Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Laboratorni_z_osnov_s_-g.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
568.83 Кб
Скачать

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: МЕХАНІЧНИЙ СКЛАД ГРУНТУ ТА СТРУКТУРНИЙ СКЛАД.

Теоретичні питання:

1. Утворення, склад і властивості грунту

2. Основні типи грунтів та їх агровиробнича характеристика

Література:

1. Основи сільськогосподарського виробництва /Польський. Б.М, Стеблянко М.І, Чмир Р. Д, Явор- ський. В.С,- К.: Вища школа. 1977.- С. 7-33.

2. Основы сельского хозяйства : учебное пособие для студентов биологических спец. пед. институ- тов / Ващенко И. М., Лошаков В. Г, Ягодин Б. А. и др.: под редакц. Ващенко И. М. - М.: Просвеще- ние. 1987. С.- 26-38.

Мета: навчитись практично визначати механічний склад грунту та розрізняти структурні окремості природного стану грунту.

Матеріал та обладнання: зразки грунтів з різних горизонтів, лупи, препарувальні голки, набір сит, ваги з рівновагами, чашки Петрі, дистильована вода.

Механічний склад грунту—це склад грунту за величиною частинок, що утворюють грунт. Йо­го можна визначити і як співвідношення в грунті частинок різної величини. Механічний склад грунту впливає на хід різних ґрунтотворних процесів. Легкі за механічним складом грунти мають кращу во­допроникність, але гіршу водоутримуючу здатність, вони менш структурні.

Структурність грунту—це здатність розпадатися на різні за формою та розмірами окремості. Структурні окремості є складними агрегатами, які складаються з комплексу частинок різної величи­ни. Тип структури допомагає визначити характер того чи іншого ґрунтового горизонту, бо різним ге­нетичним горизонтам властива структура певного типу. Так, наприклад, для перегнійного горизонту більшості грунтів типова грудочковата або зерниста структура, для підзолистого горизонту—листова або пластинчаста структура, для горизонту В дерновопідзолистих грунтів—горіхувата структура...

Грунти, які мають добру грудочковату структуру горизонту А, є грунтами родючими в силу того, що на них рослини добре забезпечені і водою, і поживою.

Хід роботи:

Завдання № 1 - Вивчити типи ґрунтової структури. Виконання роботи:

  • Уважно переглянути всі зразки грунтів, звернувши увагу на різницю структури,

  • Послідовно в усіх зразках, користуючись табл.№ 1 «Класифікація структурних окремостей по С. А. Захарову» на crop. 9-10 практикуму І. М. Ващенка, визначити характер структури.

  • Записати в зошиті назву грунту, зазначити характер структури. Зарисувати основні типи структур­них окремостей. Записати класифікацію грунтів за механічним складом Н. А. Качинського. (стор. 19 практикуму І. М. Ващенка.)

Завдання №2 - Визначити структурний склад грунту.

Виконання роботи. Зважити 100 г (висушеного до повітряного сухого стану) грунту та просіяти йо­го через набір сит з діаметром отворів: 10, 7, 5, 3, 2, І; 0,5: 0,25 мм. Діаметр отворів повинен посту­пово зменшуватись до піддону, зверху накрити кришкою. При просіюванні слід врахувати, що більш крупні грудочки виділяються швидше, а дрібні повільніше, тому приблизно через 2-3 хв. сита з діа­метром 10, 7, 5, 3, 2 мм почергово знімати. На решті сит продовжувати просів ще 2-3 хв. Грудочки, що залишаються на кожному ситі та пил у піддоні зважити, а співвідношення різних фракцій вирази­ти у процентах. Одержані дані дають уявлення про структуру грунту без розподілу на міцну і неміц­ну

Завдання № З - Визначити .міцність структурних агрегатів.

Виконання роботи. Після визначення структурного стану грунту з кожної фракції взяти дві середні проби по 10-50 агрегатів. Кожну фракцію покласти в чашку Петрі. Агрегати рівномірно розподілити по дну чашки на рівній відстані один від одного. Потім нашити воду з розрахунком, щоб над агрега­тами був шар води у 2 см. Через 20 хв. відрахувати кількість міцних агрегатів. Якщо при легкому і обережному подавлюванні скляною паличкою на агрегати не відбувається розпадання, їх вважають збе­реженими. Якщо повністю або частково руйнуються, то їх вважають зруйнованими. Обчислення на­слідків проводять за формулою: А= а/ S * 100, де А – вміст мінних агрегатів, а – агрегати, що не зруй­нувались (кількість), S – агрегати взяті для аналізу (кількість).

Результати аналізу записати по формі: (міцність агрегатів в %)

Назва грунту

ДІАМЕТР АГРЕГАТІВ (в мм)

Більше 10

10-5

5-4

3-2

2-1

1-0,5

0,5-0.25

ВАГА(у гр.)

МІЦНІСТЬ АГРЕГАТІВ %)

Контрольні питання для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу:

1. Історія вивчення розвитку гірських порід, ґрунтознавства.

2. Шляхи переходу гірських порід в грунті (фізичне, хімічне, біологічне вивітрювання)

3. Фактори грунтоутворения ( грунтоутворюючі породи, біологічний фактор, клімат, рельєф, вік, вплив антропогенного фактора).

4. Механічний склад грунту.

5 Фізичні властивості грунту.

6. Класифікація грунтів за механічним складом Н. А. Качинського.

7. Структура грунту.

8. Структурні грунти з точки зору агрономії. Структурні і безструктурні грунти.

9. Вплив антропогенного фактора на структуру грунту.

10. Морфологічні ознаки грунтів.

11. Будова грунтів.

12. Визначення кольору та вологи грунту.

  1. Структура грунту і її типи.

  2. Будова грунтового профілю.

література:

1. Основи сільського господарства. Практикум: Навч. Посібник /Б.М. Польський, М.І. Стеблянко, Р.Д. Чмир, B.C. Яворський. -2-ге вид., перероб. і допов. -К.: Вища шк., 1992.- С. 7-15.

2. Практикум по основам сельского хозяйства: Учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов /И.М.Ващенко, К.П.Ланге, М.П. Меркулов, Т.Д. Олексенко: Под ред. И.М.Ващенко,- 2-е изд. пере- раб. и доп.- м.: Просвещение, 1991.- С. 5-25.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ТЕМА: ДЕМОНСТРАЩЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОПРОНИКНОСТІ, ВОДОУТРИМУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ВОДОВІДДАЧІ РІЗНИХ ГРУНТІВ.

Теоретичні питання:

  1. Форми ґрунтової води.

  2. Водні властивості грунтів.

  3. Типи водного режиму і водний баланс грунту.

Література:

1. Основи сільськогосподарського виробництва /Польський. Б.М., Стеблянко М. Л., Чмир Р. Д., Явор-ський В. С., - К.: Вища школа. 1977. - С. 7-33.

2. Основы сельского хозяйства: учебное пособие для студентов биологических спец. пед. институ­тов / Ващенко И. М., Лошаков В. Г., Ягодин Б. А. и др.: под редакц. Ващенко И. М. - М: Просве­щение. 1987. С. 26-38.

Мета: практично навчитись визначати водні властивості різних грунтів.

Матеріал та обладнання: штативи, лійки, стакани, скляні трубки довжиною 25-30 см та діаметром 3-4 см, марля, фільтрувальний папір, нитки, сито 3 мм, вода, годинник, сито 1, 2, 5 мм.

Під водопроникністю грунту розуміють його здатність пропускати крізь себе воду. Водопро-никність грунту, по суті, є сукупність трьох процесів: вбирання води, промочування нею грунту і фі­льтрації. На водопроникність грунту істотний вплив робить будова грунту, його механічний і струк­турний склад. Здатність грунту вміщувати й утримувати в собі воду називають водоутримуючою зда­тністю грунту, а здатність його після повного промочування і насичення більшу або меншу кількість води віддавати внаслідок стікання – водовіддачею грунту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]