Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП(бачина).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
339.97 Кб
Скачать

Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права (4 години)

Заняття 1.

1. Поняття та види суб'єктів господарювання.

2. Поняття та види підприємств, теорія „персоніфікації підприємств” („господарчого органу”).

3. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.

4. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.

Заняття 2.

5. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств. Суб’єкти корпоративних прав та порядок реалізації їх прав і обов’язків.

6. Правовий статус господарських об’єднань, холдингів та промислово-фінансових груп та торгово-промислових палат.

7. Правовий статус виробничих, в тому числі сіліськогосподарських кооперативів.

8. Правовий статус біржових організацій та інших особливих суб’єктів.

9. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.

Задача 1. Громадянин Туреччини Каракаш Мехмет запланував виступити орендарем майнового комплексу структурного підрозділу (магазину) казенного підприємства "Медобладнання". Він звернувся до юриста за консультацією про свої права і можливі процедури. Підготуйте консультацію.

Задача 2: Командитне товариство, що складається з одного повного учасника і трьох вкладників, які мають рівні частки, визнано банкрутом. Ліквідаційна комісія виявила, що борги товариства на 450 тисяч гривень перевищують його майнову базу навіть після вжиття заходів до стягнення кредиторської заборгованості. При цьому з'ясувалося, що вкладники лише на 25відсотків сплатили свої вклади до статутного фонду, розмір якого відповідно до установчого договору становить 36 тисяч гривень. Яким має бути сукупний розмір часток вкладників в майні командитного товариства ? Якою буде участь кожного з учасників (повного учасника і вкладників) в покритті заборгованості товариства?

Задача 3: Виробничий кооператив "Будівельник", ставши разом з двома фізичними особами співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю "Іверія", зобов'язався внести до статутного фонду товариства 18 тисяч гривень. До реєстрації товариства кооператив вніс мінімально необхідну частину вкладу, однак решта вкладу у встановлений строк кооперативом не була внесена. Яку частину вкладу вніс кооператив до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю ? У який строк кооператив повинен був внести свій вклад повністю ? Які санкції, ким і в якому порядку можуть бути застосовані до кооперативу за прострочення повної оплати свого вкладу? Чи може кооператив бути притягнутий до додаткової майнової відповідальності за борги товариства з обмеженою відповідальністю ?

Задача 4: Акціонери відкритого акціонерного товариства, що в сукупності володіють 8,5 відсотками акцій, поставили перед спостережною радою товариства вимогу про скликання позачергових загальних зборів акціонерів у зв’язку із прийняттям правлінням акціонерного товариства рішення, що суперечить інтересам акціонерів і виходить за межі компетенції правління. Спостережна рада відмовилася виконати ці вимоги, посилаючись на недоцільність такого кроку у зв’язку із запланованими на березень наступного року черговими зборами акціонерів. Запропонуйте вихід з цієї ситуації.

Завдання 1. В чому відмінність приватного підприємства від товариства з обмеженою відповідальністю з одним засновником. Відповідь обгрунтуйте.

Основна література:

- Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

- Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

- Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. – Ст. 682.

- Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 21. - Ст. 103.

- Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 1-2.

- Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 31. - Ст. 268.

- Про холдінгові компанії в Україні: Закон України від 15 березня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 34. - Ст. 291.

- Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон україни від 21 листопада 1995 р. // Голос України. – 1996. – 21 травня.

- Про сільськогосподарську кооперацію // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 50-51. - Ст. 451.

- Про торгово-промислові палати в Україні: Закон Укрїни від 2 грудня 1997 р. // Голос України. – 1998. – 5 січня.

- Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 10. - Ст. 139.

- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. / За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

- Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.

- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

- Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

Додаткова література:

- Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств: Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 11. - Ст. 94.

- Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: Постанова Кабінету міністрів України від 22 січня 1996 р. // ДІБП. – 1996. - № 3. – С. 33-37.

- Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово- фінансових груп: Постанова Кабінету міністрів України від 20 липня 1996 р. // УК. – 1996. – 1 серпня.

- Беляневич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Підприємництво, господарство і право. – 1997. - № 1. – С. 12-15.

- Винник О.М. Общество с ограниченной ответственностью: преимущества и недостатки // Підприємництво, господарство і право. – 1999. - № 7. – С. 7-11.

- Вінник О.М. Правове становище дочірних підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 1. – С. 3-7.

- Вінник О. Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове становище: Монографія. – К., 1998.

- Грудницька С. Відмінність об’єднань підприємств від господарських товариств // Право України. – 1994. - № 9. – С. 5-9.

- Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с анг. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 306 с.

- Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Общие положения, курс лекций. Том 1. - М.: БЕК, 1994. - 298 с.

- Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посіб. – К.: ВЦ „Академія”, 2003. – 280 с.

- Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

- Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

- Кошубіна Н. П., Якубович Б.К. Господарське право . – Алчевск.ДГМІ, 2002. – 293 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]