Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекц_ї Пугача.DOC
Скачиваний:
4
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
973.31 Кб
Скачать

Тема 4. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку

План

  1. Класифікація бухгалтерського програмного забезпечення.

  2. Характеристика найбільш розповсюджених бухгалтерсь­ких програм.

  3. Вимоги до бухгалтерських програм.

  4. Порядок тестування та вибору бухгалтерської програми.

Література: 2, 3, C. 153-183; 4, С. 153-183; 5, С. 29-137; 7, С. 111-211; 9, 10, 18, С. 17-195; 32; 33.

Ключові слова: комп’ютерна програма, операційні системи, системне програмне забезпечення, прикладні програми, мови програмування, економічні програми, програми автоматизації бухгалтерського обліку, програми для ведення домашньої бухгалтерії, міні-бухгалтерія, універсальні бухгалтерські систе­ми, локальні автоматизовані робочі місця, комплекси пов’яза­них АРМ, управлінські системи, фінансово-аналітичні системи, правові бази даних, CSRP, ERP, MRP1, MRP ІІ, розрахунковий період, активний період, модулі, константи, довідники, перерахування, субконто, конфігурація, демонстраційна версія, контур, редактор документів, інтерфейс користувача, велике підприємство.

1. Класифікація бухгалтерського програмного забезпечення

Комп’ютерна програма – це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в іншому вигляді, виражених у формі, яку читає комп’ютер, і які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату.

Програми, призначені для виконання комп’ютерами, поділя­ються на: операційні системи (MS DOS, Windows 97), системне програмне забезпечення (драйвери, утиліти), прикладні програ­ми (текстові редактори, електронні таблиці, програми бухгал­терського обліку), мови програмування (Pascal, Delphi), інші програми (віруси, антивірусні засоби, ігри).

До прикладних програм належать економічні програми, в тому числі: програми автоматизації управлінської діяльності підприємств, програми для маркетингових досліджень, прог­рами статистичної обробки інформації, програми автомати­зації бухгалтерського обліку.

Для того, щоб не помилитись у виборі програми, необхідно зробити порівняльний аналіз програм, що є на ринку. Першим кроком для порівняння можливостей існуючих програмних продуктів є проведення їх класифікації.

Пропонуємо наступну класифікаційну систему, яка перед­бачає чітке групування програмного забезпечення за певними ознаками (рис. 16) [8, С. 319].

Рис. 16. Класифікація бухгалтерського програмного забезпечення

З точки зору розробників програмного забезпечення, най­більш повною є класифікація програм бухгалтерського обліку, яка була складена при проведенні конкурсів програмного забез­печення. Ця класифікація поєднує в собі критерії для групуван­ня як за призначенням, так і за способом реалізації бухгал­терських функцій та розміром підприємств.

Програми для ведення домашньої бухгалтерії. За допомо­гою цих програм персональний комп’ютер можна використову­вати для обліку особистих доходів і витрат, планування сімей­ного бюджету (включно з довгостроковими вкладеннями), скла­дання особистих податкових декларацій.

Miнi-бухгалтерія. До цього класу належать програми, приз­начені для використання одним чи декількома працівниками в бухгалтеріях невеликих підприємств. Такі програми не мають чіткої спеціалізації за ділянками обліку. Вони реалізують функ­ції ведення синтетичного і сумового аналітичного обліку, дозво­ляють вводити господарські операції та обробляти їх (сорту­вати, здійснювати пошук необхідної інформації тощо), форму­вати невеликий набір первинних документів та звітних форм.

Універсальні бухгалтерські системи (міді-бухгалтерія). До цього класу належать програмні продукти, орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх за розмірами підприємств, які в спрощеному варіанті забезпечують ведення всіх ділянок обліку. Такі системи поєднують всі облікові функції, в тому числі функції кількісного обліку і, як правило, розраховані для роботи на одному комп’ютері. Винятком є розрахунок заробітної плати, який виконується окремо. Деякі програми цього класу приз­начені для роботи на кількох комп’ютерах в локальній мережі.

Локальні автоматизовані робочі місця (АРМ). Такі прог­рами призначені для виконання окремих облікових задач – облі­ку праці і заробітної плати, основних засобів, товарно-мате­ріальних цінностей тощо, охоплюють окремі ділянки бухгалте­рії і, як правило, не пов’язані між собою. АРМ мають високий рівень спеціалізації і тому можуть ефективно комп’ютеризувати окремі частини бухгалтерії без формування зведеної звітності.

Комплекси пов’язаних АРМ. Ці програмні системи орієн­товані на використання в бухгалтеріях з кількістю працівників більше восьми при чіткому розподілі функцій між ними. Комп­лекс складається із набору АРМ, кожне з яких реалізує функції окремих ділянок обліку. Кожна така програма розрахована на специфіку облікових робіт і орієнтована на персонал з неви­сокою бухгалтерською і комп’ютерною кваліфікацією. Як пра­вило, АРМ комплексу підтримують розгорнутий аналітичний облік, мають глибоку спеціалізацію і встановлені на окремих комп’ютерах. Комплекс містить засоби об’єднання даних з різ­них АРМ, які необхідні для отримання зведених звітних форм. Поєднання даних здійснюється за допомогою спеціалізованого центрального модуля – Головної книги. При об’єднанні даних обмін інформацією може здійснюватись як за допомогою дискет, так і через локальну мережу.

Управлінські системи. До цього класу входять функціо­нально повні системи організаційного управління з елементами бухгалтерського обліку, планування, діловодства, а також моду­лями прийняття рішень і деякими іншими. Бухгалтерська скла­дова програми в даному випадку не є головною. Більш важли­вим є взаємозв’язок всіх складових системи, можливість ефек­тивного управління підприємством, допомога у вирішенні головної задачі бізнесу – отриманні прибутку.

Фінансово-аналітичні системи. Це різноманітні програми фінансового аналізу на основі бухгалтерських даних, за допомо­гою яких автоматизуються задачі зовнішнього і внутрішнього аудиту.

Правові бази даних. До них належать упорядковані довід­никові системи, що містять підібрані в тематичному або хроно­логічному порядку законодавчі акти з питань податків, бухгал­терського обліку тощо. Ці системи дозволяють швидко знаходи­ти потрібні документи, оперативно відстежувати зміни та доповнення до нормативних документів. Вони мають опосеред­коване відношення до бухгалтерських програм. Хоч ця катего­рія програмного забезпечення була створена, перш за все, як допомога юристам, значна її частина орієнтована на таких користувачів, як бухгалтери, фінансисти, економісти.

Характеристика основних класів бухгалтерського програм­ного забезпечення подана в таблиці 1 [8, С. 388-389].

Таблиця 1. Характеристика основних класів бухгалтерського програмного забезпечення

п/п

Клас програм

Користувачі

Характеристики

Приклади програмних продуктів та фірм-розробників

1

Домашня Бухгалтерія

Фізичні особи

Облік особистих та сімейних коштів

“1С. Деньги”(“1С”),

“Quicken” (“Intuit Corp”),

“MS Money” (“Microsoft”)

2

Міні-бух-талтерія

Бухгалтерія малого підпри-ємства з 1-3 бухгалтерів

Введення і обробка бухгалтерських записів. Роздрук первинних доку-ментів та звітності

“Инфин-бухгалтерия” (“Инфин”), “Фінансист” (“Атей”), “Соло для бух-галтера с комп’ютером” (“Баланс-центр”), “Фина- нсы без проблем” (“Хакерс Дизайн”), “Сводный учет финансов” (“Логос”), “Ажур” (“Терцет”)

3

Універсальні

бухгал-терські системи (міді-бух-галтерія)

Невелика

(до 8-10) чисельність

персоналу бухгалтерії.

Передбачені всі розділи обліку

Потужний аналітичний облік.

Кількісний та валютний облік. Облік праці та заробітної плати

“Турбо Бухгалтер 6” (“ДИЦ”), “1 Сбухгалте-

рия 7.7” (“1С”), “Инотек бухгалтер” (“Инотек НТ”), “Инфо-Бухгалтер” (“Інформатик”),

“Главный бухгалтер”

(“Паритет-Софт”), “Бухгалтерский учет и расчет баланса” (“Синко”),

“Дебет плюс” (“ДИЦ”),

“FinЕхреrt” (“ІDМ.”)

4

Локальні АРМ

Один працівник

Комплексна реалізація окремих

задач обліку

“1C Расчет” (“1C”), “Инвентаризация” (“Инфин”),

“Торговый склад” (“Компьютер-сервис”), “АиТ Зарплата”, “Зарплата” (“Звезда”), “Расчет заработной платы” (“Инкософт”),

АРМ “Зарплата” (“Электронные деньги”), “Зарплата”, “Склад”, “Учет МБП”, “Банк”, “Зарплата”, “Таможня” (“Компьютер-Приз”), “Комплекс задач по тру- ду и заработной плате” (“Вызов”), “ZARP” (“АгроИнфоМир”),

“WAGES” (“Баланс-Центр”)

Продовження таблиці 1

п/п

Клас програм

Користувачі

Характеристики

Приклади програмних продуктів та фірм-розробників

5

Комплекси пов’язаних АРМ

Бухгалтерія

не менше 8 працівників. Чіткий розподіл

функцій між

працівниками

Комплекс програм. Мережева архітектура. Досить повна реалізація облікових функцій

“Парус” (“Парус”), “RS-balance” (“R-Style Software Lab”), “БЕСТ-4” (“Интеллект-Сервис”), “GRIMO” (“GRIMO”), “БОСС-компания” (“АйТи”), “Комплекс- ная система бухгалтерс- кого учета” (“Звезла”), “Тектон” (“Интел- групп”), “Інтегратор” (“Инфософт”), “Монолит-МТ”

(“Монолит-Инфо”)

6

Управлінсь- кі системи

Бухгалтерія,

управлінці

(управлінський

та фінансовий

облік, задачі фінансового

менеджменту)

Управлінський

облік. Планування

та управління.

Налагодження під

клієнта (кастомі-

зація). Відкритість

архітектури.

Можливість

масштабування

“Галактика” (“Галактика”), “Platinum” (“Platinum Software

Corporation”), “Текон”

(“Интелгрупп”), “SyteLine”, “SPTISA”, “SPFIL” (“SOCAP”), “АККОРД” (“Атлант-Информ”), “Scala” (“Scala”)

7

Фінанси-

во-аналітич­нісистеми

Плановик,

управлінець,

головний

бухгалтер,

контролер,

аудитор

Фінансовий аналіз

на основі бухгал-

терських даних.

Комп’ютеризація

задач зовнішнього

і внутрішнього

аудиту

“ПОНІ (Планування,

Оптимізація, Податки, Інвестиції)” (“GI-consulting”),

“Інвестор”, “Аналітик”,

“Економічний аналіз і

прогноз діяльності

підприємства” (“Шнек”),

“1 C: АФС”(“1С”), “Баланс-2 (камеральна перевірка)” (“Овионит”)

8

Правові бази

даних

Юристи,

Бухгалтери,

фінансисти,

економісти

Упорядковані до-

відникові систе-

ми, що містять

підібрані в тема-

тичному чи хро-

нологічному

порядку законо-

давчі акти з

питань податків,

бухгалтерського

обліку тощо

“Гроссбух”, “Бизнес-эксперт”, “Сапфир” (“Динай”), “Libra” (“Libra”)

На зарубіжних підприємствах використовується програмне забезпечення, подане в таблиці 2 [8, С. 379-380].

Таблиця 2. Інформаційні системи, що застосовуються на підприємствах зарубіжних фірм

з/п

Абревіатура

Англійсь- кий термін

Переклад

Основні характеристики

1

AIS

Accounting information

system

Інформаційна

система

бухгалтерсь- кого обліку

Програмні продукти, що забезпечують введення господарсь-ких операцій в базу даних з наступним

розрахунком балансу та іншої звітності

2

APS

Advanced Planning and

Scheduling

Розширене

планування та

диспетчер- рування

Продукти, що підтри-

мують гнучке управ-ління виробничими графіками та вироб-ничими завданнями. Завдання формування потреб вирішується в умовах обмежених потужностей

3

CRM

Customer

Relationship

Management

Системи

взаємодії з

покупцем

Реалізують технологію

управління зв’язками і

взаємодією з клієнтами

підприємства. Звичайно включають прогнозу-вання контрактів, їх контроль, підтримку обслуговування клієнтів, супровід процесів замовлень і продажу

4

CSRP

Customer

Synchronized

Resource

Planning

Планування

потреб в

ресурсах,

узгоджене з

покупцем

Припускає наявність у

системі можливостей

управління зовшніш-німи елементами ви-робничого ланцюжка стосовно підприємства. Метою виходу за межі підприємства є управ-ління повним циклом випуску продукції від проектування до гаран-тійного і сервісного після продажного обслуговування

Продовження таблиці 2

з/п

Абревіатура

Англійсь- кий термін

Переклад

Основні характеристики

5

DSS

Decision Support System

Системи забезпечення прийняття рішення

Системи, що дозволяють проводити моделювання наслідків управлінських рішень

6

ERP

Enterprise Resource Planning (Enterprі_

se-wide Resource Planning)

Планування ресурсів підприємства

Забезпечують вико-нання функцій обліку і контролю, причому не тільки для однорідних і локально розташованих виробництв, але й для багатопрофільних підприємств і корпо-рацій, що мають філії і підрозділи в різних містах і країнах

7

MES

Manufacturing Execuion System

Система управління виробництвом (технологічним процесом)

Дані MES-систем містять показники руху деталей на конвеєрі у реальному часі, а також інформацію про контроль якості й експлуатації. Викорис-товуючи штрих-коди або інші подібні засоби, підприємства відмовляються від ручної реєстрації технологічних операцій

8

MIS

Management Information System

Управлінські інформаційні системи

Системи інформування керівників для прий-няття оперативних рішень

9

MRP

Material Re-quirements Planning

Планування потреб в матеріальних ресурсах

Планування придбання або виробництва всіх компонентів кінцевого продукту, проведення оцінки матеріальних запасів з врахуванням незавершеного вироб-ництва і прогнозів по реалізації і можливим новим замовленням

Продовження таблиці 2

з/п

Абревіатура

Англійсь- кий термін

Переклад

Основні характеристики

10

MRPII

Manufacturing Resource Planning

Планування потреб у виробничих ресурсах

Поряд з функцією планування потреб в матеріалах системи MRP 2 включають ряд інших функцій (автоматизоване проектування, управ­ління технологічними процесами, імітаційне моделювання тощо)

11

SCM

Supply Chain Management

Управління ланцюжками постачання

Системи управління логістикою, що поєднують покупців і постачальників у рамках єдиної струк­тури обробки даних

12

SEM

Strategic Enterprise Management

Стратегічне управління підприємством

Системи для допомоги прийняття рішень вищим керівникам

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.