Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр Роб ТЕС-АЕС.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
615.42 Кб
Скачать

6.16. Визначаємо температуру живильної води перед рп 2

Відомою є температура живильної води перед першим відбором t′1, тому

t'2 = t′ 1 - ∆tн.ст = 202 - 28 = 174 ºС.

6.17. Визначення витрати пари на другий регенеративний підігрівач

Запишемо рівняння теплового балансу для РП 2

Дж.в.(h'1 - h'2) = [Дв2 (hв2 - h'в2) + Дв1(h'в1 - h'в2)]∙ ηр п; (22)

, т/год.

h'2 – ентальпія живильної води перед другим регенеративним підігрівачем,

h'2 = t'2 · ср = 174 · 4.19 = 729.9 ≈ 730 кДж/кг;

h'в2 – ентальпія конденсату пари з другого відбору у підігрівачі РП 2:

h'в2 = t′′в2 · ср = 206 · 4.19 ≈ 863 кДж/кг;

ηр п – ККД регенеративного підігрівача, як і раніше, ηр п = 0.98

т/год.

6.18. Визначення температури насичення пари третього відбору

Ця величина рівна температурі живильної води перед другим РП плюс недогрів у РП 3

t′′в3 = t'2 + tнед. = 174 + 4 = 178 ºС.

6.19. Визначення ентальпії пари третього відбору

Ентальпія пари третього відбору визначається з „h-s” діаграми. Проводимо ізотерму t′′в3 = const до перетину з кривою насичення пари. Визначаємо тиск у камері третього відбору Рв3 = 0.96 МПа. Через цю точку проводимо ізобару Рв3 = const до перетину з лінією реального процесу, точка перетину дозволяє визначити ентальпію пари відбору

hв3 = 2784 кДж/кг.

6.20. Визначення температури живильної води перед третім рп

Для цього слід від температури живильної води перед другим нагрівачем відняти перепад температури на ступені

t'3 = t'2 - ∆tн ст = 174 - 28 = 146 ºС.

6.21. Визначення витрати пари на рп 3

Використовуємо рівняння теплового балансу підігрівача, див. співвідношення (22),

, т/год., (23)

h'3 – ентальпія живильної води перед третім регенеративним підігрівачем,

h'3 = t'3 · ср = 146 · 4.19 ≈ 612 кДж/кг;

т/год.

6.22. Визначення витрати через деаератор з його теплового балансу

Відповідно до схеми потоків деаератора, див. рис.4, тепловий баланс деаератора має вигляд

Дд · hк ·ηд + Дсеп · h'сеп + (Дв1 + Дв2 + Дв3)∙h'в3 + Дпк · h’пк + Ддод∙hдод =

= (Дж в + Двтр.) · h'д . (24)

Звідки

ηд – ККД деаератора, приймаємо ηд = 0.9.

т/год.

6.23. Розраховуємо повну витрату пари на турбіну

Д*т = Дв1 + Дв2 + Дв3 + Дд + Дсп = 44 + 42 + 39 + 96 + 500 = 721 т/год.

6.24. Визначаємо розбіжність витрати пари на турбіну порівняно з початково прийнятою витратою 759 т/год.

.

Отримана розбіжність більша від допустимої (< 2%), проте, враховуючи, що даний розрахунок демонстраційний, ми його припиняємо.

Щоб отримати кращу збіжність необхідно зробити другу ітерацію (розрахувати наступне наближення), тобто повторити розрахунок, починаючи з п.6 ст. 30, але прийнявши Дт = 721 т/год.