Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
15_inoz_movy_MEiM (1).doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
311.81 Кб
Скачать

Лексична компетенція

Мета - перевірка сформованості лексичної компетенції вступників тобто, засвоєння програмного лексичного матеріалу, сформованість у вступників лексичних навичок, а саме навичок інтуїтивно-правильного утворення, вживання і розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв’язків між словами іноземної мови. У вступників мають бути сформовані наступні види навичок.

 1. Навички правильного вживання лексичних одиниць активно-

го мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуаціями спілкування та цілями комунікації, що передбачає оволодіння такими операціями:

а) виклик лексичних одиниць з довготривалої пам’яті;

б) зовнішньо мовленнєве відтворення лексичних одиниць у потоці мовлення;

в) миттєве сполучення даної одиниці з іншими словами, що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності.

2. Навички розпізнавання і розуміння лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів при читанні та аудіюванні.

3. Навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць, що відносяться до потенційного словника при читанні та аудіюванні.

4. Навички користування різними видами словників (двомовних, одномовних, фразеологічних, тематичних, країнознавчих).

Програмний лексичний матеріал, необхідний для забезпечення англомовного спілкування вступників у різних галузях фахової усної та писемної комунікації, представлено в навчальному лексичному мінімумі курсу «іноземна мова за професійним спрямуванням» та «ділова іноземна мова». (Див. Модулі)

Орфографічна компетенція

Головна мета – перевірка сформованості у вступника стійких орфографічних навичок письма. Студенти мають володіти труднощами, які пов’язані з вивченням особливостей звуко-буквенних відповідностей в іноземній мові.

Вступники повинні вміти орфографічно правильно оформлювати всі види писемного мовлення, які передбачені робочими програмами для всіх років навчання. Задля цього вступники повинні знати і застосовувати на практиці основні принципи орфографічної системи іноземної мови (фонетичний, морфологічний, традиційний, ідеографічний), які необхідні вступникам для подолання труднощів в оволодінні графемно-фонемною системою іноземної мови.

Порядок проведення іспиту

У зв'язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначе­них компетенцій та навичок іспит проводиться в письмовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно студентами під час вивчення «Іноземної мови за професійним спрямуванням» та «Ділової іноземної мови».

Структура екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет містить наступні завдання:

 1. Завдання на читання, розуміння тексту та визначення правильності/неправильності/відповідності твердження.

 2. Завдання на знання фахової лексики та заповнення пропусків в тексті відповідними лексичними одиницями (словами або словосполученнями).

 3. Завдання на вміння перекладати діловий документ.

 4. Завдання на вміння складати діловий документ.

 5. Граматичний тест.

В першому та другому завданнях іспиту тексти підібрані в межах загальноекономічних та фахових знань:

 1. Економіка Великобританії (Німеччини, Франції, Іспанії).

 2. Економіка США (Австрії, Бельгії, Куби).

 3. Великобританія (Німеччина, Франція, Іспанія) у світовій економіці.

 4. США (Австрія, Бельгія, Куба) у світовій економіці.

 5. Економіка України.

 6. Україна у світовій економіці.

 7. Проблеми Європейського Союзу.

 8. Банківська та фінансова системи Великобританії (Німеччи­ни, Франції, Іспанія).

 9. Банківська та фінансова системи США (Австрії, Бельгії, Куба).

 10. Банківська та фінансова системи України.

 11. Товарна біржа.

 12. Фондова біржа.

 13. Валютні курси.

 14. Поняття маркетингу.

 15. Концепції маркетингу.

 16. Управління маркетингом та стратегічне планування.

 17. Продукт. Життєвий цикл продукту. Специфікація продукту.

 18. Введення на ринок нового продукту.

 19. Ціна.

 20. Просування товару.

 21. Канали розподілу.

 22. Поняття про облік і аналіз господарської діяльності.

 23. Фінансова звітність та ділові угоди.

 24. Бюджетування.

 25. Аудит.

 26. Страхування.

 27. Підготовка та написання документів, необхідних для влаш­тування на роботу:

 1. Біографії (Resume, СV);

 2. супроводжувальні листи, їх види;

 3. співбесіда.

Структуру та статті контрактів.

Телеграми, факси, електронні листи.

Доповіді та звіти.

Третє та четверте завдання дає змогу показати знання, навички та вміння складати або перекладати діловий документ та розуміти його. Для цього необхідно знати:

 1. Структуру ділових листів.

Розташування реквізитів листа, а також необхідні мовні штампи та скорочення .

 1. Структуру та порядок складання:

 1. платіжних доручень;

 2. акредитивів;

 3. документарних інкасо;

 4. чеків, векселів;

 5. документіції стосовно кореспондентських відносин між банками;

 6. поточних рахунків у іноземній валюті;

 7. ділових листів.

   1. Передконтрактове листування.

   2. Листування з питань цілі контракту.

   3. Листування з питань страхування.

   4. Листування з питань форс-мажорних обставин.

   5. Листування з питань постачання обладнання.

   6. Листування з питань співробітництва на умовах генпідряду «під ключ».

   7. Листування з питань завершення виконання конкретних зобов’язань.

   8. Листування з питань співробітництва в межах угоди про консорціум.

   9. Листування з питань участі в торгах.

   10. Листування з питань співробітництва з агентськими фір­мами.

   11. Листування з питань ліцензій, ноу-хау, інжиніринга.

   12. Листування з питань транспортних операцій.

   13. Листування з питань реклами.

   14. Написання та переклад документів, необхідних для влаш­тування на роботу:

 1. Біографії (Resume, СV);

 2. супроводжувальні листи, їх види;

 3. співбесіда.

  1. Структуру та статті контрактів.

  2. Телеграми, факси, електронні листи.

  3. Доповіді та звіти.

Пяте завдання – граматичний тест - дає змогу показати рівень сформованості граматичної компетенції вступників. (Див. розділ Зміст граматики).

Іспит триває 2 години.

К Р И Т Е Р І Ї О Ц І Н Ю В А Н Н Я

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]