Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр Роб ТЕС-АЕС.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
615.42 Кб
Скачать

4.1. Структура розділу 4

Типи і характеристики теплофікаційних турбін. Види коефіцієнтів корисної дії ТЕЦ. Розрахунок витрати пари на теплофікаційну турбіну. Співвідношення між витратами теплоти та ККД виробітку електроенергії теплофікаційним та конденсаційним шляхами. Теплова економічність і витрата палива на ТЕЦ. Порівняння комбінованого та розділеного виробництва електричної та теплової енергій. Схеми атомних ТЕЦ та АСТ.

Література для самостійного вивчення:

[2] – ст.22- 32; [3] – ст. 34- 42; [5] – ст. 145- 149; [12] – тема 4.

4.2. Методичні поради до вивчення матеріалу розділу 4

Вивчіть існуючі теплові схеми ТЕЦ та типи теплофікаційних турбін. Зверніть увагу, що для оцінки ефективності роботи ТЕЦ необхідно окремо ввести ККД з виробництва і відпуску електроенергії та тепла. Відповідно до фізичного методу розподілу витрат теплоти між електричною і тепловою енергіями на теплового споживача зараховують дійсну кількість тепла, яка на нього затрачається, а на електричну – всю теплоту, що залишилася.

Оцінку економічності ТЕЦ роблять, порівнюючи витрату пари на теплофікаційну турбіну з такими ж для еквівалентної конденсаційної турбіни. Звичайно, для виробітку рівної кількості електроенергії на ТЕЦ необхідна більша кількість пари, але через те, що частина теплоти пари, яка відпускається споживачу, не скидається у довкілля в конденсаторі, загальна ефективність виробітку електроенергії на ТЕЦ вища ніж на ТЕС.

При аналізі електричної ефективності ТЕЦ зверніть увагу на залежність абсолютного електричного та електричного ККД від частки відбору пари на теплового споживача αт. При αт → 1, абсолютний електричний ККД зменшується, а електричний ККД , ηе → 1.

Уважно опрацюйте розділ, що стосується порівняння комбінованого і розділеного виробництва тепла і електроенергії. Зверніть увагу на економію питомих затрат палива в когенераційному режимі роботи порівняно з розділеним.

Враховуючи обмеженість запасів органічного палива в Україні, слід вивчити перспективи використання атомних ТЕЦ та АСТ. Проаналізуйте можливі переваги та недоліки схем таких установок і порівняйте їх з класичними ТЕЦ.

4.3. Контрольні питання до розділу 4

1. Як розподіляють загальну витрату тепла на ТЕЦ? Запишіть і поясніть вирази для станційного ККД генерації електроенергії та теплоти. Дайте означення і поясніть фізичний зміст коефіцієнта недовиробітку потужності.

2. Яким чином порівнюють витрати пари на конденсаційну та турбіну з регульованими відборами? Як розрахувати додаткову витрату пари необхідну для компенсації відбору?

3. Зобразіть на h-s діаграмі робочий процес пари у турбіні з протитиском. Зобразіть реальний та адіабатний процеси розширення пари. Поясніть причину відхилення реального процесу від ідеального.

4. Нарисуйте і поясніть теплову схему ТЕЦ з регульованими відборами та конденсацією. Що таке РОП ? Поясніть принцип роботи та його призначення у теплових схемах ТЕС та ТЕЦ?

5. Запишіть і поясніть енергетичне рівняння турбіни з протитиском. Отримайте на підставі цього рівняння вираз для питомого виробітку електроенергії стосовно теплового споживання (ет = Ne/Qт).

7. Зобразіть теплову схему комбінованої ТЕЦ типу КР. Поясніть, до яких додаткових втрат призводить використання РОП у цій схемі? Поясніть фізичний зміст коефіцієнта цінності теплоти відбору та запишіть його вираз.

8. Проаналізуйте залежність різниці витрат теплоти на виробництво електроенергії у конденсаційній та теплофікаційній турбінах від величин виробітку електроенергії та відбору пари.

9. Порівняйте величини ККД виробітку електроенергії теплофікаційною та конденсаційною турбінами за методом енергетичних коефіцієнтів. Поясніть їх теплотехнічну суть.

10. Запишіть та поясніть загальне співвідношення між абсолютним електричним, електричним та тепловим ККД ТЕЦ. Чи характеризує абсолютний електричний ККД ПТУ ефективність комбінованого виробництва електроенергії?

11. Запишіть і поясніть вирази для питомої витрати умовного палива на виробіток електроенергії для роботи ТЕЦ в конденсаційному та теплофікаційному режимах. Те саме для відпуску тепла.

12. Порівняйте режими роботи комбінованого та розділеного виробітку електроенергії. Запишіть і поясніть вираз для питомої економії умовного палива у цих двох режимах.

13. Зобразіть і поясніть принципи роботи основних схем АТЕЦ з паровими турбінами на протитиску. Поясніть призначення АСТ та вкажіть умови, за яких АСТ мають перспективи для широкого застосування.

І.5. Схеми регенеративного підігріву живильної води