Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
угол исполнительное.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
103.69 Кб
Скачать

Тема 14. Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених.

Питання до семінарського заняття:

1. Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань.

2. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

3. Участь спостережних комісій в діяльності установ і органів виконання покарань.

Теми рефератів:

1. Правова основа та особливості прокурорського нагляду за виконанням кримінальних покарань.

2. Відомчий контроль за виконанням кримінальних покарань.

Література:

1. Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.10 / М.І. Скригонюк; Київ ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 20 с.

2. Яковинець А. І. Прокурорський нагляд та його функціональне визначення / А. І. Яковинець // Форум права. – 2011. - №4. – С.877-880

3. Яцишин М. Правовідносини органів і установ виконання покарань з державними органами і недержавними інституціями // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ., 2009. Вип. 49. – С.250-256

4. Гречанюк С. К. Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. академія держ. податк. Служби України. – Ірпінь, 2006. – 22 с.

5. Зубарев С.М. Теория и практика контроля за деятельностью персонала пенитенциарной системы / С. М. Зубарев. – М. : Юрайт-Издат, 2006. – 333 с.

6. Тураев Э. В. Организация надзора за осужденными содержащимися в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.11. / Э.В. Тураев. Рязань, 2005. – 274 с.

7. Трубніков В. М. Правова природа спостережних комісій / В. М. Трубніков // Громадський контроль за діяльність пенітенціарної системи України – як гарантія дотримання прав і законних інтересів засуджених : збірник доповідей та тез конференції. – Чернігів: Чаус В.О. – 116 с.

Теми для самостійного вивчення:

Тема 15. Виконання кримінальних покарань у зарубіжних країнах.

Питання до семінарського заняття:

1.Пенітенціарні системи зарубіжних країн

2.Міжнародні акти, які регулюють поводження з засудженими

3. Загальні проблеми вдосконалення виконання покарань у зарубіжних країнах

Теми рефератів:

1. Зарубіжний досвід отримання освіти засудженими .

2. Особливості функціонування служб пробації у зарубіжних країнах .

Література:

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Юридический вестник. – 1998. - № 4. – С.5.

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 04 декабря 1950 г. // Юридический вестник. – 1998. - № 4. – С.17.

3. Европейские пенитенциарные правила от 11 января 2006 г. Рекомендация R(2006)2 Комитета министров Совета Европы. Комментарий к тексту: Донецк: Донецкий Мемориал, 2007. – 68 с.

4. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками // Адвокат. – 1997. - № 2. – С.35.

5. Рекомендація R (2006)13 Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям щодо застосування тримання під вартою, умов, у яких воно відбувається, і запровадження гарантій від зловживань від 27 вересня 2006 р. – Донецк: Донецкий Мемориал, 2006. – 16 с.

6. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Уголовно-исправительное законодательство Украины. Сборник нормативных актов. - Харьков, 1993.

7. Права людини (основні міжнародно-правові документи) // Збірник документів. – К., 1989.

8. Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ, 1996. – 228 с.

9. Положення Конвенції проти катувань, жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність людини видів поводження та покарання щодо захисту прав і свобод громадян в сфері правосуддя (Аналіз міжнародно-правових стандартів у галузі поводження із звинуваченими, підсудними, засудженими): Навчальний посібник /Укладач В.О.Сушко. – Одеса: Астропринт; ОИУМ; ОИПП, 1998. – 148 с.

10. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В.Г. Кримінально-виконавче-право: Навчальний посібник / За ед.. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2008. – 400 с.

11. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право: Навч. посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.

12. Кримінально-виконавче право України. Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. зал. / За ред. А.Х.Степанюка. – Х.: Право, 2005. – 256с.

13. Международная защита прав и свобод человека // Сборник документов. – М., 1990.

14. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Воспитание и правопорядок. – 1990. - № 6. – С.28-32; № 7. – С.46-49.

15. Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ, 1996. – 228 с.

16. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца ХІХ – начала ХХІ века: Учебник для вузов / Под ред. А.И.Зубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – С.637-688.

17. Яцина І.П. Система вивчення Європейських пенітенціарних правил // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 1997.- № 1.- С.117.

18. Пономарев П.Г. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными и национальные варианты их реализации. Учебн.пособие. – Рязань, 1994.

19. Романов А. Датский вариант // Воспитание и правопорядок. – 1991. - № 5.

20. Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Особенной части. - М., І984.

21. Трубников В.М. Уголовно-исполнительное право Украины. Общая часть. Учебное пособие. - Харьков: “Рубикон”, 1998.

22. Трубников В.М., Филонов В.П., Фролов А.И. Уголовно-исполнительное право Украины. Учебник. – Донецк, 1999. – 640 с.

23. Уголовно-исполнительное законодательство Украины. Сборник нормативных актов. Составитель В.М.Трубников. – Х.: Рубикон, 1998. – 432 с.

24. Уголовно-исполнительное право (Теоретические и практические аспекты исполнения наказаний в отношении некоторых категорий осужденных): Учеб.пособие / Сост. В.А.Сушко. – Одесса: Астропринт, 1998. – 240 с.

25. Фаренюк С.Я. Трансформация уголовно-исполнительных систем стран Восточной Европы. Отчет изучения тюремной системы Чехии. – К.: КИВД, 1998.

30. Филонов В.П., Фролов А.И. Уголовно-исполнительное законодательство Украины. – Донецк: Изд-во МВД Украины, ДИВД, 1998. – 654 с.

31. Фролова Е.Г. Системы уголовного наказания зарубежных стран. – Донецк: Дон ГУ, 1992.

32. Чакубаш Ю.В. Наукове дослідження проблеми еволюції кримінально-виконавчих систем країн світу // Вісн. Одеського ін-ту внут.справ. – 1998. - № 4.

33. Чухин И. В тюрьмах Германии // Преступление и наказание. – 1997. - № 5.

34. Шмаров И.В. Разработка уголовно-исполнительного законодательства в свете международных соглашений о защите прав человека и документов ООН, определяющих принципы обращения с осужденными // Сов. гос. и право. – 1990. - №11. – С.39-47.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.