Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_практ_магістр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
2.09 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО

АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ

ДВНЗ «Херсонський

державний аграрний

університет»

Біолого – технологічний факультет

Херсон -2010

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Методичні рекомендації з проведення спеціальної технологічної практики для студентів VI за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо – кваліфікаційного рівнем «магістр» 8.130201

Автори: Т.І. Нежлукченко, В.П. Коваленко, Б.О. Вовченко, П.С. Прокопенко, С.І. Пентилюк, В.І. Кравченко, О.В. Карпенко, Н.П. Пелих, Л.З. Гринкевич, С.О. Назаренко, О.В. Ведмеденко, С.П. Панкєєв, В.Г.Миронов

Методичні вказівки розглянуто на навчально-методичній комісії із спеціальності "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» ( протокол № від « __ » ___________ 2010 р.)

Рецензент:

ЗМІСТ

Передмова

4

І

Загальні положення проведення навчальної технологічної практики

5

1. Нормативні посилання

5

2. Види практик

6

3. Вимоги до баз практики

15

4. Загальні питання організації практики

16

ІІ

Звіт про практику.

22

1. Ведення щоденнику

22

Література

27

Додатки

28

Передмова

Практичне та практично-ознайомче навчання студентів є невід'ємною складовою навчального процесу підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Термін та спрямованість навчальної практики визначені робочим навчальним планом та наказом по ХДАУ, складові яких передбачають практичну підготовку.

Формою підсумкового контролю навчальних практик студентів визнано залік. Програма і методичні рекомендації розроблені з метою упорядкування і уніфікації умов проведення практичного навчання студентів VІ курсу у вищих закладах освіти. При їх підготовці використанні такі нормативні документи, як Закон України "Про вищу освіту" (2002 р.), Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (1993 р.) та Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (1993 р.).

Загальні положення проведення спеціальної технологічної практики

Ступенева система підготовки фахівців відповідає потребам окремих складових галузі тваринництва із урахуванням вимог Національної програми розвитку аграрного комплексу України на довгу перспективу. В програмах практичного навчання слід враховувати ті зміни, які стались внаслідок реформування сільськогосподарського сектору виробництва продукції, запровадження різних форм господарювання та елементів ринкової економіки, підвищення вимог до якості професійної підготовки фахівців з технології виробництва та переробки продукції тваринництва.

Набуття професійних практичних навичок висококваліфікованого фахівця можливе лише за умов безпосередньої участі у виробничих процесах на базі господарств різного типу і різних форм власності, підрозділах науково-дослідних установ.

Ці вимоги до практичної підготовки фахівців забезпечуються через наскрізну систему взаємопов'язаних практик – ознайомчих (молодші курси) і технологічно-ознайомчих (старші курси) на освітньо-кваліфікаційному рівні "бакалавр".

Проходження практик здійснюється на відповідно обладнаних філіях кафедр на виробництві, у лабораторіях науково-дослідних інститутів, на виробничих дільницях аграрних підприємств, природоохоронних установах.

Спеціальну технологічну або переддипломну практику студенти шостого курсу біолого - технологічного факультету проводять у кращих господарствах південного регіону України з різною формою власності. Зокрема, це можуть бути селянські спілки, селянські кооперативи, товариства з обмеженою відповідальністю, фермерські господарства, експериментальні господарства вузів і науково-дослідних інститутів, птахофабрики та племптахо-репродуктори, племпідприємтсва і їх елевери з вирощування плідників, де вони працюють дублерами завідувачів ферм, бригадирів тваринництва, зоотехніків-селекціонерів, техніків з племінних записів, завідувачів пунктів штучного осіменіння тварин та інших категорій працівників тваринництва.

Керівництво спеціальною технологічною практикою, як правило, здійснює викладач тієї кафедри, на якій студент проходив виробничу практику на третьому курсі. Викладач-керівник практики є також керівником дипломної роботи студента. Він видає студенту тему дипломної роботи або уточнює тему при видачі її раніше, розробляє програму збору матеріалу з теми дипломної роботи, надає відповідну консультацію, здійснює постійний контроль за збором матеріалу і виконанням програми проходження практики.

Безпосереднє керівництво спеціальною технологічною практикою студента в господарстві здійснює головний зоотехнік господарства, що оформляється відповідним наказом керівника господарства. Керівник практики на місці організовує проведення практики, створюючи для цього відповідні виробничі умови, проводить інструктаж з техніки безпеки, надає студенту відповідні матеріали і документи племінного обліку, складає календарний план проходження практики.

2. Зміст практики

Основним завданням спеціальної технологічної практики є підготувати студента до самостійної роботи на виробництві в якості технолога - фахівця вищої кваліфікації в галузі тваринництва, керівника окремих виробничих підрозділів господарства.

За час проходження практики студент повинен набути практичних навичок з організації виробництва продукції тваринництва, впровадження в стадах тварин селекційних програм, спрямованих на зростання їх генетичного потенціалу, творчого аналізу і оцінки виробничої діяльності господарства і його виробничих підрозділів. Студент-практикант також бере активну участь в бонітуванні тварин, розробці та впровадженні організаційних і зоотехнічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності стад окремих видів тварин, збільшення виробництва продукції тваринництва.

Проходячи виробничу практику, студент вивчає річні звіти господарства за останні роки, виробничо-фінансовий план, зоотехнічні звіти за результатами племінної роботи і бонітування тварин (форма 7 мол.), систему оплати праці та інші форми матеріального стимулювання праці.

За індивідуальним планом проводить дослідження за темою дипломної роботи, розробляє та удосконалює елементи технології, впроваджує передовий досвід, опанову. Та набуває фахового досвіду з наступних дисциплін та галузей виробництва:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.