Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gasilo_O.O._Menedgment_pidpriemstva_Navch.-met....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.09.2019
Размер:
689.15 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ім. М. Туган-Барановського

Кафедра маркетингового менеджменту

О.О. Гасило

Менеджмент підприємства

Навчально-методичні рекомендації

і завдання для практичних занять з дисципліни

в умовах КМСОНП

(для студентів денної і заочної форм навчання, повного та скороченого терміну навчання

спеціальності 7.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність”)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

маркетингового менеджменту

протокол № 15 від 04.04.2007 р.

СХВАЛЕНО

навчально-методичною Радою ДонНУЕТ

протокол № від 2007 р.

Донецьк 2007

ББК 65.291.21я 73

Г 22

УДК 005 (076.5)

Рецензенти:

канд. екон. наук, доц. Полонський О.М.

канд. екон. наук, доц. Воробйова О.К.

Гасило О.О.

Г 22 Менеджмент підприємства Навчально-методичні рекомендації і завдання для практичних занять з дисципліни в умовах КМСОНП (для студентів денної і заочної форм навчання, повного та скороченого терміну навчання спеціальності 7.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність”)

/Гасило О.О.– Донецьк: ДонДУЕТ, 2007.- 87с.

Навчально-методичні рекомендації і завдання для практичних занять дисципліни “Менеджмент підприємства” містять характеристику задач навчальної дисципліни, її міждисциплінарних зв’язків, структуру програми навчальної дисципліни, ідентифікацію навчальної дисципліни, витяг з навчальної робочої програми дисципліни, тематичний план, технологічну карту тематичного плану навчальної дисципліни „Менеджмент підприємства”, перелік програмних питань з кожної теми дисципліни, перелік ситуаційних завдань для самостійної підготовки студентів за темами дисципліни, питання і завдання для вирішення і розгляду на практичних і семінарських заняттях, а також тести і тематику рефератів до кожної теми навчальної дисципліни.

Навчально-методичні рекомендації і завдання для практичних занять з дисципліни можуть використовуватись для підготовки для практичних і семінарських занять, під час аудиторних занять, а також для самоконтролю знань студентів денної та заочної форм навчання.

ББК 65.291.21я 73

©Гасило О.О., 2007

© Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2007

Вступ

В сучасних умовах господарювання, що характеризуються мінливістю як зовнішнього так і внутрішнього середовища, а також жорсткою конкуренцією, перед підприємствами України постають питання, пов’язані з удосконаленням системи менеджменту та забезпеченням ризикозахищеності діяльності підприємств. У зв’язку з цим підвищується актуальність вивчення дисципліни „Менеджмент підприємства” студентами різних спеціальностей, зокрема спеціальності 6.050301 “Товарознавство та комерційна діяльність”, оскільки вивчення даної дисципліни забезпечить студентів необхідними знаннями щодо заснування підприємства та управління ним на різних стадіях його життєвого циклу; формування системи управління на основі маркетингу; управління персоналом; управління конфліктами та стресами на підприємстві; забезпечення ризикозахищеності підприємства та особливостей і моделей поведінки в кризових ситуаціях, що можуть виникнути на підприємстві.

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні та методологічні аспекти управлінської діяльності, сукупність управлінських відносин у підсистемах, психологічний клімат усередині підприємства.

Дисципліна „Менеджмент підприємства” має важливе теоретичне, практичне і методичне значення, оскільки метою його викладання є формування у майбутніх спеціалістів сучасного системного мислення та комплексу спеціальних навичок у галузі управління підсистемами та елементами внутрішнього середовища підприємства на різних стадіях його життєвого циклу.

Дисципліна „Менеджмент підприємства” відноситься до нормативних дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності 6.050301 “Товарознавство та комерційна діяльність”. В відповідності з навчальним планом викладання дисципліни „Менеджмент підприємства” передбачає проведення лекцій, семінарських і практичних занять, а також самостійну і індивідуальну роботу студентів. Дана дисципліна пов’язана з рядом загальнонаукових і спеціальних професійно орієнтованих дисциплін, серед яких основними є: „Соціологія”, „Основи економічної теорії”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, „Основи менеджменту”, „Економіка підприємства”, „Фінанси підприємства”.

В умовах кредитно-модульної системи навчання дисципліна „Менеджмент підприємства” передбачає засвоєння знань студентами за трьома змістовими модулями. При засвоєнні першого змістового модулю „Системний підхід до управління підприємством” студенти ознайомлюються з підприємством як з об’єктом господарювання, вивчають види і організаційні форми підприємств, ознайомлюються з особливостями управління підприємствами різних форм власності на основних етапах життєвого циклу підприємств, вивчають особливості нормативно-правова регламентація діяльності підприємств; ознайомлюються з концептуальними основами системного підходу до менеджменту підприємства, зокрема вивчають принципи системного підходу, методичне забезпечення системи управління, ресурсне забезпечення, інформаційне і правове забезпечення системи управління підприємством, особливості впровадження комплексної системи управління підприємством на основі маркетингу.

При засвоєнні другого змістового модулю дисципліни „Соціально-психологічні аспекти менеджменту підприємства” студенти вивчають сутність і роль управління персоналом в системі менеджменту підприємства, особливості управління соціально-психологічною підсистемою підприємства, ознайомлюються з основами системного і процесного підходів щодо управління персоналом на сучасному етапі; вивчають сутність, функції, види конфліктів на підприємстві, основні стадії процесу і стратегії управління конфліктами та стресами; ознайомлюються з особливості управлінської праці менеджера.

Вивчення третього змістового модулю „Антикризове управління підприємством” передбачає формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо управління ризикозахищеністю підприємства і управління в кризових ситуаціях, а саме: визначення ознак та причин виникнення кризових ситуацій та різних видів ризиків діяльності підприємства; проведення діагностики кризових явищ в діяльності підприємства; визначення факторів, що негативно впливають на рівень ризикозахищеності підприємства.

Проведення семінарських і практичних занять передбачає перевірку та закріплення знань студентами шляхом опитування студентів, написання контрольних робіт, вирішення тестових завдань, ситуаційних вправ, написання і обговорення рефератів за актуальними проблемами менеджменту.

Самостійна робота студентів з дисципліни „Менеджмент підприємства”, що набуває великого значення в умовах кредитно-модульної системи навчання, поряд з написанням рефератів за актуальними проблемами менеджменту спрямована на забезпечення більш глибокого вивчення студентами економічних і соціально-психологічних аспектів управлінської діяльності підприємств.

Таким чином, вивчення дисципліни „Менеджмент підприємства” дозволить студентам оволодіти не лише теоретичними знаннями, але й практичними навичками, щодо застосування нових інструментів та технологій діагностики кризових ситуацій і управління підприємствами, що покликані забезпечити максимальну реалізацію потенціалу підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.