Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т-6 Прав-во ТрП.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
228.35 Кб
Скачать

4. Укладання трудового договору. Прийом на роботу.

Трудовий договір, як правило, укладається в пись­мовій формі. Однак частіше трудовий договір уклада­ється усно й оформляється наказом про прийом на роботу, проте законодавство передбачає обов'язкове дотримання письмової форми трудового договору в та­ких випадках:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладанні контракту;

3) при укладанні трудового договору з неповно­літнім;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укла­данні трудового договору в письмовій формі;

5) при укладанні трудового договору про роботу в районах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

6) при укладанні трудового договору з фізичною особою;

7) в інших випадках, передбачених законодавст­вом (наприклад, за умов прийому на роботу надомників викладачів).

Укладання трудового договору оформляється на­казом чи розпорядженням власника або уповноваже­ного ним органу про зарахування працівників на робо­ту. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи. Забороняється укладання трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота проти­показана за станом здоров'я.

У разі укладення трудового договору між праців­ником і фізичною особою, фізична особа повинна у тиж­невий строк з моменту фактичного допущення праців­ника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Міністерством праці і соціальної політики України.

При прийомі на роботу особи подають такі доку­менти: заява, паспорт або свідоцтво про народження (подають неповнолітні), військовий квиток чи приписне свідоцтво (подають військовозобов'язані), трудова кни­жка (якщо вона є). Якщо для виконання трудової функції чи для заняття посади обов'язково потрібні спеціальні знання, працівник при укладанні договору зобов'яза­ний подати документ про професійну підготовку чи освіту (лікар, вчитель).

В окремих випадках, передбачених законодавст­вом, прийому особи на роботу передує обов'язковий медичний огляд (наприклад, осіб, які зайняті на важких роботах, на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці).

Згідно зі ст. 25 Кодексу законів про працю власник або уповноважений ним орган не мають права вимага­ти від працівника, який влаштовується на роботу, дані про його партійну, національну приналежність, поход­ження та документи, подання яких не передбачено за­конодавством.

При прийомі працівника на роботу власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

1) роз'яснити працівнику його права й обов'язки;

2) ознайомити працівника з правилами внутріш­нього розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпе­чити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони.

Особливості прийому на роботу неповнолітніх

Неповнолітні, тобто особи, які не досягли вісім­надцяти років, у трудових правовідносинах прирівню­ються у правах до повнолітніх, а у сфері охорони праці, робочого часу та деяких інших умов праці користують­ся пільгами, встановленими законодавством України.

Згідно зі ст. 188 Кодексу законів про працю прийом на роботу осіб віком до 16 років не допускається. Поряд з цим, за виняткових обставин приймаються на роботу особи, які досягли 15 років, але тільки за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і вищих навчальних закладів для виконання легкої праці, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час до досягнення ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного із батьків або особи, що його замінює.

Прийом на роботу осіб, які не досягли 18 років, здійснюється після обов'язкового попереднього медич­ного огляду, і в подальшому до досягнення ними 21 ро­ку вони підлягають щорічному обов'язковому медич­ному огляду.

На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження.

Укладання трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням.

При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі.

Строки випробовувань:

1. для робітників – 1 місяць;

2. за згодою профспілки – 3 місяці, максимальний – 6 місяців.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]