Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
угол исполнительное.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
103.69 Кб
Скачать

56. Ягунов д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: оріду наду, 2005. – 251 с.

57. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

58. Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.

59. Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань: Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.08). – Х., 2006. – 20 с.

60. Яковець І.С. Проблеми визначення виду режиму установи виконання покарань // Право України. – 2003. – № 11. – С. 120-123.

61. Яцишин М.М. Регламентація правового статусу засуджених за вчинені злочини у місцях позбавлення волі (повторні злочини)Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. - № 19. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/19.htm

Тема 8. Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл за видами увп.

1. Поняття класифікації засуджених, цілі, критерії.

2. Види класифікації засуджених до позбавлення волі (первинна, вторинна класифікація).

3. Діяльність Регіональних та Апеляційних комісій Державної пенітенціарної служби України щодо визначення засудженому виду установи за рівнем безпеки.

4. Утримання засуджених у структурних підрозділах виховних і виправних колоній (карантину, діагностики і розподілу, ресоціалізації, соціальної адаптації, соціальної реабілітації, посиленого контролю)

5. Проблеми класифікації засуджених до позбавлення волі на сучасному етапі.

6. Порядок розподілу засуджених в межах однієї установи виконання покарань. Принцип роздільного утримання засуджених до позбавлення волі.

7. Зміна умов засуджених до позбавлення волі в межах однієї колонії або шляхом переведення до колонії іншого виду, як втілення прогресивної системи виконання покарань.

Теми рефератів:

1. Соціально-правове значення класифікації засуджених до позбавлення волі.

2. Проблемні аспекти діяльності Регіональних комісій з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі.

3. Міжнародний досвід класифікації засуджених до позбавлення волі.

4. Переосмислення ролі персоналу установ виконання покарань в механізмі управління пенітенціарними системами та класифікації засуджених.

Література:

1. Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі. від 08.02.2012 № 222/5

2. Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі. Наказ Мін'юсту України від 08.02.2012 № 222/5

3. Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі Наказ Мін'юсту України від 08.02.2012 № 222/5

4. Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – №13. – Ст. 905.

5. Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификации / Алексеев С.С // Сов. гос-во и право. – 1987. – № 6. – С. 16.

6. Безпалюк О., Гель А. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі / Безпалюк О., Гель А // Вісник прокуратури. – 2006. – №12. – С. 56-65.с.

7. Беца О.В. Психолого-педагогічна класифікація засуджених як основа диференційного та індивідуального підходу до них у процесі перевиховання / Беца О.В // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: КІВС, 1999. – №4. – С. 73-85.

8. Богатирьов І.Г. Деякі питання застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, які відбувають виправні роботи без позбавлення волі // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень Київського ін-ту внутр. справ. – 2001. – № 6. – С.158–162

9. Гель А., Ковганич В. Визначення виду виправної установи засудженим / Гель А., Ковганич В // Вісн. прокуратури – 2003. - № 3 (21). – С. 56-59.

10. Дьомін В.М. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями / Дьомін В.М. К // Оцінка, шляхи подальшого реформування в’язничної системи України. – К., 1999. – С. 161-186.

11. Дьомін В.М. Каральна політика держави та проблеми деінституціалізації тюремного середовища / Дьомін В.М // Актуальні проблеми держави i права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2009.. – С. 131-136.

12. Европейские пенитенциарные правила // Защита прав человека в местах лишения свободы: Сб. норм. актов и офиц. документов. – М.: Юриспруденция, 2003. – 480 с.

13. Кримінально-виконавче право: Підручник. / За заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х.: Право, 2005. – 256 с.

14. Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С.; За заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: ТОВ “Дісей”, 2005

15. Марчук А.І. Значение криминологических данных при классификации и распределении осужденных в исправительных учреждениях: постановка проблемы / Марчук А.І // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнарод.наук. – практ. конф., Луцьк, 29-30 травня. 2009р /Уклад. Т.Д. Климчик.- Луцьк, 2009.-С.592-595.

16. Марчук А.І. Роль персоналу в механізмі управління пенітенціарними установами та класифікації засуджених / Марчук А.І. // Митна справа.-2011.-№ 1.-С.300-307

17. Осауленко О.І. Диференціація та індивідуалізація виконання кримінальних покарань у виді позбавлення волі // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічн. бюл. Київськ. ін-ту внутр. справ.– К.: КІВС, «МР Леся», 2002. – С. 59-64.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.