Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МВБ 2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
505.34 Кб
Скачать

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

В.В.Перетятько методика викладання біології

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Біологія»

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол №

від

Запоріжжя

2012

УДК: 57 (076.5)

ББК: Е0я73

П 27

Перетятько В.В. Методика викладання біології: методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Біологія». – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 59 с.

Методичні вказівки містять завдання для виконання різних видів аудиторної та позааудиторної роботи студентів. Кожне заняття складається з 2 частин. Перша семінарська частина передбачає обговорення теоретичних питань, закріплення набутих під час лекцій знань. Друга практична частина спрямована на набуття професійних умінь і навичок учителя біології загальноосвітнього навчального закладу. Також кожне заняття включає перелік завдань самостійної домашньої роботи студентів.

Призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Біологія» денного відділення.

Рецензент Т.В.Панасенко

Відповідальний за випуск Л.О.Омельянчик

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….4

Заняття № 1. Методика викладання біології як наука і навчальна дисципліна……………………………………………………………………………5

Заняття № 2 Активні методи і форми навчання біології. Застосування методики В.Ф.Шаталова у навчанні біології………………………………………………….8

Заняття № 3. Засоби і методи навчання біології…………………………………..9

Заняття № 4. Контроль знань, умінь і навичок учнів з біології…………………11

Заняття № 5. Особливості сучасного уроку біології……………………………..13

Заняття № 6. Планування навчальної діяльності учителя біології……………...15

Заняття № 7. Методичні підходи до навчання біології в 7–8 класах…………...17

Заняття № 8. Організація навчально-пізнавальної діяльності в системі уроків вивчення організму людини……………………………………………………….19

Заняття № 9. Методика навчання розділів «Рослини» і «Різноманітність рослин». Проведення імітаційної гри «Урок біології в 7 класі».………………..21

Заняття № 10. Методичні підходи до вивчення розділів «Гриби та лишайники» і «Бактерії». Проведення імітаційної гри «Урок біології в 7 класі»……………...22

Заняття № 11. Екологічна освіта і виховання школярів при вивченні біології в 7 класі. Проведення імітаційної гри «Урок біології в 7 класі»………………….23

Заняття № 12. Методичні підходи до вивчення організму тварин. Проведення імітаційної гри «Урок біології в 8 класі»…………………………………………24

Заняття № 13. Методика навчання розділу «Різноманітність тварин». Проведення імітаційної гри «Урок біології в 8 класі»…………………...………26

Заняття № 14. Методичні особливості навчання розділу «Людина» проведення імітаційної гри «Урок біології в 9 класі»…………………………………………27

Заняття № 15. Методика навчання розділу «Біологічні основи поведінки людини» проведення імітаційної гри «Урок біології в 9 класі»………………..28

Заняття № 16. Організаційні форми навчання біології…………………………..29

Тематика творчих індивідуальних робіт студентів………………………………31

Вимоги до оформлення індивідуальних творчих робіт………………………….32

Список рекомендованої літератури……………………………………………….33

Додаток А. Інструкції до біологічних експериментів …………………………...35

Додаток Б. Виховання учнів у процесі навчання біології ………………………41

Додаток В. Основні положення методики В.Ф.Шаталова………………………46

Додаток Г. Класифікація уроків біології………………………………………….49

Додаток Д. Характеристика основних етапів уроку біології……………………52

Додаток Е. Оформлення плану-конспекту уроку біології ……………………...56

Додаток Ж. Загальнодидактична схема аналізу уроку…………………………..58

ВСТУП

Мета навчальної дисципліни «Методика викладання біології»: засвоєння основ методики викладання біології в сучасній загальноосвітній школі взагалі та окремих розділів біології зокрема; націлювати студентів на використання при проведенні уроків біологічних знань, здобутих протягом навчання в університеті; широко застосовувати в своїй педагогічній діяльності різноманітні форми, методи і засоби навчання біології; різних методичних підходів при викладанні нових знань з біології та оцінюванні навчальних досягнень учнів; знайомство і вивчення творчого доробку педагогів-новаторів.

Завдання навчальної дисципліни: методика дає перевірену практикою наукову теорію, яка дозволяє навчати біології правильно, ощадливо використовуючи сили і навчальний час, дає можливість формувати вміння і навички проведення уроків всіх типів, всіх форм позакласної і позаурочної роботи з біології, факультативних занять.

За підсумками вивчення курсу студент повинен знати:

 • тенденцій розвитку біологічної освіти школярів;

 • сучасну систему навчання і виховання; систему форм, методів і засобів навчально-виховного процесу;

 • характерні особливості методик навчання різних розділів біології;

 • вікові і психолого-фізіологічні особливості учнів; принципи застосування індивідуального, диференційованого та особистісно орієнтованого підходів до учнів при навчанні біології; сучасні педагогічні технології навчання біології.

Студент повинен уміти:

 • орієнтуватися в різноманітності засобів, методів і форм навчання біології та вміло використовувати їх в навчально-виховному процесі; творчо організовувати навчально-виховний процес;

 • оволодіти конкретними методиками навчання окремих розділів шкільного курсу «Біологія»;

 • методично правильно готуватися до навчально-виховного процесу і здійснювати його;

 • планувати проведення уроку біології, інших організаційних форм навчання та фіксувати напрацьоване у планах-конспектах;

 • упевнено володіти методикою й технікою біологічного експерименту;

 • вміло використовувати переваги проблемного викладання нового матеріалу; вміти застосовувати в своїй роботі сучасні технології навчання; правильно реалізовувати диференційований, індивідуальний і особистісно орієнтований підходи до навчання біології;

 • критично осмислювати і постійно вдосконалювати свою роботу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.