Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекц_ї Пугача.DOC
Скачиваний:
4
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
973.31 Кб
Скачать

3. Вимоги до бухгалтерських програм

Вимоги до бухгалтерських програмних продуктів формують три різні категорії користувачів: бухгалтери – безпосередні користувачі комп’ютерної системи бухгалтерського обліку; спе­ціалісти з інформаційних систем – програмісти і техніки; керів­ництво підприємства-управлінці.

Виходячи з того, що перелік вимог до бухгалтерських прог­рам – це складний комплекс функціональних, технічних, комер­ційних та ергономічних питань, пропонуємо наступний перелік вимог для порівняння комп’ютерних програм бухгалтерського обліку (табл. 3) [8, С. 287].

Таблиця 3. Характеристика вимог до програмного забезпечення бухгалтерського обліку

Групи вимог

Вимоги

Характеристика вимоги

1. Функціо-нальні

Ведення Журналу операцій

Здатність вводити та накопичувати всі гос-подарські операції, що відображають госпо-дарську діяльність підприємства

Ажур

Можливість розраховувати підсумки по ра-хунках бухгалтерського обліку (обороти, залишки) на будь-який момент часу при довільній кількості введених господарських операцій

Аналітич- ний облік

Можливість вести аналітичний облік в таких розрізах і з таким рівнем деталізації, як цього вимагають потреби управління

Кількісний

облік

Можливість ведення обліку в натуральному вимірнику

Валютний облік

Облік у валютах, що відрізняються від базо-вої (основної) валюти

Гнучкість

Можливість налагодити програму до особливостей конкретного підприємства та змін у законодавстві

Продовження таблиці 3

Групи вимог

Вимоги

Характеристика вимоги

2. Технічні

Невибагли-вість до апаратного забезпечен-ня

Можливість роботи на комп’ютерах з серед-німи технічними характеристиками

Редактор документів

Вбудовані у програму засоби створення і коригування форм первинних документів, регістрів та звітів

Експорт-імпорт даних

Можливість обмінюватися даними з іншими програмами та пристроями (касовими апара­тами, технологічними датчиками, сканерами штрих-кодів)

Робота в мережах

Здатність працювати на кількох комп’юте-рах з поєднанням даних за допомогою комп’ютерної мережі

Захист інформації

Забезпечення кодування інформації та обме-ження доступу за допомогою системних паролів

Архів документів

Вбудовані засоби архівації даних з можли-вістю швидкого відновлення інформації

3. Комер- ційні

Ціна

Прийнятна ціна програмного забезпечення та його супроводу

Супровід

Послуги з навчання користувачів, оператив-ні консультації, оновлення програмного забезпечення

Докумен- тація

Якісна детальна друкована документація до програм

4. Ергоно-мічні

Інтерфейс користувача

Засоби забезпечення діалогу “людина-комп’ю-тер”

Програмна допомога

Розвинена система програмної допомоги, що дозволяє отримати “підказку” щодо будь-якої функції або дії в програмі

До основних функціональних вимог належать: здатність вводити та накопичувати всі операції, що відображають гос­подарську діяльність підприємства; можливість розраховувати підсумки по рахунках бухгалтерського обліку (обороти, за­лиш­ки) на будь-який момент часу при будь-якій кількості введених господарських операцій; обробка кореспонденцій господарсь­ких операцій із зазначенням конкретних аналітичних об’єктів та формуванням звітів в розрізі аналітики; кількісний облік товарно-матеріальних цінностей; облік в розрізі кількох валют; можливість швидко і без втрат інформації налагодити план рахунків, звітні форми, шаблони проводок, звітність довільної форми як відповідно до специфіки конкретного підприємства (незалежно від форми власності та виду діяльності), так і згідно з можливими змінами в законодавстві.

Технічні вимоги полягають, по-перше, в якості програму­вання (алгоритмів обробки даних) програми (більшість користу­вачів цього оцінити не може), по-друге, у передбаченні ряду сервісних параметрів, що необхідні для ефективної роботи прог­рами в межах програмно-апаратного комплексу. До основних технічних вимог належать: невибагливість до апаратного забез­печення – програма повинна ефективно працювати на комп’ю­терах з середніми характеристиками; можливість редагування документів і звітів, що дозволяє користувачу створити форму звіту, яка потім буде виводитись на екран монітора чи принтер; обмін даними з іншими програмами та пристроями (наприклад, касовими апаратами); робота в локальних комп’ютерних мере­жах; забезпечення захисту інформації із застосуванням системи паролів; засоби створення архівів даних та автоматичне відновлення інформації у випадку збою.

До комерційних відносяться вимоги, які пов’язані з умовами придбання та експлуатації програми, що пропонуються поста­чальником. До основних комерційних вимог належать: прийнят­на ціна програми (слід розрізняти вартість власне програмного продукту та вартість його впровадження і супроводу): супровід програмного забезпечення, що передбачає навчання роботі з програмою та налагодження програми на рішення розгорнутої бухгалтерської задачі з використанням реальних даних корис­тувача; оперативні консультації з проблем, які виникають в процесі роботи; оновлення старих версій програмних продуктів, швидка заміна їх новими; висока якість паперової та елект­ронної документації.

До ергономічних вимог належать зручність інтерфейсу корис­тувача та розвинена система програмної допомоги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.