Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекц_ї Пугача.DOC
Скачиваний:
4
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
973.31 Кб
Скачать

Тема 6. Порядок створення комп’ютеризованих систем бухгалтерського обліку (ксбо) на підприємствах План

  1. Характеристика підходів та концепцій створення КСБО.

  2. Принципи проектування КСБО.

  3. Послідовність створення КСБО.

  4. Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах його комп’ютеризації.

  5. Показники економічної ефективності комп’ютеризації бухгалтерського обліку.

Література: 1, С. 61-78; 3, С. 123-152; 4, С. 123-151; 7, С. 46-53; 8, С. 281-371.

Ключові поняття: економічна доцільність, гнучкість, конт­роль, захист і безпека даних, сумісність, каскадна модель жит­тєвого циклу КСБО, поетапна модель життєвого циклу КСБО, спіральна модель життєвого циклу КСБО, автоматизоване робоче місце.

1. Характеристика підходів та концепцій створення ксбо

Підходи до створення КСБО на підприємствах відрізняються за ступенем впливу на організаційну структуру та за комп­лексністю вирішення облікових задач (рис. 20).

Рис. 20. Характеристика підходів до створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку

За ступенем впливу на організаційну структуру виділяють два підходи щодо впровадження КСБО. Перший ґрунтується на адаптації інформаційної технології до організаційної структури підприємства та бухгалтерії. При такому підході КСБО присто­совується до організаційної структури в її існуючому вигляді і відбувається лише локальна модернізація сформованих методів роботи. При цьому здійснюється розподіл функцій між техніч­ними працівниками (операторами) і спеціалістами (бухгалте­рами, адміністраторами), об’єднання функцій збору і обробки інформації (фізичний обіг документів) з функцією прийняття рішень (інформаційний обіг). Отже, перший спосіб впровад­ження нової інформаційної технології орієнтований на існуючу організаційну структуру управління. При цьому ступінь ризику від впровадження цієї технології зводиться до мінімуму, оскільки відповідні витрати незначні, а організаційна структура залишається без змін.

Другий, значно ефективніший підхід до впровадження КСБО, передбачає раціоналізацію організаційної структури. Організаційна структура оптимізується таким чином, щоб впровадження інформаційної технології дало найбільший ефект. Основою такого підходу є максимальний розвиток технічних комунікацій і розробка нових організаційних взаємозв’язків, які раніше були економічно недоцільні. Продуктивність організа­ційної структури зростає, оскільки дані розподіляються більш раціонально і зменшується обсяг інформації, що циркулює системними каналами. Цей спосіб спрямований на принципову зміну організаційної структури управління в напрямку її удосконалення.

За комплексністю вирішення облікових завдань розрізняють два підходи: підхід, який характеризується виділенням найбільш трудомістких задач та їх комп’ютеризацією, і підхід, який передбачає комплексне вирішення облікових завдань. Перший підхід може прискорити ведення обліку на найбільш трудо­містких ділянках, але, оскільки послідовність обробки даних не змінюється, суттєвого підвищення ефективності не відбувається.

При комп’ютеризації окремих ділянок підприємство облад­нують набором автоматизованих робочих місць (АРМ), кожне з яких призначене для вирішення певного набору облікових задач. Кожне АРМ здійснює автономну обробку інформації без використання інформації з інших АРМ. Інформаційні зв’язки між автономними АРМ розірвані, що надає можливість для навмисних викривлень, зловживань; отже, необхідний додат­ковий контроль та дублювання інформації. Реалізація цього підходу характеризується локальними змінами організації обліку. Система обліку удосконалюється шляхом задоволення окремих вимог комп’ютеризації, наприклад, скла­дання і вико­ристання кодів, упорядкування первинних докумен­тів і доку­ментообігу тощо. Такий підхід спостерігається на підпри­ємствах, де відсутній план комплексної комп’ютеризації обліку.

Другий підхід передбачає зміни в організації бухгалтерсь­кого обліку, зокрема використання комп’ютерно-комунікаційної форми обліку, а через неї – реалізацію можливостей комплекс­ної комп’ютеризації облікових функцій. В результаті чого досягається найбільша ефективність, але для цього необхідна розробка системного, комплексного плану комп’ютеризації. Комплексна комп’ютеризація передбачає розробку попе­реднього єдиного проекту системної комп’ютеризації обліку як єдиного процесу. При цьому не виключається можливість поетапного переходу до системної комп’ютеризації обліку, але складання проекту є обов’язковою умовою.

З точки зору виконання робіт, до створення КСБО є нас­тупні підходи:

1. Програма буде створюватись штатним програмістом або спеціалізованим підрозділом підприємства. За умови пра­вильної постановки бухгалтерської задачі програмісти під­приємства можуть створити цілком прийнятний програмний продукт, що буде враховувати специфіку обліку конкретного підприємства і при необхідності може бути легко удоско­налений. Але такі програми починають працювати лише через п’ять-шість місяців після їх впровадження. Крім того, при їх написанні програмісти не завжди дотримуються стандартів створення баз даних, а тому часто такі програми не дозволяють переносити інформацію до інших програм. Отже, створення КСБО програмістами підприємства через недостатнє вивчення напрацьованого в цій галузі досвіду часто призводить до великих труднощів при впровадженні типових проектних рішень. Суттєвими недоліками індивідуального підходу є складність впровадження і висока трудомісткість адаптації типових рішень до конкретних умов використання на різних підприємствах.

2. Другий варіант передбачає створення програми на замовлення в спеціалізованій фірмі. Цей варіант є найдорож­чим з усіх можливих. При цьому успіх впровадження прог­рамної системи залежить від фірми-розробника, її компетент­ності, порядності та надійності.

3. Третій варіант передбачає придбання універсальної бух­галтерської програми, розробленої для масового продажу, що потребує тільки незначної модифікації відповідно до потреб конкретного підприємства. Така програмна система менше пристосована до специфіки підприємства, але коштує дешевше, ніж написана на замовлення. Найкорисніше в ній те, що вона вже пройшла випробування практикою. Такі продукти, звичай­но, супроводжуються і удосконалюються, поки існує фірма-роз­робник. Яскравим прикладом цього класу програм є “1С: Бух­галтерия”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.