Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП(бачина).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
339.97 Кб
Скачать

3.Тематичний план навчальної дисципліни

(загальна частина)

п/п

Лекц.

годин

Прак.

годин

Сам.

раб

Всього

годин.

1.

Господарське право в системі права

8

6

6

20

2.

Державне регулювання господарської діяльності в Україні

6

6

8

20

3.

Легалізація (легітимація) господарської діяльності

6

6

10

22

4.

Загальна характеристика суб’єктів господарського права

6

6

8

20

5.

Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання

6

6

6

18

6.

Антимонопольно-конкурентне законодавство

6

6

10

22

7.

Відповідальність у сфері господарювання

6

6

8

20

Загалом

44

42

56

142

Тематичний план навчальної дисципліни (спеціальна частина)

п/п

Лекц.

годин

Прак.

годин

Сам.

Раб.

Всього

годин.

Господарські зобов’язання та договори

6

6

6

18

Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності

6

6

6

18

Особливості господарсько-правового регулювання надання послуг та виконання робіт

8

6

6

18

Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання

6

6

6

18

Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

6

6

6

18

Зовнішньоекономічна діяльність у сфері господарювання

6

6

6

18

Правова робота в діяльності суб’єктів господарювання

6

6

6

18

Загалом

44

42

42

128

4. Плани практичних занять (загальна частина)

Тема 1. Господарське право в системі права

(4 Години)

Заняття 1.

  1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.

  2. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.

  3. Метод, принципи та інші системоутворюючі елементи господарського права.

4. Поняття та ознаки підприємництва. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності.

Заняття 2.

5. Джерела (форми) господарського права.

6. Загальна характеристика Господарського кодексу України.

7. Господарсько-правові норми: поняття та види.

8. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

Завдання 1. Чи можна вважати підприємницькою діяльністю наступну діяльність:

а) громадянин будує будинок сусіду за винагороду;

б) громадянин купив акції акціонерного товариства з метою отримання дивідендів;

в) некомерційне підприємство продає надлишки майна, що знаходиться у нього на балансі?

Завдання 2. Громадянка А з метою одержання прибутку скупила на ринку 12 пачок напою»ЮПІ» за ціною 2 грн. за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 1.50 коп. за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн. та 2 грн. за пачку. Наступного дня вона продала на ринку за вказаними цінами 10 пачок напою «ЮПІ» гр. «М» та 5 пачок лимонної кислоти гр. «Л», отримавши прибуток.

1. Чи є в її діях ознаки підприємницької діяльності?

2. Кваліфікуйте дії громадянки «А».

Завдання 3. Визначте до якого виду господарських правовідносин відносяться відносини:

1. засновника з товариством, стосовно внесення змін до статутних документів;

2. споживача з суб’єктом господарювання, стосовно нагляду та контролю за товарами що споживаються;

3. товариства та загальними зборами, стосовно діяльності підприємства;

4. державного реєстратора з суб’єктом господарювання, стосовно видачі свідоцтва про державну реєстрацію;

5. суб’єкта господарювання з контрагентом стосовно закупівлі товарів, робіт, послуг;

6. орендні відносини між органом місцевого самоврядування (орендатор) та суб’єктом господарювання (орендар);

Завдання 4. Надайте перелік органів наділених господарською компетенцією (повноваженнями) у сфері господарювання?

Основна література:

- Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

- Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

- Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

- ст. 4 Закону „Про підприємництво” від 07 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР – 1991. - № 14. - Ст. 168.

- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. / За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

- Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

- Подцерковний О.П. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи // Єкономіка та право. – 2005. - № 1. – С. 10-14.

- Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник. В 2 т. Т.1 /Под ред. О.М. Олейник. - М.: Юристъ, 1999. – 727 с.

Додаткова література:

- Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н.И.Клейн. – М.: Юрид лит., 1993. - 480 с.

- Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

- Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

- Булгакова І.В. Господарське право України. – К.: Прецедент. – 2006. – 346 с.

- Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 624 с.

- Вихров А. Хозяйственное право как учебная дисциплина // Право України. – 2006. - № 12. – С. 34-38.

- Знаменський Г.Л. Співвідношення загального і спеціального законодавства: методологічний аспект // ВісникАкадемії правових наук України. – 2003. - № 1. – С. 22-25.

- Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - Київ: Наукова думка, 1996. - 63 с.

- Мамутов В.Н. Кодификация хозяйственного законодательства Украины в новых экономических условиях // Государство и право. - 1994. - № 6. - С.77-87.

- Розовський Б. Про одну велику „неправду”, або як не можна вести дискусію // Право України. – 2001. - № 1. – С. 127-129.

- Саниахметова Н. Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 8. – С. 6-8.

- Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

- Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.

- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

- Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]