Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекц_ї Пугача.DOC
Скачиваний:
4
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
973.31 Кб
Скачать

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення комп’ютерного бухгалтерського обліку План

 1. Характеристика нормативно-правових актів стосовно комп’ютерного обліку.

 2. Правовий статус програмного забезпечення.

 3. Вимоги до інформації на машинозчитуваних носіях.

Література: 3, С. 95-105;4, С. 95-105; 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Ключові поняття: автоматизована система, інформація в автоматизованій системі, обробка інформації в автоматизованій системі, режим доступу до інформації, інформація з обмеженим доступом, відкрита інформація, таємна інформація, конфіден­ційна інформація, право власності на інформацію, захист інформації, витік інформації, втрата інформації, машинозчиту­ваний носій інформації, несанкціонований доступ, підробка інформації, блокування інформації, нематеріальний актив, авторські та суміжні з ними права, комп’ютерна програма, база даних, виключне право, знак охорони авторського права, відтво­рення, примірник, невиключна ліцензія, виключна ліцензія, авторський договір, первинні документи, обов’язкові реквізити.

1. Характеристика нормативно-правових актів стосовно комп’ютерного обліку

Сучасне українське законодавство не надає значної уваги нормативно-правовому регулюванню використання обчислю­вальної техніки у бухгалтерському обліку. Мінімально необхід­не юридичне обґрунтування ведення бухгалтерського обліку за допомогою комп’ютерних систем містять Закон України “Про інформацію”[25], “Про захист інформації в автоматизованих системах” [24], “Про авторське право та суміжні права” [26, 28], “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [23], Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку [19].

Згідно з Законом “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних [23]. В тому числі підприємство може обирати комп’ютерний спосіб обробки інформації і будь-яку комп’ютер­ну форму бухгалтерського обліку та програмне забезпечення.

Згідно з Законом “Про захист інформації в автоматизованих системах”, комп’ютерна система бухгалтерського обліку визна­чається як автоматизована система.

Автоматизована система (АС) – система, що здійснює автоматизовану обробку даних і до складу якої входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв’язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення.

В автоматизованих системах бухгалтерського обліку оброб­ляється облікова інформація. Інформація в АС – сукупність усіх даних і програм, які використовуються в АС незалежно від засобу їх фізичного та логічного представлення. Обробка інформації – вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і прог­рамних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.

Згідно з Законом України “Про інформацію”, визначається режим доступу до інформації. Режим доступу до інформації – це передбачений правовими нормами порядок одержання, вико­ристання, поширення і зберігання інформації.

За режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Фінансова звітність відкритих акціонерних товариств нале­жить до відкритої інформації.

Доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом:

 • систематичної публікації її в офіційних друкованих ви­даннях (бюлетенях, збірниках);

 • поширення її засобами масової комунікації;

 • безпосереднього її надання заінтересованим громадянам, державним органам та юридичним особам.

Обмеження права на одержання відкритої інформації забо­роняється законом.

Переважним правом на одержання інформації користуються громадяни, яким ця інформація необхідна для виконання своїх професійних обов’язків.

Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну й таємну.

Дані управлінського обліку – це конфіденційна інформація.

Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену зако­ном таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, сус­пільству і державі.

Інформація, створена у комп’ютеризованій системі бухгал­терського обліку підприємства, є власністю цього підприємства.

Право власності на інформацію – це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпо­рядження інформацією.

Підставами виникнення права власності на інформацію є:

 • створення інформації своїми силами і за свій рахунок;

 • договір на створення інформації;

 • договір, що містить умови переходу права власності на інформацію до іншої особи.

Інформація, створена організаціями (юридичними особами) або придбана ними іншим законним способом, є власністю цих організацій.

Власник інформації самостійно забезпечує захист інформації від несанкціонованого доступу. Захист інформації – сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для запобіган­ня заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи АС та осіб, які користуються інформацією. Несанкціонований дос­туп – доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених в АС правил розмежування доступу.

Об’єктами захисту є інформація, що обробляється в АС, права власників цієї інформації та власників АС, права корис­тувача.

Захисту підлягає будь-яка інформація в АС, необхідність захисту якої визначається її власником або чинним законодавст­вом.

Суб’єктами відносин, пов'язаних з обробкою інформації в АС, є:

 • власники інформації чи уповноважені ними особи;

 • власники АС чи уповноважені ними особи;

 • користувачі інформації;

 • користувачі АС.

Власник АС не несе відповідальності за шкоду, заподіяну власнику інформації, якщо при цьому не було порушено вста­новлені власником інформації правила її захисту.

Захист інформації в АС забезпечується шляхом:

 • дотримання суб’єктами правових відносин норм, вимог та правил організаційного і технічного характеру щодо захисту оброблюваної інформації;

 • використання засобів обчислювальної техніки, програм­ного забезпечення, засобів зв’язку і АС в цілому, засобів захис­ту інформації, які відповідають встановленим вимогам щодо захисту інформації (мають відповідний сертифікат);

 • перевірки відповідності засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, засобів зв’язку і АС в цілому вста­новленим вимогам щодо захисту інформації (сертифікація засобів обчислювальної техніки, засобів зв’язку і АС);

 • здійснення контролю щодо захисту інформації.

Результатами порушення прав захисту інформації в автома­тизованих системах можуть бути: витік інформації, втрата інформації, підробка інформації, блокування інформації, пору­шення роботи АС.

Витік інформації – результат дій порушника, внаслідок яких інформація стає відомою (доступною) суб’єктам, що не мають права доступу до неї.

Втрата інформації – дія, внаслідок якої інформація в АС перестає існувати для фізичних або юридичних осіб, які мають право власності на неї в повному чи обмеженому обсязі.

Підробка інформації – навмисні дії, що призводять до пе­рекручення інформації, яка повинна оброблятися або зберіга­тися в АС.

Блокування інформації – дії, наслідком яких є припинення доступу до інформації.

Порушення роботи АС – дії або обставини, які призводять до спотворення процесу обробки інформації.

Порушниками можуть бути три категорії працівників: управлінці, бухгалтери, спеціалісти з комп’ютерної техніки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.