Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бел. язык. Проф. лексика. Конспект лекций.doc
Скачиваний:
115
Добавлен:
15.03.2016
Размер:
639.49 Кб
Скачать

3

Установа адукацыі

“Магілёўскі дзяржаўны універсітэт харчавання”

Кафедра гуманітарных дысцыплін

-

Беларуская мова. Прафесійная лексіка

Канспект лекцый для студэнтаў 1-га курса вочнай і завочнай форм навучання

ўсіх спецыяльнасцей

Магілёў 2006

УДК 808.26

ББК 81. 2 Бел

С

Разгледжана і рэкамендавана да выдання на пасяджэнні кафедры ГД

Пратакол № ___ ад ___ 2006 г.

Складальнік: ст. выкладчык А. М. Савіцкая

Рэцэнзенты:

кандыдат філалагічных навук, ст. выкладчык кафедры рускай, беларускай і замежных моў БРУ А. М. Міхалёва

ст. выкладчык кафедры ГД А. А. Чугай

У сціслай і даступнай форме выкладзены асноўныя пытанні вучэбнага курса па прафесійнай лексіцы беларускай мовы. Асаблівая ўвага скіравана на тэрміналогію і афіцыйна-справавы стыль.

Для студэнтаў ВНУ нефілалагічных спецыяльнасцей, можа быць выкарыстана аспірантамі і выкладчыкамі ў якасці дадатковай крыніцы пры падрыхтоўцы да семінарскіх заняткаў, залікаў, экзаменаў, пры афармленні справавых лістоў.

 УА “Магілёўскі дзяржаўны

універсітэт харчавання”, 2006

Змест

1

Лекцыя 1. Мова і соцыум……………………………………………...

4

2

Лекцыя 2. Гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы………………………………………………………………………..

8

3

Лекцыя 3. Беларуская мова ў 20-м стагоддзі…………………………

11

4

Лекцыя 4. Беларуская мова на сучасным этапе……………………...

16

5

Лекцыя 5. Праблемы беларуска-рускай інтэрферэнцыі……………..

19

6

Лекцыя 6. Функцыянальныя стылі беларускай мовы……………….

22

7

Лекцыя 7. Граматычныя асаблівасці навуковага стылю…………….

29

8

Лекцыя 8. Жанры навуковай літаратуры……………………………..

34

9

Лекцыя 9. Лексікалогія………………………………………………...

40

10

Лекцыя10. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання…………………………………………………………………..

45

11

Лекцыя 11. Шляхі і крыніцы фарміравання беларускай навуковай тэрміналогіі………………………………………………………………...

49

12

Лекцыя 12. Лінгвістычнае ўпарадкаванне тэрміналогіі……………..

54

13

Лекцыя 13. Асаблівасці словаўтварэння беларускай навуковай тэрміналогіі………………………………………………………………...

58

14

Лекцыя 14. Асаблівасці афіцыйна-справавога стылю……………….

64

15

Лекцыя 15. Групы афіцыйна-справавых дакументаў………………...

68

16

Лекцыя 16. Справавыя лісты…………………………………………..

71

17

Лекцыя 17. Справавая карэспандэнцыя……………………………….

73

18

Дадатак да тэмы “Афіцыйна-справавы стыль”………………………….

77

19

Спіс літаратуры……………………………………………………………

85

20

Спасылкі …………………………………………………………………..

86

Канспектлекцый прызначаны для студэнтаў 1-га курса вочнай і завочнай форм навучання ўсіх спецыяльнасцей. Дапаможнік уключае 17 лекцый, тэматыка якіх адпавядае тэмам рабочай праграмы. Да кожнай лекцыі дадзены асобны спіс літаратуры, уведзены рубрыкі “Асноўныя паняцці” і “Цікава ведаць”, што дапаможа скіраваць увагу студэнтаў на важныя моўныя паняцці і пашырыць кругагляд. Тэарэтычныя пытанні асвятляюцца сцісла і даступна і дапаўняюцца ілюстрацыйным матэрыялам, узятым з розных галін навукі. У канцы дапаможніка даецца агульны спіс літаратуры, дадатак да тэмы “Афіцыйна-справавы стыль”.

Канспект лекцый можа быць выкарыстаны для падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў, залікаў і экзаменаў па беларускай мове.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.