Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
угол исполнительное.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
103.69 Кб
Скачать

30. Ягунов д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: оріду наду, 2005. – 251 с.

31. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Монографія. Видання друге, перероблене і доповнене. – Черкаси: Видавництво Ю.А. Чабаненко, 2008. – 342 с.

32. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

33. Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.

34. Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як напрямок соціальної політики держави // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2003. – №17. – С. 270-277.

35. Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як складова державної соціальної політики // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ, 2002. – №12. – С. 180-186.

36. Ягунов Д. Категорія соціального виключення як елемент концепції ресоціалізації засуджених та ув’язненнях // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ, 2003. - № 4 (16) – С. 196-204.

37. Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як напрямок соціальної політики держави. Аналітична записка // Вироблення державної політики. – Київ: НАДУ при Президентові України – Канадське бюро міжнародної освіти – Центр досліджень адміністративної реформи, 2003. – С.177-191.

38. Ягунов Д.В. Категорія «небезпечний злочинець» у сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2010. – Випуск 39. – С.352-361.

39. Ягунов Д.В. Глобалізаційна обумовленість "кризи покарання": аналіз сучасних пенальних практик наоснові кримінологічних поглядів Мішеля Фуко // Правова держава. - 2010. - №12. - С.325-330.

40. Ягунов Д. Позитивізм та безпека суспільства або друге життя теорії природженого злочинця // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 26, ч.2: збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. - Одеса: Видавець В.П.Букаєв, 2009. - С.132-138.

Тема 11. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми.

Питання до семінарського заняття:

1. Особливості правового статусу неповнолітніх, засуджених до покарання у виді позбавлення волі.

2. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх.

3. Особливості виховної з неповнолітніми злочинцями у виховних колоніях.

4. Особливості правового статусу жінок, засуджених до покарання у виді позбавлення волі.

5. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо жінок.

6. Особливості проведення соціальної роботи із засудженими жінками.

Теми рефератів:

1. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі вагітними жінками та жінками, які мають дітей у віці до трьох років.

2. Корекція поведінки засуджених жінок в установах виконання покарань.

3. Стадії виправлення засуджених до позбавлення волі жінок.

4. Сучасні проблеми відбування покарання у виді позбавлення волі неповнолітніми.

Література:

1. Бадира В.А. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, якмета покарання: дис… канд. юрид. наук / В.А. Бадира; Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління». – Запоріжжя, 2005. – 241 с.

2. Бадира В.А., Богатирьов І.Г. Корекція поведінки засуджених жінок в установах виконання покарань. Навчальний посібник. – Чернігів: ПОД Чернігівського ДЦНТІ, 2003. – 168 c.

3. Бадира В.А. Альтернативні позбавленню волі види кримінальних покарань – шлях до виправлення засуджених //Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3-х т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 28-29 жовтня 2004 р. − Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2004. − Т. 3. − С. 54 − 55.

4. Бадира В.А. Введення альтернатив, як питання вибору цінностей // Матеріали науково-практичної конференції „Проблеми застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі”. – Чернігів, 2004. - С.82-86.

5. Бадира В.А. Виправлення засуджених як opinio moralis // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2005. – № 1 (23) – С. 77-83.

6. Бадира В.А. Виправлення засуджених жінок шляхом застосування альтернативних покарань: світовий досвід //Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – 2005. - № 1.- С.103-106.

7. Бадира В.А. Стадії виправлення засуджених до позбавлення волі жінок // Вісник Запорізького юридичного інституту: Зб. наук. праць. – 2005. - № 2. – С.132-139.

8. Березовська Н. Л. Вдосконалення покарання у виді позбавлення волі на певний строк, що застосовується до неповнолітніх // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету № 2-2011. – С. 115 – 119.

9. Головко Т .М. Гендерні аспекти покарання у вигляді позбавлення волі // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) Збірник наукових праць 2009 — № 3 //http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2009_3/

2009_3_Golovko.pdf

10. Дремин В.Н. Лишение свободы в механизме уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних преступников Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: матеріали Міжнародної наук. конф. (Одеса, 21-22 вересня 2007 р.). – О. : Фенікс, 2007. – С. 310-315.

11. Дремин В.Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы // Юридический вестник. – 1999 – № 1. – С.35-37.

12. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності: монографія / В.О. Меркулова. – Вид. 2-е. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2003. – 281 с.

13. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

14. Пустобаєва Ю.А. Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків: 2003. – Вип.. № 22. – С. 213-218.

15. Пустобаєва Ю.А. Зміст правового статусу засуджених //Держава та регіони. Науковий журнал.- Запоріжжя:НВЖ, 2004.-№1-С.147-150.

16. Резніченко Г.С. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі вагітними жінками та жінками, які мають дітей у віці до трьох років / Г. С. Резніченко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2005. — № 4 (II). — С. 10-15.

17. Резніченко Г.С. Особливості застосування заходів заохочення до жінок, засуджених до позбавлення волі / Г. С. Резніченко // Право і безпека. — 2006. — Т.5. — № 2. —С. 66-70.

18. Резніченко Г.С. Міжнародні правові стандарти щодо виконання покарання у вигляді позбавлення волі щодо вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей (проблеми імплементації) / Г. С. Резніченко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2006. — № 2. — С. 74-77.

19. Резніченко Г.С. Окремі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі / Г. С. Резніченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2006. — Вип.32. — С. 48-55.

20. Резніченко Г.С. Окремі аспекти кримінально-правової характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі / Г. С. Резніченко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. — 2007. — Т. 10. — Вип. 14. — Ч.I. — С. 208-214.

21. Резніченко Г.С. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі засудженими жінками відповідно до вікових особливостей / Г. С. Резніченко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2007. — № 3. — С. 81-83.

22. Резніченко Г. С. Особливості виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених жінок: деякі аспекти чинного законодавства / Г.С. Резніченко // Основні напрямки реформування ОВС в умовах розбудови демократичної держави : Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 жовтня 2004 р. : тези доп. — Одеса : МВС України, Одеськ. юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. — С. 60-62.

23. Резніченко Г. С. Деякі аспекти доцільності та ефективності спільного утримання повнолітніх та неповнолітніх жінок, засуджених до позбавлення волі / Г. С. Резніченко // Делінквентна поведінка дітей та молоді: сучасні технології протидії : Міжнар. наук.-практ. конф., 31 березня – 1 квітня 2006р., Ч.1. : тези доп. — Одеса : МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Одеськ. юрид. ін-т, 2006. — С. 156-161.

24. Резніченко Г. С. Деякі проблеми ресоціалізації жінок, звільнених з місць позбавлення волі / Г. С. Резніченко // Соціалізація молоді в умовах розбудови демократичної правової держави : Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 16 лютого 2007р. : тези доп. — Одеса : МВС України, Одеськ. юрид. ін-т ХНУВС, 2007. — С. 162-165.

25. Резніченко Г. С. Деякі проблеми застосування до засуджених жінок положень ст. 142 КВК України / Г. С. Резніченко // Проблеми реалізації кримінальної відповідальності: кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти : Регіональн. наук.-практ. конф., 2 квітня 2007 р. : тези доп. — Одеса : МВС України, Одеськ. юрид. ін-т ХНУВС, 2007. — С. 73-75.

26. Резніченко Г.С. Деякі проблеми застосування до жінок, засуджених до позбавлення волі положень ст. 93 КВК України / Г. С. Резніченко // IV звітна конференція наук.-пед. складу Одеськ. юрид. ін-ту Харк. нац. ун-ту внутр. справ : тези доп. — Одеса : МВС України, Одеськ. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. — С. 127-129.

27. Резніченко Г. С. Проблеми застосування інституту переведення на поліпшені умови утримання щодо засуджених до позбавлення волі жінок / Г. С. Резніченко // V звітна конференція наук.-пед. складу Одеськ. держ. ун-ту внутр. справ, 16 травня 2008 р. : тези доп. — Одеса : МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ, 2008. — С. 129-131.

28. Резніченко Г.С. Особливості виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі щодо засуджених жінок: монографія / Г.С. Резніченко. – Одеса: ОДУВС, 2009. – 173 с.

29. Юзікова Н.С. Особливості застосування до неповнолітніх покарань за наявності обставин, що виключають їх призначення. Право та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право 2011 р., № 2. - с. 116-120 http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_pravo/2011_2/files/LA211_24.pdf

30. Яцун О. Застосування до неповнолітніх позбавлення волі. Ефектив­ність цієї міри покарання / О.С. Яцун // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 106–108.

31. Яцун О. Особливості врахування особи неповнолітнього припризна­ченні покарання / О.С. Яцун // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С. 20–24.

32. Яцун О. Особливості кримінального покарання неповнолітніх за законо­давством зарубіжних країн / О.С. Яцун // Підприємництво, госпо­дарство і право. – 2008. – № 12. – С. 165–169.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.