Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для написання випускної і дипломної р...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
632.32 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ НІВЕРСИТЕТ»

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з підготовки випускних робіт освітньо-кваліфікаційного

рівня: 6.130200 – “бакалавр” і 7.130201 – “спеціаліст”

зі спеціальності “Технологія виробництва і

переробки продукції тваринництва”

м. ХЕРСОН – 2010 рік

УДК 378.16(079.2):636

Нежлукченко Т.І., Пентилюк С.І, Пелих Н.Л., Грінкевич Л.З., Кравченко В.І., Бурак В.Г. Методичні рекомендації з підготовки випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня: 6.130200 – “бакалавр” і 7.130201 – “спеціаліст” зі спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». - Херсон. – Ред. Вид. Центр „Колос” ХДАУ, 2010. – 49 с.

Розглянуто і рекомендовано до видання засіданням методичної комісії біолого-технологічного факультету Херсонського державного аграрного університету, протокол № 3 від 19 листопада 2010 р.

ПІДГОТУВАЛИ: Нежлукченко Т.І., Пентилюк С.І., Пелих Н.Л., Грінкевич Л.З., Кравченко В.І., Бурак В.Г.

Рецензенти: професор Морозов В.В., професор Б.О. Вовченко, доцент В.І. Борьба

УДК 378.16(079.2):636

Нежлукченко Т.І., 2010

Пентилюк С.І., 2010

Пелих Н.Л.,2010

Грінкевич Л.З.,2010

Кравченко В.І., 2010

Бурак В.Г., 2010

ВСТУП

Випускна робота є самостійною творчою роботою аналітичного, розрахункового або експериментального характеру, яка виконана відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника вищого закладу освіти. Вона відображає рівень професійної підготовки випускника, його здатності виконувати виробничі функції і типові задачі фахової діяльності.

Успішний захист випускної роботи є підставою для присвоєння випускнику кваліфікацію відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня з видачею йому диплома державного зразка (звичайного, чи з відзнакою).

 1. Загальні положення

Виконання випускної роботи є завершальним етапом освітньо-кваліфікаційної підготовки студента, спрямованим на розвиток навичок самостійної роботи, аналіз технологічних прийомів, операцій та технології в цілому, набуття умінь знаходити недоліки і резерви удосконалення цих технологій, планувати проведення досліджень, аналіз і систематизацію нових наукових фактів, програмувати можливість технологічних рішень, висновків і пропозицій. При цьому важливим є також формування у студента навичок написання і оформлення наукової рукописної праці, які необхідні для майбутньої професійної діяльності випускника. За характером виконання випускні роботи можуть бути: аналітичні, розрахункові (проекти) і експериментальні.

Випускна робота аналітичного характеру має включати аналіз існуючого технологічного процесу виробництва і переробки продукції тваринництва та обґрунтовані пропозиції щодо його удосконалення. Вона може бути присвячена також аналізу окремих операцій і елементів технологічного процесу (вирощування молодняка, годівля тварин різних статево-вікових груп, оцінка і відбір тварин тощо). Аналіз проводиться на основі фактичного матеріалу, зібраного випускником на підприємствах різних форм власності протягом виробничої практики.

Випускна робота розрахункового характеру (проект) має включати розрахунок технологічного процесу виробництва продукції або його окремих елементів і операцій. Якщо розробляється технологія, яка не прив’язана до існуючого підприємства, то розрахунок проводиться на основі вихідних даних, одержаних студентом від керівника випускної роботи.

Випускна робота експериментального характеру, як правило виконується для освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, на основі результатів дослідження, проведеного студентом під час виробничої практики або виконання дослідної роботи на кафедрі. Такі роботи виконують студенти, які виявили схильність до наукової діяльності і беруть учать у роботі наукових гуртків кафедр.

Тематику випускних робіт розробляють провідні викладачі профільних кафедр, яка щорічно доповнюється і розглядається методичною комісію та затверджується на засіданні вченої ради факультету. Тематика випускних робіт повинна бути актуальною і відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик “бакалавр” і “спеціаліст” (рекомендована орієнтовна тематика наведена в додатку А).

Студент має право обрати тему випускної роботи або запропонувати свій варіант з обґрунтуванням доцільності його розробки. Тема випускної роботи студента, за його письмовою заявою і поданням відповідної кафедри, закріплюється наказом ректора не пізніше, ніж за рік до закінчення випускником вищого закладу освіти.

Керівниками випускних робіт призначаються науково-педагогічні працівники, які мають наукову ступінь (вчене звання) і обов’язково відповідну фахову підготовку.

Керівник випускної роботи зобов’язаний:

 • видати студенту завдання на виконання випускної роботи;

 • рекомендувати студенту для опрацювання основну наукову, довідкову і нормативну літературу відповідно до теми роботи;

 • надавати студенту систематичні консультації і перевіряти якість виконання роботи на окремих етапах і в цілому, відповідно до календарного плану;

 • прочитати перший варіант випускної роботи (розділами), робити відповідні зауваження і рекомендації;

 • допомагати чітко сформулювати висновки роботи;

 • надавати допомогу в підготовці до захисту випускної роботи.

Студент-випускник особисто відповідає за своєчасне виконання роботи у відповідності до затвердженої теми і календарного плану.

Він зобов’язаний:

 • опрацювати літературні джерела за темою випускної роботи, аналізуючи точки зору різних авторів;

 • опанувати методики досліджень;

 • своєчасно звертатися до керівника за порадою і допомогою;

 • завершити опрацювання першого розділу (огляд літератури) і надати керівникові для перевірки до від’їзду на виробничу практику;

 • в період практики, на основі методичних рекомендацій, послідовно виконувати роботу з накопичення фактичного матеріалу, який призначений для розв’язання поставлених завдань;

 • перший варіант випускної роботи студент зобов’язаний подати керівникові через 2 тижні після повернення з виробничої практики.

За необхідності і за пропозицією керівника випускної роботи кафедра може запропонувати консультантів із окремих розділів роботи за рахунок ліміту часу, відведеного на керівництво випускною роботою. Ними можуть бути науково-педагогічні працівники вищого закладу освіти за профілем розділу. Консультанти повинні надавати допомогу студенту в розробці відповідного розділу і перевіряти якість його виконання. Консультанти не мають права вирішувати питання про допуск чи не допуск студента до захисту випускної роботи на засіданні державної комісії.

До початку виконання роботи випускаючі кафедри повинні забезпечити студентів методичними рекомендаціями, в яких наведені вимоги щодо змісту і оформлення випускної роботи.

Згідно наявних ОКР підготовки фахівців з вищою освітою і опрацьованої на факультеті практики виконання випускних робіт залучаються до консультацій фахівці з таких розділів (табл. 1.1):

Таблиця 1.1

Перелік необхідних консультацій при підготовці випускних робіт

Назва розділу, підрозділу роботи

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки студента

“бакалавр”

“спеціаліст”

Технологія переробки тваринницької сировини

-

+

Економічна ефективність заходів

+

+

Охорона праці

+

+

Цивільна оборона

-

+

Охорона довкілля

-

+

До початку виконання роботи випускові кафедри забезпечують студента методичними вказівками, в яких наведені вимоги щодо змісту і оформлення випускної роботи, порядку їх виконання тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.