Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
угол исполнительное.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
103.69 Кб
Скачать

18. Ягунов д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: оріду наду, 2005. – 251 с.

19. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

20. Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.

21. Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань: Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.08). – Х., 2006. – 20 с.

22. Яковець І.С. Проблеми визначення виду режиму установи виконання покарань // Право України. –2003. – № 11. – С. 120-123.

Тема 9. Режим у колоніях, його функції, основні вимоги та засоби забезпечення. Умови відбування покарання в колоніях. Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі.

Питання до семінарського заняття:

1. Особливості режиму у колоніях різних типів.

2. Правове забезпечення режиму у виправних колоніях.

3. Система нагляду та охорони як засіб забезпечення режиму.

4. Повноваження адміністрації щодо припинення протиправних дій та злочинів у місцях позбавлення волі.

5. Особливості застосування спеціальних заходів впливу до засуджених жінок та неповнолітніх.

6. Права та обов’язки засуджених.

Теми рефератів:

1. Режим у механізмі виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі.

2. Правообмеження засуджених до позбавлення волі, передбачені вимогами режиму.

3. Нагляд і контроль за засудженими: мета, засоби та нормативне регулювання.

4. Особливості проведення оперативно-розшукової діяльності у виправних установах.

Література:

1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).

2. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 N 275. Зареєстровані у Міністерстві юстиції України 31.12.2003 за N 1277/8598 (наступними змінами та доповненнями).

3. Про затвердження Інструкції про охорону та нагляд за засудженими у виховно-трудових колоніях Державного департаменту України з питань виконання покарань: Наказ Держдепартаменту вик.покарань вiд 03.10.1999 № 140. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 16.11.1999 № 790/4083 (з наступними змінами та доповненнями).

4. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби: Наказ Держдепартаменту вик.покарань від 04.04.2005 N 61. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2005 р. за N 553/10833 (з наступними змінами та доповненнями).

5. Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: Наказ Держдепартаменту вик.покарань від 25.01.2006 N 13. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2006 р. за N 258/12132 (з наступними змінами та доповненнями).

6. Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що сталися у вільний від роботи час з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: Наказ Держдепартаменту вик. покарань від 05.04.2006 N 72. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2006 р. за N 495/12369 (з наступними змінами та доповненнями).

7. Постанова Верховного Суду вiд 26.03.1993 № 2 «Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі».

8. Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях : автореф. дис... д-ра юрид. наук / Беляев Н. А. ; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. - Ленинград, 1963. - 41 с.

9. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України : Підручник : Рекомендовано МОН України / І.Г. Богатирьов . - К. : Прав. єдність, 2008 . - 352 с.

10. Василець В.Б. Правові та кримінологічні проблеми попередження втеч засуджених з виправно-трудових установ : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Василець Володимир Борисович ; Українська академія внутрішніх справ. - К., 1996.. - 20 с.

11. Велько Н.В. Режим виконання та відбування покарання у вигляді позбавлення волі (історія та сьогодення) / Н.В. Велько // Держава і право: Юридичні і політичні науки : Зб. наук. праць. 2007. Вип. 38 . 776 с. - С. 587-592.

12. Гель А.П. Кримінально-виконавче право України : Навч. посiбник : Рекомендовано МОН України / А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець ; За ред. А.Х. Степанюка . - К. : Юрінком Інтер, 2008 . - 624 с.

13. Горенко С.В. Педагогічні умови ресоціалізації неповнолітніх засуджених у закладах пенітенціарної системи : дис...канд. пед. наук: 13.00.05 / Горенко Сергій Володимирович ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2004..

14. Гумін О.М. Теоретичні основи боротьби з наркотизмом серед засуджених до позбавлення волі / О. М. Гумін, П. В. Мельник. - К. : [б.в.], 2000.. - 418 с.

15. Дзюба А. Використання вимог режиму в місцях позбавлення волі та працезабезпечення засуджених // Вісник прокуратури* : Загальнодерж. фахове юрид. вид. 2002. №5. - C.68-74.

16. Іваньков І.В. Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ - середина ХХ ст.) : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Іваньков Ігор Володимирович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2005.. - 204 арк

17. Карп С.Т. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых осужденными в пенитенциарных учреждениях : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Карп Семен Терентьевич ; Академия им. "Штефан чел Маре". - Кишинев, 2003.. - 23 с.

18. Козлов П.П. Режим виконання кримінальних покарань : Монографія / П.П. Козлов, Ю.В. Нікітін, Л.О. Стрелков . - К. : КНТ, 2008 . - 272 с.

19. Колб О.Г. Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі : моногр. / О. Г. Колб. - Луцьк : Вежа, 2007.. - 513 с.

20. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб'єкт профілактики злочинів : моногр. / О. Г. Колб. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006.. - 464 с..

21. Кримінально-виконавче право: Навч. посiбник : Рекомендовано МОН України / Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту ; За ред. Т.А. Денисової . - 2-ге вид., змін. і доповн. - К. : Істина, 2010 . - 400 с.

22. Кримінально-виконавче право України : Підручник / За ред. В.М. Трубникова . - М. : Право, 2001 . - 384 с.

23. Кримінально-виконавче право України : Підручник : Рекомендовано МОН України / За ред. А.Х. Степанюка . - 2-ге вид., випр. і доповн. - Х. : Право, 2006 . - 256 с.

24. Кучера Г.Н. Оценка эффективности деятельности исправительно-трудовых учреждений, исполняющих наказание в отношении лиц, осужденных впервые к лишению свободы : дис...канд.юрид.наук:12.00.08 / Кучера Григорий Николаевич ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1993.

25. Лукашевич, С. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лукашевич Сергій Юрійович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2001.. - 19 с.

26. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

27. Плужнік О.І. Кримінальна відповідальність за порушення режиму відбування покарання у виправних установах та тримання під вартою / О. І. Плужнік ; Одеський юридичний ін-т Національного ун-ту внутрішніх справ. Кафедра кримінального права та кримінології. - О. : Вид-во Одеського юрид. ін-ту НУВС, 2005.. - 139 с.

28. Прасов О.О. Межі права засуджених до позбавлення волі на побачення з членами своєї сім’ї та родичами Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – Право та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право 2011 р., № 4 - с. 128-131 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_pravo/2011_4/files/LA411_24.pdf

Саленков І.В. Поняття режиму позбавлення волі у кримінально-виконавчому праві України // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_pravo/2007_9/Salenkov.pdf

30. Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації : навч.-метод. посіб. / заг. ред. М. І. Мельник ; Громадська організація "Відділення Українського фонду сприяння пенітенціарним реформам в м.Києві", Міжнародний фонд "Відродження". - К. : ПП "Арарат-Центр", 2000.. - 140 с.

31. Соболь Є. Ю. Специфіка надзвичайних ситуацій у місцях позбавлення волі та обмеження прав засуджених у разі їх виникнення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності –2010. - №4. - с. 206-212//http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pppd/2010_4/33Sobol.pdf

32. Соболь Є.Ю. Адміністративно-правові основи взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ і крімінально-виконавчих установ при надзвичайних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Соболь Євген Юрійович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2009.. - 20 с.

33. Степанюк А. X., Трубников В. М. Режим відбування позбавлення волі в установах виконання покарань: Конспект лекції. – X., 1994.

34. Стоматов Е.Г. Протидія створенню та функціонуванню груп негативної спрямованості в місцях позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Стоматов Едуард Григорович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2010.. - 16 с.

35. Фицула М.Н. Теория и практика перевоспитания несовершеннолетних осужденных в воспитательно- трудовых колониях : дис...д-ра пед.наук:13.00.01 / Фицула Михаил Николаевич ; Тернопольский педагогический ин-т им. Я.А.Галана. - Тернополь, 1991..

36. Чекулаев С. Режим исполнения наказания / С. Чекулаев // Законность: Генеральная прокуратура Российской Федерации. 2009. № 10. - С. 48-50.

37. Шулежко Т.А. Особенности карательно-воспитательного воздействия на неоднократно судимых к лишению свободы женщин, отбывающих наказание в исправительно- трудовых учреждениях : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Шулежко Тетьяна Андреевна ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1996.

38. Яцишин М. Поняття та складові елементи стратегії і тактики запобігання злочинам в установах виконання покарань України / Михайло Яцишин // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. 2009. № 3. - С. 111-115.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.