Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП(бачина).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
339.97 Кб
Скачать

Тема 6. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері господарювання (2 години)

1. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

  1. Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.

3. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно з ІНКОТЕРМС: поняття та групи.

4. Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.

5. Антидемпінгові, антисубсидаційні та спеціальні заходи в ЗЕД.

5. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Задача 1.

Голландська компанія "Nidera" закупила ячмінь в ТОВ "Арма" (Україна) на умовах CPT Odessa згідно правил Інкотермс. Вагон з ячменем був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Компанія "Nidera" звернулася до ТОВ "Арма" з вимогою повернути попередню оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ "Арма" порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішіть спір.

Завдання 1. Дайте юридичну консультацію:

Чи необхідна реєстрація представництв нерезидентів? Якщо так, то де така реєстрація повинна здійснюватися?

Чи повинні представництва іноземних фірм, які не здійснюють господарської діяльності на території України, проходити реєстрацію в Міністерстві економіки України в органах по місцю фактичного розташування і в інших органах Державної влади?

Завдання 2. Які обов'язкові умови повинні бути передбачені в зовнішньоекономічному комерційному контракті купівлі-продажу товару? Чи існує міжнародний документ, який регулює укладення таких договорів?

Завдання 3. Визначте відмінності у методах тарифного та нетарифного регулювання та поясніть зміст кількісних обмежень у ЗЕД.

Основна література:

- Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. - Ст. 377.

- Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

- Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

- Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 9-10. - Ст. 65.

- Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 12-13. - Ст. 80.

- Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. - Ст. 364.

- Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.95 р. в редакції Закону від 04 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 32. - Ст. 255.

- Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 р. // Урядовий кур'єр. – 1999. - № 11-12. від 21.01.99р.

- Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184.

- Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1997. – 682 с.

Додаткова література:

- Про застосування Міжнародних правил інтерпритації комерційних термінів: Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. // www. kiev.rada.gov.ua

- Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. // www. kiev.rada.gov.ua

- Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: Наказ Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. № 52 в редакції від 19 квітня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 19. - Ст. 801.

- Бабак О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяільності // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 21-24.

- Богун В. Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Юридичний журнал. – 2004. - № 2.

- Внешнеэкономическая деятельность. Сб. научных трудов / Под общей ред. д-ра экон. наук, проф. академика АЕН Украины Ю.В. Макогона. – Донецк, 1998. – 292 с.

- Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

- Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

- Малиновська В. Поняття та місце захисного застереження у структурі зовнішньоекономічного контракту// Підприємництво, господарство і право. - 2001. -№ 4. - С. 61-63.

- Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Знаменський Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 765 с.

- Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 234 с.

- Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

- Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по составлению контрактов. – М. – 1994. – 234 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]