Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
угол исполнительное.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
103.69 Кб
Скачать

1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).

2. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, №30, ст.409.

3. Положення про Державну пенітенціарну службу України. Затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №394/2011. Електронний ресурс. Джерело – офіційний веб-сайт Верховної Ради України www.rаda.gov.ua

4. Дрьомін В. М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №1. – С. 160-162.

5. Дрьомін В. М. Динаміка та структура застосування покарань, не пов'язаних із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 2. – С. 28-30.

6. Дремин В. Н. Идеи социальной реабилитации в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред С.В. Ківалов. – 2000. – № 9. – С. 423-426.

7. Дремин В. Н. Правовая природа и применение международных стандартов обращения с заключенными // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / Редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 1999. – №6. – С. 3-8.

8. Дремин В.Н. Права осужденных: стандарты и реальность // Юридический вестник. – 1998. – № 4 – С. 125-130.

9. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

10. Ягунов Д. В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.

11. Ягунов Д. В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.

12. Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

13. Ягунов Д. Моделі державного управління пенітенціарними системами // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 25, ч.2: збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. - Одеса: Видавець В. П. Букаєв, 2009. - С.191-198.

14. Ягунов Д. В. Місце кримінально-виконавчої служби в структурі органів влади України відповідно до європейських стандартів // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №2. – С.9-12.

15. Ягунов Д. Реформування структури державного управління пенітенціарною системою України в світлі європейських стандартів // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: Зб. ст. учасн. конф. (м. Одеса, 8 червня 2007 року). / Відп. редактор. М.Орзіх // Одеська національна юридична академія, Британська Рада в Україні та ін. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – Одеса: Фенікс, 2007. – С.230-236.

16. Ягунов Д. Державний департамент України з питань виконання покарань або Міністерство юстиції України: проблемні питання державного управління вітчизняною пенітенціарною системою в світлі європейських стандартів // Європейський Союз: 50 років після Римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: Зб. ст. та тез доповідей за підсумками науково-практичного семінару 12 травня 2007 року / За ред. Г.Алавацького, В.Кривцової та Д. Ягунова. – Одеса, 2007. – С.121-126.

17. Ягунов Д. Державне управління та пенітенціарна система України: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. - №11. – С. 278-288.

18. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації: автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 /О.В. Романенко; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2004. – 19 с.

19. Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні : автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. Б. Пташинський; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2002. – 18 с.

20. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / О.Г. Колб; Київ нац. ун-т внутр. справ. – К.,2007. -32 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.