Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
угол исполнительное.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
103.69 Кб
Скачать

Тема 12. Особливості відбування покарання засудженими до довічного позбавлення волі. Міжнародний досвід.

Питання до семінарського заняття:

1. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.

2. Порядок виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

3. Правовий статус засудженого до покарання у виді довічного позбавлення волі.

4. Міжнародній досвід виконання покарання в виді довічного позбавлення волі.

Теми рефератів:

1. Довічне позбавлення волі або смертна кара: плюси та мінуси покарань

2. Становлення та розвиток довічного позбавлення волі як виду кримінальних покарань.

3. Правове регулювання умов і порядку помилування осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

Література:

1. Антонян Ю.М. Общая психологическая характеристика лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы // Проблемы острова помилованных убийц. – Вологда. – 1996. – С. 29-30.

2. Бараш Є. Ю., Скоков С. І. Удосконалення організації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі як відображення процесів реформування пенітенціарної системи України // Право і Безпека. Науковий журнал. – 2011. - № 2 (39) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2011_2/PB-2/PB-2_41.pdf

3. Дремин В.Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы // Юридический вестник. – 1999 – № 1. – С.35-37.

4. КирисьБ.О. Покарання, щополягає у довічному позбавленні засудженого свободи, у кримінальному законодавстві зарубіжних держав // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ Збірник наукових праць. – 2010. - № 2. – С. 273-268.

5. Лёвочкин В.А. Пути реформирования уголовно-исполнительной системы Украины // Кримінально-виконавча система України: теорія, практика, законодавство. – К. РВВ КІВС при УАВС. – 1994 – С. 13–17.

6. Льовочкін В.А. Вплив Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями на формування змісту національного кримінально-виконавчого законодавства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2001. – № 4 – С. 21–24.

7. Льовочкін В.А., Осауленко О.І. Проблеми реалізації нового Кримінального кодексу кримінально-виконавчою системою України // Право України. – 2001. – № 11. – С. 125–128.

8. Льовочкін В.А. Формування міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2001. – № 5 – С. 56–60.

9. Льовочкін В.А. Втілення міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі у кримінально-виконавче законодавство України // Право України – 2002. – № 2. – С. 24–25.

10. Мостепанюк Л.О. Довічне позбавлення волі як вид кримінального покарання: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кри­мінальне право та кримінологія; кримінально-вико­навче право» / Людмила Олександрівна Мостепанюк. – К., 2005. – 195 с.

11. Мостепанюк Л.О. Відбування довічного позбавлення волі в Україні та за кордоном: проблеми і перспективи // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 121 – 125.

12. Мостепанюк Л.О. Довічне позбавлення волі: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 131 – 133.

13. Мостепанюк Л.О. Місце довічного позбавлення волі в системі кримінальних покарань // Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування. – Хмельницький: ХІУП. – 2003. – С. 188 – 191.

14. Мостепанюк Л.О. Правове регулювання умов і порядку помилування осіб, засуджених до довічного позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 20 – 22.

15. Мухина В.С. Пожизненно заключенные: мотивация к жизни // Развитие личности. – 2002. № 3. С. 51-60; № 4. С. 100-114; 2003. № 1. С. 97-117; № 4. С. 121-143; 2004. № 1. С. 118-130; № 2. С. 128-145; № 3. С. 115-127

16. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

17. Попов В.В. Психологические характеристики осужденных, отбывающих наказание пожизненно // Проблемы острова помилованных убийц. – Вологда, 1996. – С. 13-14.

18. Пустобаєва Ю.А. Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків: 2003. – Вип.. № 22. – С. 213-218.

19. Пустобаєва Ю.А. Зміст правового статусу засуджених //Держава та регіони. Науковий журнал.- Запоріжжя:НВЖ, 2004.-№1-С.147-150.

20. Царюк С. Особливості виконання покарання у виді довічного позбавлення волі / С. Царюк // Юридична Україна. – 2008. − № 10 (70). – С. 95–101.

21. Царюк С. В. Ресоціалізація засуджених до довічного позбавлення волі: міжвуз. науково-практ. конференція [„Актуальні питання підвищення ролі громадськості в процесі виправлення та ресоціалізації осіб, які відбувають покарання в органах та установах Державної кримінально-виконавчої служби України”], (Чернігів, 15 квітня 2008 р.). – Чернігів : ЧЮК ДДУ ПВП, 2008. – С. 199–201.

22. Чеботарьова Ю. А. Правовий статус засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. ... канд.юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально"виконавче право» / Ю. А. Чеботарьова. — Х., 2005. — 22 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.