Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка з системного аналізу.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
699.9 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Кафедра економічної теорії та статистики

Методичні рекомендації

та завдання для проведення

практичних занять

з курсу «Системний аналіз»

для студентів 4 курсу

економічного факультету

за напрямом підготовки: 6.030601 - «Менеджмент»

Херсон-2011

УДК: 303.7.32.4:51:658

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та статистики протокол № 1 від 02 вересня 2011 р. і схвалено навчально-методичною комісією економічного факультету спеціальності: 6.030601 -- “Менеджмент організацій і адміністрування” протокол № ____ від __________ 20...р.

Рецензент: д.е.н., професор Соловйов І.О.

Артамонова і.Ю.

Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з курсу «Системний аналіз» для студентів 4 курсу економічного факультету за напрямом: 6.030601-«Менеджмент».-ХРВВ"Колос"ДВНЗ"ХДАУ",-2011.-57 с.

Методичні рекомендації призначені для студентів-менеджерів з наміром розвитку у студентів системного мислення, усвідомлення необхідності застосування системного підходу до задач управління та прийняття рішень, до дослідження складних соціально-економічних явищ та процесів.

@Артамонова І.Ю.,2011

Практичне заняття 1

Тема 1. Теоретичні засади системного аналізу

П л а н

  1. Основні поняття курсу.

  2. Класифікація і властивості систем.

  3. Основні завдання і принципи системного аналізу.

Основні теоретичні положення

Останнім часом спостерігається тенденція до все більшої інтеграції в усіх сферах людської діяльності. Тісніше переплітаються економічні, політичні, соціальні та інформаційні процеси, інтенсивніше взаємодіють держава та суспільство, виробництво і наука, культура й побутова сфера. Сучасні організації, підприємства, корпорації інтегровані в системи міжнаціональних економічних зв’язків, у транснаціональні компанії, в інформаційні системи, що обслуговують світовий ринок, а також у міжурядові проекти, які охоплюють значну кількість державних та приватних корпорацій.

Тому при дослідженні сучасної економіки та окремих її складових недостатнім є застосування лише традиційних аналітичних методів дослідження, необхідні цілісні, комплексні та всебічні підходи, що акцентують увагу не тільки на певному економічному об’єкті, а й на дослідженні навколишнього середовища, в якому він функціонує. Одним із таких методів є системний підхід, що розглядає економіку як складну цілісну систему в різних аспектах: як сукупність елементів різних рівнів агрегування (макрорівень, галузі та сектори економіки, мікрорівень), у розрізі сфер діяльності (виробнича і невиробнича) та функцій (маркетинг, фінанси, аудит тощо).

Головною метою вивчення дисципліни «Системний аналіз» є розвиток системного мислення, усвідомлення необхідності застосування системного підходу до завдань управління та прийняття рішень, до дослідження складних явищ і процесів у соціально-економічних системах.

Теоретичним фундаментом для вивчення цієї дисципліни є вища математика, дискретний аналіз, теорія ймовірностей і математична статистика, економічна кібернетика, математичне програмування, дослідження операцій, теорія графів тощо. Засадними економічними теоріями для практичного застосування системного підходу при дослідженні соціально-економічних систем є політична економія, макро- і мікроекономіка, менеджмент (стратегічний, інвестиційний, фінансовий), маркетинг, фінанси, економіка підприємств тощо. Технічними засобами системного аналізу є сучасна комп’ютерна техніка та інформаційні системи.

Системний аналіз — це методологія дослідження та проектування складних систем, пошуку, планування та реалізації заходів, спрямованих на вирішення проблемних ситуацій. Як загальна методологія дослідження складних об’єктів теорія систем та системний аналіз мають на меті об’єднати в єдиний комплекс різні методи дослідження систем різноманітної природи на будь-яких рівнях їх вивчення та стадіях існування.

Згідно з системним підходом до дослідження економічних систем можна виділити три основні завдання аналізу:

  • по-перше, це вивчення інформаційного аспекту, який охоплює дослідження усієї сукупності питань організації «сигнальної» підсистеми, що забезпечує функціонування системи як єдиного цілого;

  • по-друге, виявлення проблем управління, оскільки розвиток економічної системи є цілеспрямованим;

  • по-третє, це моделювання систем.

Питання для самоконтролю та обговорення

  1. У чому полягає сутність системного аналізу та системного підходу?

2. На які складові поділяється система?

3. Які приклади класифікації систем ви можете навести?

4. Які головні властивості систем?

5.Чим характеризуються кібернетичні системи?

6. Наведіть приклади різних видів систем (соціально-економічних,

інформаційних, технічних, біологічних, фізичних тощо) та спробуйте

описати їхні головні властивості.

7.Охарактеризуйте головні принципи системного аналізу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.