Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма навчального курсу.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
404.48 Кб
Скачать

41

Програма навчального курсу

з «Філософії»

для студентів 2-го курсу денної форми навчання

факультету музикально-педагогічного ХНПУ ім. Г.С.Сковороди,

розроблена доцентом кафедри філософії Грицай О.М.

2008

І.І. Навчальна програма з курсу філософії.

Програма навчального курсу

Філософія”

(за вимогами-модульної системи)

для студентів факультету психології та соціології

Викладач: Грицай о.М., кандидат філософських наук, доцент.

 1. Структура програми навчального курсу “філософія”.

Опис предмета навчального курсу.

Курс: II (3-4 сем.)

Підготовка бакалаврів

Напрям, Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів відповідних ECTS: 3.

Кількість модулів: 5.

Навчальний проект: реферат.

Змістових модулів: 14

Загальна кількість годин: 108.

Годин на тиждень: 4

(з них: 2 год.– аудиторних; 2 год. – індивідуальна і самостійна робота).

Шифр та назва напряму: 0101 “Педагогічна освіта”.

Усі спеціальності ХНПУ.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Обов’язковий рік підготовки: 1.

Семестр: 4-5.

Лекції: 16 год.

Семінари: 38 год.

Самостійна робота:

38 год.

Індивідуальна робота: 16 год.

Види контролю:

 • поточний – індивідуальна контрольна співбесіда, тест, письмова контрольна робота;

 • підсумковий – іспит.

 1. Мета вивчення курсу.

Вивчаючи курс “філософія”, студент повинен засвоїти:

  • Основний зміст усіх розділів курсу (історії філософії, онтології, гносеології, соціальної філософії, філософської антропології).

  1. Головні філософські принципи, поняття і категорії вітчизняної та світової філософії, які є необхідними для сучасного універсального способу мислення.

  2. Основні ідеї видатних мислителів вітчизняної та світової філософії, зміст та головну суть рекомендованих першоджерел.

Студент, який оволодів даною дисципліною, повинен уміти:

 1. Аналізувати соціально-політичні позиції, практику суспільного розвитку на основі знання понять, принципів, законів і категорій.

 2. Орієнтуватися у сукупності різних думок, концепцій, вірувань та цінностей, вести діалог і полілог, дискутувати про засади життєдіяльності людини, а також формувати і аргументувати власну світоглядну позицію при вирішенні складних суспільних проблем.

 3. Використовувати досвід видатних мислителів минулої та сучасної філософії для ретельного аналізу закономірностей людського буття, більш глибокого розуміння особливостей розвитку природничого та соціального світу й на цьому підґрунті краще розібратись з власним внутрішнім світом та стосунками з зовнішнім середовищем.

    1. Програма

Вступ.

Сучасне людство живе в умовах якісних змін у соціально-політичному, економічному, культурному, духовному житті. Значно ускладнилося життя суспільства, структурно і функціонально змінилося обличчя світу, загострилися глобальні проблеми. Соціальні трансформації, інноваційні тенденції в культурі та освіті, складність прийняття політичних рішень у суспільстві ризику спонукають до філософського осмислення людиною свого ставлення до дійсності, усвідомлення нею свого місця і ролі в суспільстві. Філософія має багатовіковий досвід критично-рефлексивного аналізу суспільно значущих цінностей і життєвих орієнтацій. Вона ґрунтується на досвіді теорії та практики кожної національної філософії. Загальнолюдські пріоритети та цінності є ідейною основою сучасної філософії. Тому однією з фундаментальних передумов вивчення філософії стає входження кожної молодої людини в загальнокультурний світогляд. Філософія – сфера духовної свободи, якій притаманне різноманіття підходів, методологій, теоретичних побудов, що знаходить плюралістичне відображення і в навчальному курсі. Навчальний курс “філософія” – це не сукупність готових істин, а лише загальні підходи до них, що склалися в світовій філософії. Істину студент має осягнути сам, осмислити тернистий шлях до неї власним розумом. Освоєння основ філософських знань допомагає студенту стати не просто вузьким спеціалістом у певній галузі, а фахівцем, який уміє мислити і діяти самостійно.

Програмою передбачається такий порядок вивчення теоретичних основ філософії: теми: Предмет філософії та її роль у житті людини та суспільства; історія філософії; онтологія (вчення про буття); гносеологія (вчення про пізнання світу); соціальна філософія, філософська антропологія.

Вивчення філософії на всіх спеціальностях здійснюється протягом року на засадах інтеграції теоретичних та практичних знань, отриманих студентами в навчальних закладах, та з життєвого досвіду.

Серед дисциплін, що вивчаються в університеті, безпосередньо зв’язані з філософією: логіка, педагогіка, етика, естетика.

Згідно з навчальним планом, вивчення філософії здійснюється у 3-му та 4-му семестрах.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма з філософії містить п’ять модулів, які, в свою чергу, поділяються на 14 змістових модулів:

Модуль І.

Історія філософії.

Змістові модулі.

  1. Що таке філософія та особливості її розвитку у Стародавньому світі.

  2. Філософія Середньовіччя, Відродження, Нового часу та Просвітництва.

  3. Класична і посткласична європейська філософія ХІХ – ХХ ст.

  4. Українська філософія.

Модуль ІІ.

Онтологія.

Змістові модулі.

  1. Філософський смисл проблеми буття.

  2. Свідомість як філософська проблема.

  3. Філософська теорія розвитку.

Модуль ІІІ.

Гносеологія.

Змістові модулі.

  1. Проблема пізнання в філософії.

  2. Методологія наукового пізнання.

Модуль ІV.

Соціальна філософія.

Змістові модулі.

  1. Філософський аналіз суспільства.

  2. Матеріальні та духовні основи життя суспільства.

  3. Філософія історії.

Модуль V.

Філософська антропологія.

Змістові модулі.

  1. Проблема людини в історії філософії.

  2. Особистість у вимірах філософського аналізу.

Тематичний план модулю І. Історія філософії.

№ з/п

Тема

Кількість годин

лекції

семінари

1.

Предмет філософії та її роль у життєдіяльності людини та суспільства.

1

4

2.

Стародавня філософія.

1

2

3.

Філософія Середньовіччя та Відродження.

1

2

4.

Західноєвропейська філософія ХVІІ- ХVІІІ ст.

1

2

5.

Німецька класична філософія.

1

2

6.

Посткласична філософія.

1

2

7.

Українська філософія.

2

4

Разом

8

18

Тематичний план модулю ІІ. Онтологія.

8.

Буття і форми його існування.

1

2

9.

Філософія свідомості.

0,5

2

10.

Філософська теорія розвитку.

0,5

2

Разом

2

6

Тематичний план модулю ІІІ. Гносеологія.

11.

Філософське вчення про пізнання.

1

2

12.

Методологія наукового пізнання.

1

2

Разом

2

4

Тематичний план модулю IV. Соціальна філософія.

13.

Філософія суспільства.

0,5

2

14.

Матеріальні та духовні основи життя суспільства.

0,5

2

15.

Філософія історії.

1

2

Разом

2

6

Тематичний план модулю V. Філософська антропологія.

16.

Проблема людини в історії філософії.

1

2

17.

Особистість у вимірах філософського аналізу.

1

2

Разом

2

4

Всього по курсу

16

38

Згідно з навчальним планом, видами навчальних занять є: лекції, семінарські заняття, індивідуальна та самостійна робота студентів, а також консультації.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на семінарських заняттях, відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на семінарських підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: фронтальне опитування, письмові тести, розв’язання філософських задач, співбесіда тощо.

Контроль засвоєння модулів здійснюється на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок за засвоєння окремих модулів.

Для тих студентів, які бажають поліпшити оцінку з дисципліни, по завершенню її вивчення, навчальним планом передбачено термін для складання іспитів.

Структурований план вивчення дисципліни “філософія” для всіх спеціальностей університету.

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин/кредитів, з них

Рік навчання

Види контролю

Всього годин/

кредитів

Аудиторні

Самостійна робота студентів

Індивідуальна робота

лекції

семінари

Всього

108/3

16

38

38

16

1

Модуль І.

Змістових модулів-4

46/1,3

8

18

15

5

1

Поточний контроль,

тестові завдання,письмові роботи,

модульний контроль

Модуль ІІ.

Змістових модулів-3

15/0,4

2

6

4

3

1

Поточний контроль,

тестові завдання,письмові роботи,

модульний контроль

Модуль ІІІ.

Змістових модулів-2

15/0,4

2

4

6

3

1

Поточний контроль,

письмові роботи,

тестові завдання,

модульний контроль

Модуль ІV.

Змістових модулів-3

18/0,5

2

6

7

3

1

Поточний контроль,

тестові завдання,

письмові роботи,

модульний контроль

Модуль V.

Змістових модулів-2

14/0,4

2

4

6

2

1

Поточний контроль

Письмові роботи,

тестові завдання,

модульний контроль

Підсумкови й тестовий контроль засвоєння змісту модулів з філософії

4

4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.