Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка ЕТИКА.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
343.55 Кб
Скачать

Практичне заняття 4

Тема. Західна етична думка ХІХ-ХХ століть.

Мета заняття: ознайомлення з розвитком західної етичної думки ХІХ-ХХ століть, визначення основної парадигми етичного світогляду та засвоєння найвизначніших етичних добутків ХІХ-ХХ століть.

Ключові поняття та терміни: некласична філософія, сцієнтизм, антропологізм, містико-релігійна філософія, «філософія життя», екзистенція, імморалізм, неоортодоксія, персоналізм, інтуїтивістська концепція, неопозитивізм, емотивізм, верифікація, утилітаризм, прагматизм, «екологізована» етика, вчення «живої етики», біоетика, евтаназія.

План заняття

 1. Етика ХIХ століття

Артур Шопенгауер.

Фрідріх Ніцше.

 1. Марксизм.

 2. Карл Маркс.

 3. Етика ХХ століття

Етичні шукання в екзистенційній філософії.

Релігійно-етичні концепції.

Формалістична етика.

Етика утилітаризму.

«Універсалістська» етика.

Прикладна етика.

*Методичні поради та рекомендації

Розглядаючи етичні вчення ХІХ-ХХ ст. за запропонованим вище планом, зверніть увагу на те, що кінець ХІХ - початок ХХ століть є періодом переходу від етики класичної до посткласичної. Якщо перша може бути охарактеризована як переважно споглядальна, раціоналістична, орієнтована на системостворення і виявлення родової сутності людини, що складає основу моральних цінностей, то друга відрізняється ірраціоналістичною установкою, есеїстичною манерою вираження, пошуком людської індивідуальності, тяжінням до «живого», несхематизованого життя.

Завдання, вправи, тести

1. Поясніть зміну парадигми філософського мислення у ХІХ-ХХ ст.

2. Назвіть вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера.

3. Чому, на думку А. Шопенгауера, жалість (жаль) – «це воістину містерія етики, її першофеномен і прикордонний стовп».

4. За чотирма основними віхами схарактеризуйте вчення Ф.Ніцше:

* вчення про аполонічні та діонісичні начала людини;

* концепція надлюдини;

* виклик проти існуючої моралі та християнства;

*ідея переоцінки всіх цінностей.

5. Встановіть відповідність між напрямами послідовників Ф.Ніцше та їхніми переконаннями:

1) виводять на перший план у спадщині Ф.Ніцше ідеї першого права сили життя, права насильництва, надлюдини, виходу за межі моралі;

2) виступають насамперед проти будь-яких обмежень людини, звільняють людину від нежиттєвих догм і забобонів, закликають її покладатися на власну волю, бути непохитною у виконанні жит­тєвої мети.

а) радикальні ніцшеанці;

б) представники гуманістичного ніцшеанства.

6. Визначте у теорії К.Маркса і Ф.Енгельса етичні позиції:

а) позитивні, спрямовані на благо людини;

б) негативні, небезпечні та спрямо­вані проти людини;

1) зневага поняттям «природа людини», що, на їхню думку, нібито постійно розвивається;

2) переоцінка ролі матеріального виробництва;

3) недооцінка ролі духовного виробництва в житті суспільства;

4) недооцінка наступності загальнолюдських елементів культури;

5) заперечення приватної власності як матеріальної основи свободи особи;

6) нерозрізнення релігії й ідеології класу духівництва;

7) визнання ганебності експлуатації людини лю­диною;

8) необхідність соціальної справедливості та соціального забезпечення;

9) визнання права людини на всебічну самореалізацію

10) доцільність соціаль­ного насильства;

11) диктатура пролетаріату;

12) всесвітня соціалістична революція.

7. Визначте відповідність між філософсько-етичними напрямами та представниками:

1) екзистенційна філософія;

2) неоортодоксія;

3) неопозитивізм.

а) К.Барт і Е.Бруннер, Рейнхольд і Річард Нібури, П.Тилліх;

б) М.Хайдеггер, К.Ясперс; Ж.-П.Сартр, А.Камю, Г.Марсель; С.К’єркегор; М.Бердяєв, Л.Шестов;

в) Б.Рассел, Р.Карнап, Ч.Стивенсон, Г.Райхенбах, Г.Ейкен.

8. Встановіть відповідність між основними ідеями й етичними течіями (концепціями) ХХ ст.:

1. Персоналізм - Е.Муньє, Ж.Лакруа.

А. Усвідомлення своєї духовної причетності до Космосу повинне визначити готовність людини до морального удосконалення, пов'язаного зі звільненням від майї, виживанням карми, відмовленням від насильства, активним творенням добра, співробітництвом з іншими.

2. Формалістична етика - Дж. Мур.

Б. Вихідне поняття моралі в принципі невизначене і не виведене, а є предметом інтуїтивного знання.

3. Прагматизм - У.Джемс, Д.Дьюї, Д.Тафтс.

В. Корисність, дієвість, ефективність - головні регулятивні установки будь-якої форми людської активності, у тому числі й моральної, тому що вони адекватно відбивають її «формулу»: бажання - дія - успіх.

4. «Універсалістська» етика - А.Швейцер.

Г. Етика - універсальна «душа культури», основний засіб можливого подолання духовної кризи в умовах техногенної цивілізації.

5. «Жива Етика» - М.Рерих, О.Рерих.

Д. Є своєрідною релігійною формою ствердження особистості як вищої духовної цінності; прагне представити особистість у всій повноті її конкретних виявів, активної діяльності.

Завдання для самостійної роботи

Опрацюйте питання «Історія етичної думки в Україні» за планом:

 1. Розквіт Київської Русі (ХІ - ХY ст.).

 2. Доба козаччини (ХYІ – ХYІІ ст.).

 3. Розповсюдження братських шкіл, діяльність професорів Києво-Могилянської академії.

 4. Етично-філософська думка України Нового часу.

 5. Етика ХХ ст. в Україні.

Теми для повідомлень і рефератів

Гуманістична етика Е. Фромма.

Неотомізм – офіційне вчення католицької церкви.

Російська релігійно-філософська етика.

Розкриття механізму й сенсу людської діяльності в «Етиці» Ф.Прокоповича.

Дослідження природи людини, формулювання концепції людської активності у праці Г.Кониського «Моральна філософія, або етика».

Етико-гуманістичні проблеми у вченні Г.С. Сковороди.

Література:

 1. Горський В. Історія української філософії. – К.: 1996.

 2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. – М.: 2000.

 3. Етика: Навчальний посібник / За ред. В.О.Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 4. Етика: Навчальний посібник / Т.Г.Аболіна, В.В.Єфименко, О.М.Лінчук та ін. – К.: Либіль, 1992.

 5. Зеленкова И.Л. Основы этики: Учебное пособие. – Минск: Тетра Системс, 2001.

 6. Лук М. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К.: 1993.

 7. Некрасов А.И. Этика: Учебное пособие. – Харьков: Одиссей, 2003.

 8. Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2005.