Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
угол исполнительное.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
103.69 Кб
Скачать

Тема 6: Порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту та обмеження волі.

Питання до семінарського заняття:

1. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді обмеження волі.

2. Правовий статус засуджених до покарання у виді обмеження волі.

3. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі.

4. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді арешту.

5. Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту.

6. Порядок виконання покарання у виді арешту.

Теми рефератів:

1. Сучасні проблеми виконання покарань у виді арешту в Україні

2. Соціальна зумовленість застосування покарання у виді арешту

3. Загальна характеристика та функції колоній-поселень.

Література:

1. Бодюл Є.М. Юридична природа інституту колоній-поселень // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 1999. – №4. – К.: РВВ КІВС. – С. 15–21.

2. Бодюл Є.М. Специфічні завдання інституту колоній-поселень // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2000. – №5. – С. 42–49.

3. Бодюл Є.М. Особливості ізоляції в колоніях-поселеннях // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2001. – №6. – С. 193–198.

4. Бодюл Є.М. Особливості та деякі проблеми виконання покарання у виді обмеження волі за новим Кримінально-виконавчим кодексом України // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2004. – №9. – С. 185–192.

5. Бодюл Є.М., Джужа О.М. Концептуальні засади і загальна характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України // Право України. – 2004. – №7. – С. 80–84. (особистий внесок – 50%).

6. Кримінально-виконавче право України: Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. / О.М. Джужа, С.Я. Фаренюк, В.О. Корчинський та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 448 с. (особистий внесок – 1,5 д.а.).

7. Кримінально-виконавче право України: Підручник / В. М. Трубников, В. М. Харченко, О. В. Лисодід, Л. П. Оника, А X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384 с.

9. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. X., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А.Х.-Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.

10. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

11. Шинкарьов Ю. В. Окремі особливості притягання до праці засуджених до арешту // Вісник Харків, нац. ун-ту ім. В. Н. Кара-зіна. - "Громадянське суспільство". - 2006. - № 735. - С. 96-99.

12. Шинкарьов Ю. В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування. - Львів., 2007. - Автореф. дисертації канд. юрид. наук. -2007.-16 с.

13. Богатирьов І., Сокоринський Ю. Тримання в дисциплінароному батальйоні військовослужбовців (проблеми і пропозиції) // Вісник Львівськго університету. Серія юридична, 2011. Вип. 52. – С. 262-266

Тема 7. Загальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі. Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими до позбавлення волі.

Питання до семінарського заняття:

1. Соціальні та психологічні проблеми покарання у вигляді позбавлення волі.

2. Правові засади виконання покарання у виді позбавлення волі.

3. Основи правового статусу осіб, засуджених до позбавлення волі.

4. Поняття, класифікація та загальна характеристика міжнародно-правових стандартів поводження із засудженими до позбавлення волі.

5. Порівняльна характеристика Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та Європейських пенітенціарних правил.

Теми рефератів:

1. Зарубіжний досвід застосування засудженим короткочасних виїздів (тюремних відпусток) за межі колонії.

2. Зарубіжний досвід приватизації тюрем

Література:

1. Кримінально-виконавчий кодекс України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

2. Про схвалення Концепції Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на період до 2017 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1511-р

3. Про затвердження Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань. Наказ Мін'юсту України від 22.11.2011 № 3361/5[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

4. Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України. Наказ Держдепартаменту вик.покарань від 30.07.2008 № 208

5. Про затвердження Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Наказ Мін'юсту України від 08.06.2012 № 847/5[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

6. Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги засудженим. Наказ Мін'юсту України, МОЗ України від 10.05.2012 № 710/5/343

7. Про Громадську раду з питань дотримання прав людини в установах виконання покарань Наказ Мін'юсту України від 05.06.2006 № 46/5

8. Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими (1957 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

9. Формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного персоналу - головна умова практичних змін у Державній пенітенціарній службі України

10. Роз'яснення Міністерства юстиції України від 11.07.2012

11. Декларація про захист всіх осіб від катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1975 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

12. Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження й покарання (1984р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

13. Кодекс поведінки посадових осіб по підтриманню правопорядку (1979 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

14. Принципи медичної етики, що визначають роль працівників охорони здоров'я, особливо лікарів, у захисті ув'язнених чи затриманих осіб від катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження й покарання (1982 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

15. Заходи, що гарантують захист прав тих, хто засуджений до страти (1984 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

16. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя відносно неповнолітніх (Пекінські правила, 1985 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

17. Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню та ув'язненню в будь-якій формі (1989 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

18. Мінімальні стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов'язаних із тюремним ув'язненням (Токійські правила, 1990 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

19. Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі (1990р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

20. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками від ЗО листопада 1964 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

21. Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини 1950р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

22. Європейська конвенція з попередження катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання 1987 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

23. Європейські тюремні правила, оголошені рекомендацією № К (87) З Комітету міністрів Ради Європи від 12 лютого 1987 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

24. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи від 9 березня 1976 р. «Про деякі міри покарання, альтернативні позбавленню волі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

25. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи стосовно виборчих, громадянських та соціальних прав ув'язнених від 1 лютого 1962 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

26. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи про працю ув'язнених від 18 вересня 1975 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

27. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи про освіту в тюрмах від 13 жовтня 1989р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

28. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи стосовно системи ув'язнення та поводження з небезпечними злочинцями від 24 вересня 1982р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

29. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи стосовно надання короткотермінових відпусток ув'язненим від 24 вересня 1982 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

30. Європейські правила щодо громадських санкцій та заходів, оголошені рекомендацією № К. (92) 16 Комітету міністрів Ради Європи[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua..

31. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

32. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4.ХІ.1950), ратифікована Законом України № 475/ 97-ВР від 17.07.97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

33. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VІІІ від 19.10.73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. Безпалюк О., Гель А. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі / Безпалюк О., Гель А // Вісник прокуратури. – 2006. – №12. – С. 56-65.с.

34. Бочелюк В.Й. Особливості психічних станів осіб, позбавлених волі // Право та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право 2009 р., № 2 с. 31–38 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/pravo/2009_2/

35. Попередні зауваження Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Заява від 06.12.2011[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

36. Беца О.В. Психолого-педагогічна класифікація засуджених як основа диференційного та індивідуального підходу до них у процесі перевиховання / Беца О.В // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: КІВС, 1999. – №4. – С. 73-85.

37. Гель А., Ковганич В. Визначення виду виправної установи засудженим / Гель А., Ковганич В // Вісн. прокуратури – 2003. - № 3 (21). – С. 56-59.

38. Дотримання прав ув‘язнених в Україні – 2011. Щорічна сьма доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrprison.org.ua/index.php?id=1259484883.

39. Дремин В.Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы // Юридический вестник. – 1999 – № 1. – С.35-37.

40. Дрьомін В.М. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями / Дрьомін В.М. К // Оцінка, шляхи подальшого реформування в’язничної системи України. – К., 1999. – С. 161-186.

41. Дрьомін В.М. Каральна політика держави та проблеми деінституціалізації тюремного середовища / Дрьомін В.М // Актуальні проблеми держави i права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2009.. – С. 131-136.

42. Закоморна К. О. Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец 12.00.02 «Конституційне право» / К. О. Закоморна ; Нац. юрид. акад. України. – Х., 2000. – 16 с.

43. Кримінально-виконавче право України: Підручник / В. М. Трубников, В. М. Харченко, О. В. Лисодід, Л. П. Оника, А X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384 с.

44. Кримінально-виконавче право: Підручник. / За заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х.: Право, 2005. – 256 с.

45. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. X., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А.Х. - Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.

46. Литвишков В. М., Митькина А. В. Пенитенциарная педагогика. Курс лекций. – М. : Моск. психол.-социал. ин-т, 2004. – 400 с.

47. Марчук А.І. Значение криминологических данных при классификации и распределении осужденных в исправительных учреждениях: постановка проблемы / Марчук А.І // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнарод.наук. – практ. конф., Луцьк, 29-30 травня. 2009р /Уклад. Т.Д. Климчик. - Луцьк, 2009.-С.592-595.

48. Марчук А.І. Роль персоналу в механізмі управління пенітенціарними установами та класифікації засуджених / Марчук А.І. // Митна справа. - 2011. -№ 1. - С.300-307

49. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

50. Осауленко О.І. Диференціація та індивідуалізація виконання кримінальних покарань у виді позбавлення волі // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічн. бюл. Київськ. ін-ту внутр. справ.– К.: КІВС, «МР Леся», 2002. – С. 59-64.

51. Прасов О.О. Межі права засуджених до позбавлення волі на побачення з членами своєї сім’ї та родичами // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_pravo/2011_4/files/LA411_24.pdf

52. ПУЗИРНА Н. С. УПРОВАДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ОМБУДСМАНІВ // Право та управління. Електронне наукове фахове видання. - 2011. - №3. - С. 219-223.

53. Саленков І.В. Поняття режиму позбавлення волі у кримінально-виконавчому праві України. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди "Право" . – 2007. - Вип. 9 – С.140-145 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_pravo/2007_9/ Salenkov.pdf

54. СкіцьА. В. Виправлення та ресоціалізація засуджених у місцях позбавлення волі як соціально-педагогічна проблема: науково-історичний аналізНауковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2009 — № 21, Педагогічні науки. - С.65-70 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ped/2009_21/R2/Skits.pdf

55. Хохряков Г. Парадоксы тюрмы / Г. Хохряков. – М. : Юрид. лит., 1991. – 224 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.