Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Основи РЖК..doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
1.32 Mб
Скачать

252

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ”

Факультет іноземних мов і журналістики

Кафедра журналістики, видавничої справи та редагування

 

 

 

Основи радіожурналістики

Методичні матеріали до вивчення курсу

для студентів спеціальності 7.030201 – Журналістика

 

 

 

Запоріжжя 2004

Розглянуто кафедрою Рекомендовано науково-методичною

журналістики, видавничої комісією факультету іноземних мов і

справи та редагування журналістики

Протокол № 6 від 27 лютого 2004 р. протокол № 6 від 27 лютого 2004 р.

 

 

Ухвалено до друку

вченою радою Гуманітарного університету “ЗІДМУ”

протокол №__ від ___________ 2004 р. 

 

Рецензент: Лизанчук Василь Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка

“Основи радіожурналістики”

Методичні матеріали до вивчення курсу для студентів спеціальності 7.030201 – Журналістика

Укладач: І.Л. Пенчук, к.філол.н., доцент 

 

 

 

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Програма курсу

Тема 1. Загальні відомості про радіомовлення

Тема 2. Організація, особливості діяльності та функціонування

сучасного радіомовлення України

Тема 3. Функції радіомовлення

Тема 4. Історія українського радіомовлення

Тема 5. Історія та сучасний стан радіомовлення в зарубіжних країнах

Тема 6. Особливості програмування та типи радіопрограм

Тема 7. Жанри радіожурналістики

Тема 8. Стилістичні особливості радіоматеріалів

Тема 9. Читання радіоповідомлень

Тема 10. Комерціалізація та форматування радіостанцій

Тема 11. Радіомовлення та слухачі

Програма практичних занять

Критерії оцінювання практичних завдань

Залік

Питання з курсу

Словник основних понять курсу

Додаток 1. Українське радіо в електронному інформаційному просторі:

штрихи до трансформації суспільних відносин

Додаток 2. Проблеми формування інформаційного простору України

Додаток 3. Українське радіомовлення: шляхи розвитку

Додаток 4. Державне радіо було, є і мусить бути!

Додаток 5. Моральна відповідальність журналістів за створення позитивного образу України в аудіовізуальних ЗМІ

Додаток 6. Історія українського радіомовлення

Додаток 7. Якісний аналіз інформаційного повідомлення на радіо

Додаток 8. Феномен звукового мовлення

Додаток 9. Значення голосу і манери говорити для теле- і радіожурналістів

Додаток 10. Ведення радіопередачі у формі гри

Додаток 11. Особливості ведення інформаційних передач у практиці національного радіо та радіо “Ера”

Додаток 12. Психологічні типи радіоведучих

Додаток 13. Порівняльна характеристика диктора і ведучого радіопрограм

Додаток 14. Штрихи до іміджу діджея

Додаток 15. Державне і комерційне радіо: хто формує національну свідомість?

Додаток 16. Класифікація радіомовлення

Додаток 17. План аналізу радіопрограми

Додаток 18. Роль діджеїв регіональних радіостанцій у національному вихованні молодіжної аудиторії

Пояснювальна записка

Курс “Основи радіожурналістики” разом з іншими теоретичними, історичними та практичними дисциплінами, спецкурсами, науковими семінарами та творчими майстернями входить у комплекс навчальних предметів, який формує майбутнього журналіста.

У системі електронних ЗМІ радіо є найстарішим, воно започаткувало усну журналістику, дало можливість отримувати якісно інший, порівняно з друкованим, вид інформації. З появою більш документальних і видовищних видів масової інформації – телебачення та Інтернету – воно залишається популярним у всьому світі. Це зумовлює оперативність повідомлень, переорієнтацію радіо на нові форми творчої діяльності, розширення шляхів передачі інформації, а саме: крім проводового й хвильового, нині маємо ще й мовлення в мережі Інтернет, що дає змогу значно збільшити слухацьку аудиторію, оскільки відвідувати радіосайти можуть шанувальники не лише з певного регіону, обмеженого діапазоном поширення радіостанції, а й інших країн. Власне, і сама своєрідна, загадкова акустична природа радіо зачаровує багатьох людей, дає можливість отримувати інформацію чи насолоджуватися розважальними програмами паралельно з іншими заняттями.

Українська національна концепція журналістської освіти виходить з того, що сучасний журналіст-професіонал має володіти всіма засобами інформування, в тому числі й акустичними. Тому навчальна дисципліна “Основи радіожурналістики” розглядається як важлива складова підготовки працівника мас-медіа, у якій би сфері діяльності він не спеціалізувався. Крім того, що цей предмет викладається як пропедевтична дисципліна для спеціалізації з радіожурналістики, він входить до навчальної програми усіх інших спеціалізацій, адже мати початкові знання й елементарні практичні навички з радіожурналістики мусить кожен фахівець журналістики.

“Основи радіожурналістики” – фундаментальна дисципліна, предметом якої є найважливіші історичні й сучасні явища, теоретичні питання цього профілю.

Радіожурналістика – це вид журналістської діяльності, що базується на використанні технічних засобів радіомовлення, а також сукупність радіопередач, які належать до галузі журналістики (не радіомистецтва), результат творчої діяльності радіожурналістів. Радіожурналістика має низку специфічних властивостей, які відрізняють її від інших видів журналістики. Це – високий рівень оперативності, лише акустична природа інформування, особливий характер емоційного впливу на аудиторію, внаслідок цього – своєрідність композиції радіоматеріалу, спеціальні прийоми організації уваги слухачів тощо.

 Предмет курсу “Основи радіожурналістики” включає в себе такі головні складові:

 • роль і місце радіомовлення в системі масової інформації, у сучасному суспільстві;

 • сучасні структура й організація, особливості функціонування українського радіомовлення;

 • історія українського радіомовлення;

 • основні етапи розвитку світового радіомовлення;

 • жанри, види радіожурналістики, форми радіопередач, різноманітність підходів до даних теоретичних питань у науці, особливості радіоматеріалів;

 • музичні та розмовні формати радіостанцій;

 • робота з радіоаудиторією.

Мета курсу – засвоєння студентом основних початкових знань з радіожурналістики, зокрема, опанування ним таких питань, як історичний досвід вітчизняного і світового радіомовлення, аналіз сучасної ситуації; системне вивчення теоретичних питань (жанрологія, виражальні засоби, форматування радіостанцій, аудиторія тощо), а також оволодіння певними практичними навичками.

Головні завдання курсу:

 • висвітлити основні історичні етапи розвитку світового й українського радіомовлення;

 • забезпечити глибоке усвідомлення студентами своєрідності сучасної ситуації в галузі радіожурналістики;

 • домогтися засвоєння студентами основних теоретичних положень радіожурналістики, особливостей композиції радіотворів різних жанрів і системи виражальних засобів;

 • дати основні знання про виразне читання повідомлень;

 • показати можливі формати радіостанцій за американською та британською версіями, українські форматні радіостанції;

 • ознайомити студентів із методами роботи з радіоаудиторією;

 • забезпечити вироблення навичок написання радіоматеріалів і підготовки їх до виходу в ефір.

У результаті вивчення курсу студент має

знати:

 • роль і місце радіомовлення в системі ЗМІ та сучасному суспільстві;

 • структуру, призначення, особливості функціонування сучасних радіостанцій;

 • основні історичні етапи розвитку світового й українського радіомовлення;

 • головні поняття та категорії радіожурналістики;

 • різноманітність наукових підходів до теорії радіожурналістики;

 • особливості жанрів радіожурналістики, їх композицію;

 • систему виражальних засобів радіомовлення;

 • вимоги до виразного читання повідомлень;

 • специфіку діяльності форматних радіостанцій;

 • методи роботи з аудиторією;

уміти:

 • застосовувати теоретичні й історичні знання у своїй практичній діяльності;

 • аналізувати явища, що відбуваються в радіожурналістиці;

 • володіти навичками написання радіоматеріалів у різних жанрах, виразного читання повідомлень;

 • використовувати різноманітні виражальні засоби при підготовці радіоматеріалів;

 • володіти методами роботи з радіоаудиторією.