Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка ЕТИКА.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
343.55 Кб
Скачать

39

Міністерство аграрної політики України

Херсонський державний аграрний університет

Берегова Г.Д.

ЕТИКА Й ЕСТЕТИКА

Методичні рекомендації

до семінарсько-практичних занять

і самостійної роботи студентів

Херсон - 2007

УДК 17:111.852: 371.214.114

ББК 87.7 я73 / 87.8 я73

Методичні рекомендації схвалено й рекомендовано кафедрою філософії, історії та українознавства Херсонського державного аграрного університету (протокол № 5 від 15 січня 2007 р.)

Рецензент – канд.філос.н., доц. Кречиков В.Я.

Берегова Г.Д. Етика й естетика. Методичні рекомендації до семінарсько-практичних занять і самостійної роботи студентів. – Херсон: РВВ «Колос» ХДАУ, 2007. – 39 с.

Методичні рекомендації призначені для підготовки до семінарсько-практичних занять і самостійної роботи студентів економічного факультету. Навчальний матеріал розподілено за вимогами кредитно-модульної системи навчання.

Передмова

Курс «Етика й естетика» є складовою основ філософських знань і вивчається студентами економічного факультету всіх спеціальностей («Бухгалтерський облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства»). Він спрямований на піднесення рівня етичної й естетичної культури майбутніх фахівців сільськогосподарської галузі, що здійснюється відповідно до Національної доктрини розвитку освіти та ГСВОУ.

Мета курсу: ознайомити з розвитком світової й української етичної філософської думки, забезпечити теоретичне й практичне осмислення явищ моральності та моралі, сформувати уявлення про естетику як чуттєво-емоційне сприйняття дійсності.

Основні завдання курсу: надати студентам систематичну інформацію з основних проблем етичного й естетичного знання; навчити творчо осмислювати й адаптувати різні морально-етичні життєві ситуації; збагачувати духовний світ студентів, формувати цілісні світоглядні уявлення, загальнолюдські орієнтири шляхом прилучення до морально-культурних надбань рідного народу й людства.

Курс «Етика й естетика» викладається протягом одного семестру. Навчальний матеріал розподілено на два модулі, кожен з яких завершується модульним контролем, а весь курс – комплексною контрольною роботою.

За навчальним планом на курс відводиться 54 год.: лекційних – 14 год., практичних – 14 год., самостійна робота – 26 год., форма контролю – залік.

Навчальний план дисципліни

п/п заняття

Теми і короткий зміст занять

Кількість годин

лекції

практ

Модуль 1

1

Етика – вчення про мораль і моральність.

Зміст етичного знання. Предмет етики. Протиріччя моральності й моралі. Благо й істина в етиці. Підґрунтя етики. Етика і духовність.

2

2

2

Етика античності.

Етичні ідеї Геракліта. Етична філософія Демокрита. Софісти - учителі мудрості. Теорія пізнання за Сократом. «Собача» філософія кініків. Гедонізм - етика насолоди. Аристотель – зачинатель етики. Етичні вчення Епікура. Стоїцизм.

2

2

3

Етика Середньовіччя, Відродження та Нового часу.

Етичні ідеї Середньовіччя. Етика гуманізму. Етика Нового часу (Ф.Бекон, Б.Спіноза, І.Бентам, І.Кант, Г.Гегель).

2

2

4

Етика ХIХ - ХХ століть.

Етичні вчення А.Шопенгауера. Імморалізм Ф.Ніцше. Марксизм.

Етика ХХ століття (екзистенційна філософія, релігійно-етичні концепції, формалістична етика, етика утилітаризму, "універсалістська" етика, прикладна етика.

2

2

Модуль 2

5

Проблеми моральності.

Моральність і мудрість. Моральність і право. Добро і зло як полюси ставлення людини до дійсності. Моральність і справедливість. Моральність і свобода. Моральність і рівність.

2

2

6

Проблеми моралі.

Моральний обов’язок особистості. Моральний вибір особистості. Сором і совість як явища моралі. Правда й неправда як явища моралі. Альтруїзм і егоїзм як явища моралі. Тема долі у світогляді особистості. Проблема сенсу життя людини.

2

2

7

Естетика як філософська наука про чуттєво-емоційне сприйняття дійсності.

Основні категорії та поняття естетики. Генеза естетичної думки у західноєвропейській культурі. Становлення і розвиток естетичної думки в культурі і духовному житті Росії і України. Естетична свідомість. Естетична діяльність. Мистецтво як засіб пізнання світу. Естетична культура та шляхи її формування. Культура поведінки майбутнього фахівця.

2

2