Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП(бачина).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
339.97 Кб
Скачать

5. Плани практичних занять (спеціальна частина)

Тема 1. Господарські зобов’язання і договори

(4 Години)

Заняття 1.

1. Поняття, функції та види господарських зобов'язань.

  1. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.

  2. Майново- господарські забов`язання.

  3. Принципи виконання господарських зобов'язань.

  4. Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.

Заняття 2.

6. Поняття, види, функції та ознаки господарських договорів.

7. Істотні умови господарських договорів.

8. Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.

9. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.

10. Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними.

Задача 1. Договір пайового лізингу, укладений між Приватним підприємством „Мрія” та іншими суб’єктами, передбачав залучення державних коштів, спрямованих на здійснення лізингу. Прокурор звернувся до суду з вимогою про визнання договору лізингу недійсним на тій підставі, що він не був зареестрований у встановленому законом порядку. Яке рішення має прийняти суд?

Задача 2. Позивач ТОВ „Н” звернулося з позовом до господарського суду Харківської області з вимогою повернути сільгосппродукцію, що відповідач ПП „К” відмовився оплатити. Замість договору позивач надав суду товарно-транспортну накладну – єдиний письмовий документ, що був підписаний сторонами. Як має поставитися суд до поданих документів? Яке рішення може прийняти суд?

Завдання 1:

Як співвідносяться поняття „правочин”, „угода”, „домовленість” і договір”, „контракт”? Відповідь аргументуйте прикладами відповідних нормативно-правових актів.

Завдання 2:

Визначте основні види та проблематику роз`яснень Вищого господарського суду в сфері господарського договірного права.

Завдання 3.

Визначте основні відмінності та спільні риси цивільно-правового договору від господарсько-правового договору.

Завдання 4.

Визначте основні джерела торгових звичаїв та їх практичне застосування в сфері господарського договірного права.

Основна література:

- Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

- Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3. – Ст. 27.

- Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

- Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

- Практика применения норм Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины: информационное письмо Высшего Хозяйственного суда Украины от 07.04.2008 г. // Гражданский и Хозяйственный кодексы: точки пересечения (из серии «Кодексы Украины»): Сборник систематизированного законодательства / сост. И.А. Сухомлин: учредит. ЗАО «ХК Блиц-Информ». – Вып. 4. – К.: Блиц-Информ, 2008. – 336 с.

- Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов’язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -   № 2. – С. 78 - 81.

- Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

- Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит., 1975. – 578 с.

- Коломієць Н. Становлення господарського зобов'язання як правової категорії // Право України. — 2006. — № 4. — С. 48-52.

- Майданик Р. Місце зобов'язання в праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 4. – С. 3 – 7.

- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Знаменський Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 765 с.

- Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -   № 9. – 92 - 94.

Додаткова література:

- Про заходи щодо впорядкування розрахунків по договорам, які укладають суб'єкти підприємництва України: Указ Президента України від 04.10.94р. № 566 // Голос України. - 1994. - № 194.

- Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. - № 2. – С. 92-101.

- Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов’язань   // Підприємництво, господарство і право. – 2007. -   № 9. – С. 87 - 91.

- Танчук И.Е., Ефимочкин В.П., Абова Т.Е. Хозяйственные обязательства. – М.: Юрид. лит., 1970. – 456 с.       

- Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

- Хозяйственное право / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 912 с.

- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

- Щербина В.С. Господарське право. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 656 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]