Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
16-30.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.04.2019
Размер:
5.25 Mб
Скачать

Білет №16

  1. Методика факторного аналізу рентабельності власного капіталу.

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують дохідність підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну.

Рентабельність – рівень прибутковості, який вимірюється у відсотках.

Рентабельність ВК показує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками капіталу грошова одиниця. Використовується для характеристики ефективності вкладень у діяльність того або іншого.

Факторний аналіз – методика комплексного системного вивчення і вимірювання впливу чинників на величину результативних показників.

На рентабельність ВК впливають: зміна чистого прибутку, фондовіддача, структура авансованого капіталу..

РВК= Рр*Ф*Кфз.

Рр - рентабельність реалізованої продукції.

Кфз – коефіцієнт фінансової залежності.

Факторний аналіз рентабельності власного капіталу  розраховується за формулою:

РВК = Чп / ВК

де РВК— рентабельність власного капіталу,

Чп — чистий прибуток,

ВК— середньорічна вартість власного капіталу.

Застосовуючи такий спосіб побудови економіко-математичної моделі як розширення факторної системи, пропонується ввести в модель такі додаткові параметри (чинники), як чистий дохід від реалізації (Чд) та середньорічна вартість активів (А).

2. Економічна сутність оборотного капіталу, його основні елементи. Напрями аналізу оборотних активів підприємства.

Обор. капітал – сук-ть майн. цінностей п-ва, що обслуговує госп. процес і повністю викор-ся протягом 1 опер.(вир-комерц.) циклу. У практиці б/о обліку до них відносять майн. цінності (активи) всіх видів зі строком вик-ня менше від 1 року або операц. циклу, якщо він перевищує рік.

ОА беруть однораз. участь у вир. процесі, кард. змінюючи при цьому свою натур-реч. форму. При цьому їх вартість повністю перенос-ся на знову створ. продукт. Осн.призн-ня коштів у ОА є забезп-ня безпер-ті вир. процесу.

ОА поділяються на об.вир.засоби (сировина, паливо) і фонди обігу (ГП, грош.кошти).

За складом ОА класиф.: а) запаси сировини, матеріалів і напівфабр, б) запаси ГП, в) дебіт. заборг-ть, г) грош. кошти(залишки грош.коштів в нац. та іноз. валюті, короткостр. фін. вкладення; д) інші види ОА.

За хар-ром фін. джерел ОА / на: а) вал. ОА (оборотні кошти в цілому), характ. їх заг. обсяг, сформов. за рах. як вл., так і зал. капіталу. б) чисті ОА (чистий роб. капітал) характ. ту част. їх обсягу, яка сформ. за рах. вл. капіталу та довгостр. зоб-нь. в) ВОК - характер. ту їх частину, яка сформована за рах. власн. капіталу п-ва.

Об.кошти – авансов. в грош.формі варт-ть для планомірн. форм-ня і викор-ня об.засобів, що забезп. викон-ня п-вом виробн.програми і своєч-ть здійснення п-вом його розрах-ків.

Мета аналізу ОА – своєч.виявлення і усунення недоліків в упр-ні об.капіталом та знах-ня резервів ↑-ня еф-ті його викор-ня. Осн.напрями аналізу:

1) ан-з наявності і динаміки обсягу об.кап. – співставл. факт.вел. ОК з оптим. необх.потребами п-ва в них.

2) ан-з джерел форм-ня форм-ня ОА – оцінка рівня достатності фін.рес., передб.для інв.-ня в ОА + ступеня еф-ті форм-ня стр-ри джерел їх фін-ня з позицій впливу на фін.стійкість та платоспр-ть п-ва. Задача такого ан-зу: * в-ня обсягу і пит.ваги кожного із джерел коштів, авансов.в ОА; * про аналіз.структ.зруш.в джерелах коштів за 3-5 попер.років, виявити причини цих змін, надати їм оцінку; * проан-ти наявну стр-ру фін.джерел з позицій «Зол.правила фін-ня».

3) структ.ан-з ОА за видами їх ел-тів: - за видами ОА (запаси, ГП, незав.вир., деб.заб,гр..активи), - за участю в процесі вітв-ня (ОА в сфері вир-ва, ОА в сфері обігу).

4) аналіз ефект-ті викор-ня: а) пок.оборотн-ті ОА, б) пок.рент-ті.

1) К об = Vp / ОА – коеф-т обор-ті.

2) Дл = Т ∙ ОА/ Vp – трив-ть обороту в днях, де Т – період досл-ня (30,90,180,360), Vp – обсяг реал-ії.

Дл =Т / К об

3) ДОК – вилучення або дод. вкл.-ня в оборот ОК в рез-ті зміни шв-ті їх оберт-ня (вел.абс.економії/перевитрат ОК). ДОК = (Дл1 - Дл0) ∙ Vp1/ Т

4) ⌂Vp –вел. приросту/скороч-ня обсягу реал-ії прод-ії за рах.прскор-ня/упов-ня обор-ті ОК.

⌂Vp = (Коб1 - Коб1) ∙ ОА1

5) ⌂ Пр – прибуток за рах.прскор-ня/упов-ня обор-ті ОК; показує вплив швидк-ті оберт-ня коштів на вел. прибутку і обсягів реал-ії прод-ії.

⌂ Пр = Пр0 ∙ Коб1/Коб0 - Пр0

6) Рентаб-ть ОА = Прибоперац / ОА.

3.Тестові завдання:

1. Стаття балансу «нематеріальні активи» належить до розділу:

А) Необороті активи

2.Якою буде тривалість фінансового циклу підприємства, якщо тривалість обороту кредиторської заборгованості 56 днів, тривалість обороту дебіторської заборгованості 45 днів, тривалість обороту запасів 32 дні.

Б) 21 день.

3.До зацікавлених користувачів фін. аналізу належать:

А) Аудитори

Б) власники-акціонери

В) податкова інспекція

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]