результати, формулюються обґрунтовані пропозиції, практичні рекомендації;

 • список використаних джерел: елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис складається безпосередньо за друкованим твором або виписується з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін. Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела слід подавати відповідно до вимог державного стандарту. Зразки оформлення бібліографічного опису джерел у есе наводяться нижче:

Зразок оформлення бібліографічного опису джерел

Монографія (один автор)

Толстова Ю. Н. Анализ социологических данных: Методология, дескриптивная статистика, изучение связей между номинальными признаками. М.: Научный мир, 2000. 352 с.

Heelas P. The New Age Movement. – Oxford: Blackwell Publisher Ltd., 1996. – 256 р.

Монографія (два автори)

Бестужев-Лада И.В., Захарова О.В. В лабиринтах эмансипаций. Женщина как социальная проблема. – М.: Academia, 2000. – 208 с.

Монографія (три автори)

Головаха Е.И., Бекешкина И.Є, Небоженко В.С. Демократизация общества и развитие личности от тоталитаризма к демократии. – Киев: Наукова думка, 1992. – 127 с.

Монографія (чотири автори)

Социология молодежи / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, Ф.Д. Кадария, Н.Г. Шептицкий / Под ред. Ю.Г. Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.

П’ять авторів і більше

Компаративистика: Альманах сравнительных социогуманитарных исследований / Вербицкая Л.А., Василькова В.В., Козловський В.В., Морозов А.М., Федоров М.П. – СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2001. – 388 с.

Колектив авторів

Социальные процессы на рубеже веков: Феноменологическая перспектива. Научные труды МГИМО / Ред. Т.Ф. Тищенко. – М.: МГИМО, 2000. – 126 с.

Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців) / За ред. В.М. Ворони, М.О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2001. – 662 с.

Социологическая теория сегодня: Сб. статей амер. и укр. теоретиков / Под ред.В. Танчера. – К.: Інститут соціології НАН України, 1994. – 145 с.

Багатотомні видання

Антология социальной работы: В 5 т. / Сост. М.В. Фирсов. – М.: Сварогъ-НВФ СПТ, 1995. – Т. 3: Социальная политика и законодательство в социальной работе. – 544 с.

Перекладні видання

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология: Пер. с англ. – М.: Соц.-полит. журн., 1994. – 272 с.

Збірки праць

Виховна робота в закладах освіти України: Зб. нормат. документів та метод. реком. – Вип. 2. – К.: ІЗМН, 1998. – 355 с.

Чорнобильська АЕС. Славутич. Розвиток: Збірка нормативно-правових актів щодо соціальних гарантій працівників Чорнобильської АЕС і жителям міста Славутича у зв’язку з достроковим припиненням експлуатації енергоблоку №3 та остаточного закриття АЕС. – Славутич, 2001. – 158 с.

Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. праць аспірантів. – К.: Інститут соціології НАН України, 1998. – 280 с.

Словники

Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / За заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Товстоухової. – К.: УДЦССМ, 2000. – 260 с.

Навчальні посібники

Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / Укл. Ю.І. Голуб. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – 91 с.

Гавриленко І.М. Соціологія: Навч. посібник: У 2 кн.– К.: ВЦ ”Київський університет”, 2000. – Кн. 1: Соціальна статика. – 336 с.

Артемов Г.П. Политическая социология: Учеб. пособ. – М.: Логос, 2002. – 280 с.

Кравченко А.И. Социология: Хрестоматия для вузов. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 736 с.

Складові частини книги, збірника

Еллюль Ж. Техніка, або виклик століття // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. – К.: Либідь, 1996. – С. 25–57.

Складові частини журналу

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. – 1994. – №5. – С. 38–47.

Garety P., Kuipers E., Fowler D. A cognitive model of the positive symptoms of psychosis // Psychol. Med. – 2001. – Vol. 31, №2 – P. 189–195.

Складові частини енциклопедії

Седов Л.А. Парсонс Т. // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1975. – Т.19. – С. 675–676.

Тези доповідей

Іванов В.В. “Екстрасенсорний” феномен як специфічна форма психологічного захисту // Восьмий з’їзд невропатологів, психіатрів та наркологів Української РСР: Тези доп. – Харків, 1989. – С. 404–405.

Автореферати дисертацій

Чабан О.С. Патоморфоз неврозів (клініко-психопатологічні, соціально-психологічні та конституційно-психопатологічні, хімічні закономірності): Автореф. дис. д-ра мед. наук: 14.01.16 / Харківський ін-т удосконалення лікарів. – Харків, 1997. – 30 с.

Публікації у періодичному виданні

Розумовський В. Ринок нерухомості в Україні // Деловой мир. – 2001. – №38. – 25–30 груд. –С. 2.

Інтернет-матеріали

Объединение «Яблоко». Рейтинги и голосования (архив) // www.yabloko.ru/News/Votes/rv- 1. html (01/2003).

Закони, нормативні документи

Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” // Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді / Упор. Толстоухова С.В., Павленко А.М., Рачимов А.А., Швидка І.І., Лопатін А.В. – К.: ДЦССМ, 2002. – С. 5–11.

Закон України “Про психіатричну допомогу”. – К.: Сфера, 2000. – 50 с.

Архівні матеріали

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 5233. – Оп. 1. – Спр. 141. – Арк. 170.

 • додатки (схеми, таблиці тощо): оформляються як продовження кваліфікаційної роботи на її наступних сторінках, розміщуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний додаток має починатися з нової сторінки. Додатки мають мати спільну з рештою тексту наскрізну нумерацію сторінок. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток ____" і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, наприклад: "Додаток А", "Додаток Б" та ін.

Обсяг есе близько 15 сторінок рукописного тексту, 10 – друкованого тексту (обсяг залежить від теми есе, шляхів і способів представлення результатів дослідження).

Оцінка за есе є обов’язковим балом, який враховується при виставленні підсумкової оцінки з навчального курсу «Соціальна психологія».

Максимальна кількість балів за есе – 30.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.