Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
15_inoz_movy_MEiM (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
311.81 Кб
Скачать

міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Київський національний економічний

університет імЕНІ ВАДИМА Гетьмана»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 6 від 23.02.2012 р.

програма

вступного іспиту з іноземної мови

зі спеціальностІ

8.03050301 “Міжнародна економіка”

на освітньо-кваліфікаційний рівень - “Магістр”

Київ 2012

ЗМІСТ

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Мета іспиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників . . . . . . . . . . . .. . . . 3

Програма. Модулі. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Укладачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Порядок проведення іспиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Структура екзаменаційного білета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .15

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті. . . . . . . . . . . . . ..18

Рекомендована література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Додаток. Зразок виконання екзаменаційного завдання . . . . . . . . . . . 21

ВСТУП

Мета проведення вступного іспиту з ділової іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “МАГІСТР” зі спеціальності “Міжнародна економіка” – перевірка професійно-комунікативної іншомовної компетенції на рівні В2+ - С1, у всіх видах мовленнєвої діяльності,таких як говоріння, аудиювання, читання та писемне мовлення в професійних сферах спілкування отриманої в процесі оволодіння іноземною та діловою іноземною мовами на рівні “БАКАЛАВР”. Професійно-комунікативна іншомовна компетенція включає професійне володіння іноземною мовою, тобто коректне з точки зору норми та стилю ситуативно і контекстно адекватне користування мовленням як засобом усної та писемної комунікації в усіх сферах професійного спілкування. Вступники складають іспит з тієї іноземної мови, з якої вони складали державний іспит на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр”.

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра вступники повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природно-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обовязковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Вступники повинні:

  1. уміти критично читати та повністю розуміти оригінальні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики; оцінювати точність викладення матеріалу, відокремлюючи факти і думки, об’єктивні і суб’єктивні твори; інтерпретувати різноманітні графічні дані;

  2. вільно володіти усним монологічним та діалогічним мо­вленням у межах вищезазначеної тематики; гнучко та ефективно використовувати мову для фахових цілей; легко спілкуватись та брати участь у складних групових обговореннях навіть на абстрактні, складні і незнайомі теми;

  3. сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нор­мальному темпі; слідкувати за поширеною промовою, навіть недостатньо структурованою; розпізнавати широкий спектр ідеоматичних виразів і колоквіалізмів; розуміти аудіо – та відео матеріали з великою кількістю ідеом і сленгових виразів;виводити приховану інформацію за допомогою перехресних посилань;

  4. володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рід­ну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, за­гальноекономічної, країнознавчої та фахової тематики;

  5. вилучати, інтерпретувати здобуту інформацію із оригінальних суспільно-політичних, економічних та фахових текстів і репрезентувати їх у відповідній формі (реферат, анотація, переказ, доповідь, ece т. ін. в усній та письмовій формі) як рідною, так і іноземною мовами;

  6. уміти складати та писати резюме, ділові листи, контракти та інші ділові документи відповідно до специфіки професійної діяльності;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]