Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП(бачина).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
339.97 Кб
Скачать

1.Навчальний план курсу Форма навчання - денна

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

(семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрольні роботи

Установочні лекції

Самостійна робота

Всього годин

Екзамен

Залік

Денна форма навчання

3

4

6

7

44

44

42

42

56

42

270

+

+

2.Загальні положення

Актуальність дисципліни. Протягом останніх років в Україні здійснюються заходи щодо створення умов, що сприяють підвищенню підприємницької активності, становлення відносно нової для України навчальної дисципліни “господарське право”. Актуальним завданням науки господарського права, як теорії господарського законодавства, є оцінка стану господарського законодавства та подальші перспективи його модернізації і розвитку.

Правова регламентація господарської діяльності в наш час — у період переходу до соціальне орієнтованої ринкової економіки — повинна спрямовуватися на закріплення в законодавстві економічно обґрунтованих принципів її функціонування в умовах конкуренції.

Мета і завдання навчальної дисципліни: покликані забезпечити опанування основних положень господарського права, навичок застосування господарського законодавства в повсякденній правозастосовчій практиці. Вивчення цієї дисципліни має на своїй меті підготовку фахівців, здатних самостійно та ініціативно використовувати отримані правові знання для подальшої практичної роботи у господарській сфері.

Завданням учбової дисципліни є вивчення загальної та спеціальної частин господарського права, а саме поняття та видів господарських правовідносин, господарської діяльності, господарського законодавства, поняття та засобів державного регулювання господарської діяльності, майнової основи господарювання, правового статусу суб’єктів господарювання, правового регулювання окремих видів господарських відносин, інституту банкрутства, зовнішньоекономічної діяльності, інвестування в Україні, законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про захист від недобросовісної конкуренції тощо з метою придбання теоретичних і практичних навиків у сфері господарювання, виявлення проблем, які виникають під час реалізації господарського законодавства.

Завданням є також розгляд системи функціонування суб'єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, вивчення форм і методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, знайомство з організацією і технікою зовнішньоекономічних операцій з метою придбання практичних навиків здійснення зовнішньоекономічних контрактів; вивчення та аналіз новітніх засобів і підходів до активізації інвестування в Україні, що в свою чергу пов’язано з необхідністю системного впровадження комплексних заходів з підготовки фахівців з проблем інвестування та удосконалення діючих навчальних програм.

Прийняття Господарського кодексу України потребує нового підходу до вивчення господарського права та господарського законодавства.

По завершенню навчання по дисципліні студент повинен :

  • знати основні дефініції господарського права ;

  • знати поняття, ознаки та види господарських відносин, господарської діяльності;

  • знати поняття, ознаки підприємницької діяльності, її основні види і мотиви розвитку з урахуванням особливостей перехідного періоду в Україні;

- мати повне уявлення про засоби та форми державного регулювання підприємницької діяльності;

- орієнтуватися в класифікації суб’єктів господарювання, знати їх правовий статус;

  • володіти достатньо об’ємним матеріалом нормативно-правових актів, регулюючих окремі галузі господарювання ;

  • знати поняття, ознаки окремих видів суб’єктів господарювання, порядок утворення та особливості їх діяльності;

  • бути обізнаними з питань майнової основи суб’єктів господарювання;

  • знати види господарських зобов’язань та підстави їх виникнення, виконання та припинення.;

  • знати класифікацію господарських договорів, порядок укладення, зміни та розірвання, орієнтуватися в особливостях укладення господарських договорів;

  • мати навички у сладані різноманітних правових документів, які необхідні для проведення господарської діяльності (установчі документи, акти, договори, протоколи, рішення та інше);

- знати загальні засади відповідальності учасників господарських відносин за порушення норм господарського законодавства та орієнтуватися в господарських санкціях, їх видах, підставах та порядку застосування ;

- володіти основними базовими поняттями інституту банкрутства та знати основні характеристики судових процедур банкрутства;

- мати повне уявлення про кредитні та розрахункові відносини;

- орієнтуватися в особливостях правового регулювання окремих галузей господарювання, а саме господарсько-торгівельної діяльності, комерційного посередництва, капітального будівництва;

- знати базові поняття про зовнішньоекономічну діяльність, її основні види і мотиви розвитку з урахуванням особливостей перехідного періоду в Україні;

- мати повне уявлення про організаційну структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

- орієнтуватися в методах державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і специфіці їх практичного вживання;

- розбиратися в теоретичних основах інвестиційної діяльності в Україні, інноваційної діяльності і спеціальних режимах господарювання;

- мати повне уявлення про договірні правовідносини в сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, умови, особливості та зміст інвестиційного та зовнішньоекономічного контракту .

- знати законодавство про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції, законодавство про рекламу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]