Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП(бачина).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
339.97 Кб
Скачать

Тема 7. Відповідальність у сфері господарювання (2 години)

1. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.

2. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.

3. Форми господарсько-правової відповідальності.

4. Склад господарського правопорушення.

5. Конфіскація та адміністративно-господарський штраф як форми господарсько-правової відповідальності.

Задача 1. Через п’ять місяців після отримання вантажівок за договором лізингу сільськогосподарський виробничий кооператив „Зоря” зажадав від лізінгової компанії, яка відповідно до договору мала здійснювати технічне обслуговування автомашин, проведення профілактичного ремонту вантаживок, оскільки в одній з них мали місце перебої в роботі двигуна. Лізінгова компанія відмовилася надавати таки послуги через несплату кооперативом, який посилався на фінансову скруту, лізінгових платежів протягом останніх трьох місяців. Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 2. Підприємство „Турбозавод” звернулося до господаського суду із позовом про стягнення з Південно-Західної залізниці штрафу за прострочення доставки вантажу. Як свідчать накладні, надані суду, вантажоодержувачем є морський порт. Через цю обставину суд вирішив, що позов заявлений неналежним позивачем (вантажовідправником), що є порушенням статті 130 Статуту залізниць, а тому у задоволенні позовних вимог відмовив. Визначте осіб, які мають право відповідно до Статуту залізниць бути позивачами та відповідачами у спорах, що виникають при перевезенні вантажів залізницею.

Як можна вирішити цю справу, якщо в накладній на перевезення вантажу одержувачем буде визначено і морський порт і підприємство як власник вантажу?

Завдання 1. На підставі договору завод передав організації – замовникові устаткування в комплекті, виготовлене заводом і його суміжниками. Вартість замовлення за договором складала суму, еквівалентну 500 тис. доларів. Організація – замовник виплатила цю суму з тримісячним простроченням. 

 Складіть позовну заяву про стягнення з організації-замовника збитків і штрафних санкцій.

 При підготовці позову слід врахувати наступні обставини:

 - за договором устаткування здавалося «під ключ», тобто договірна ціна повинна була бути повністю перерахована замовником протягом певного терміну після здачі-приймання замовлення (5 днів); аванс замовник не виплачував; витрати заводу по виготовленню устаткування фінансувалися за рахунок кредиту;

 - із заводами-суміжниками, що виготовили окремі вузли і деталі агрегату, завод-постачальник повинен був розрахуватися по здачі устаткування з грошей замовника;

 - в договорі із замовниками була передбачена пеня за прострочення платежу у розмірі 0,1 % від неоплаченої суми за кожен день прострочення, але всього не більше 10 % від договірної ціни;

 - аналогічна санкція передбачалася в договорах заводу – постачальника з організаціями суміжниками. 

Основна література:

- Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

- Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

- Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

- Кодекс про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122.

- Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25. - Ст. 25.

- Про відповідальність за несвоєчасність виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 5. - Ст. 28.

- Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46. - Ст. 411.

- Про відповідальність суб’єктів підпримницької жіяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 29. - Ст. 240.

- Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції Закону від 30 червня 1999 р. // Урядовий кур’єр від 15.09.99 р. – № 172.

- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. / За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

- Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.

- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

- Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

Додаткова література:

- Про заходи підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами: Указ Президента України від 4 березня 1998 р. // ВВАС України. – 1998. – № 3. – С. 16-19.

- Про заходи підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи: Указ Президента України від 4 березня 1998 р. // УК. – 2000. – 20 вересня.

- Про тимчасове призупинення діяльності підприємств в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі і надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів: Постанова Верховної Ради України від 25 січня 1995 р. // УК. – 1995. – № 25-26.

- Про затвердження Положення про порядок накладання штрафів на суб’єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про електроенергетику: Постанова Кабінету України від 21 липня 1999 р. // УК. – 1999. – 9 вересня.

- Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Наказ Державної податкової адміністрації України від 4 жовтня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 42.

- Про деякі питання застосування майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 29 квітня 1994 р. // ЗРАПВАС України. – 1994. - № 1.

- Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 624 с. 65. - Вихров А. Хозяйственное право как учебная дисциплина // Право України. – 2006. - № 12. – С. 34-38.

- Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

- Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

- Вінник О.М. Проблеми відповідальності суб’єктів господарювання, їх учасників і власників майна // ВВАС України. – 1998. - № 3. – С. 130-136.

- Крутовський В.І. Розрахункова дисципліна: відповідальність за її порушення // ВВАС України. – 1998. - № 1. – С. 187-189.

- Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. – М., 1968.

- Мамутов В.К., Овсиенко В.В., Юдин В.Я. Предприятие и материальная ответственность. – К., 1976.

- Поляков Б. М. Ответственность и защита хозяйственных прав // Проблемы становления хозяйственного законодательства Украъны. – Донецк, 1993. – С. 137-141.

- Саниахметова Н.А. Санкции, применяемые к предприятиям при осуществлении лицензирования предпринимательской деятельности, и правовые средства защиты от их необоснованного применения. – Підприємництво, господарство і право. – 1998. - № 10. – С. 6-9.

- Щербина В.С. До питання про господарську деліктологію // вісник Київського університету. Вип. 31, Юридичні науки. – К., 1990.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]