Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod_2011.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

2. Тематичний план та зміст навчальної дисципліни

    1. Структура залікового кредиту дисципліни

№ з/п

ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

1

2

1

Теоретичні основи і методичний інструментарій фінансового менеджменту

1. Сутність, зміст та механізми фінансового менеджменту

2. Основи організації і управління фінансами на підприємствах

3. Системи і методи фінансового менеджменту

4. Системи та методи фінансового планування

5. Концепція і методичний інструментарій оцінки вартості грошових активів у часі

6. Концепція і методичний інструментарій оцінки фактора інфляції

7. Характеристика облігацій та методи їх оцінки. Характеристика та оцінка акцій

2

Система управління активами і капіталом підприємства. Основи інвестиційної математики та антикризового управління

8. Управління капіталом підприємства і оптимізація його структури

9. Управління оборотними активами підприємства

10. Управління грошовими потоками підприємства

11. Управління прибутком

12. Оцінка і принципи складання фінансової звітності. Фінансова діагностика.

13. Основи управління інвестиційною діяльністю підприємств

14. Основи антикризового фінансового управління

2.2. Зміст модулів за темами дисципліни

№ з/п

Структурні модулі та програмні питання по лекціях

Застосування

Всі форми навчання

1

2

3

1

Теоретичні основи і методичний інструментарій фінансового менеджменту

*

1. Фінансовий менеджмент як специфічна система управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки. Основні принципи та загальна структура фінансового менеджменту. Основні елементи механізму фінансового менеджменту.

2. Фінансовий менеджмент як складова частина органу управління господарськими суб’єктами. Мета і основні задачі фінансового менеджменту. Функції та об’єкти фінансового управління на підприємствах.

3. Система фінансового управління на підприємствах: фінансова стратегія, фінансова політика, фінансове планування, фінансовий контроль та контролінг. Характеристика окремих складових системи фінансового управління на підприємствах. Система фінансових методів обґрунтування управлінських рішень.

4. Перспективне, поточне та оперативне фінансове планування на підприємствах. Бюджетне фінансове планування. Характеристика основних методів фінансового планування: нормативний метод, розрахунково-аналітичний метод, балансовий метод, інші.

5. Концепції і методичний інструментарій оцінки вартості грошей в часі. Теперішня і майбутня вартість грошових активів. Прості і складні відсотки. Методичний інструментарій оцінки теперішньої і майбутньої вартості грошей по схемі простих і складних відсотків.

6. Основні показники, які враховують фактор інфляції, та поняття, якими користуються при розрахунках. Методичний інструментарій прогнозування річного темпу та індексу інфляції. Формування реальної відсоткової ставки з урахуванням фактору інфляції. Оцінка вартості грошей з урахуванням фактору інфляції та ризику.

7. Базова модель оцінки фінансових активів (DCF – модель). Методичні підходи до оцінки вартості облігацій.

Оцінка вартості привілейованих акцій. Оцінка звичайних акцій. Оцінка вартості звичайних акцій з постійним темпом росту дивідендів. Оцінка вартості звичайних акцій з непостійним темпом росту дивідендів.

2

Система управління активами і капіталом підприємства. Основи інвестиційної математики та антикризового управління

*

8. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства. Мета формування та характеристика складових власного капіталу підприємства. Політика управління власним капіталом підприємства.

Політика управління позиковим капіталом підприємства. Ефект фінансового левериджу. Оптимізація структури капіталу підприємства по критерію максимізації рентабельності власних засобів і мінімізації рівня фінансових ризиків.

9. Поняття та види грошових потоків підприємства. Етапи управління грошовими активами. Розрахунки грошових потоків підприємства. Управління грошовими потоками.

10. Склад оборотних активів підприємства та особливості фінансового управління ними. Метод оптимізації оборотних активів.

Управління запасами. Основні етапи управління запасами на підприємстві. Управління дебіторською заборгованістю.

11. Аналіз грошових активів підприємства. Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства. Системи контролю за грошовими активами.

Тотальне управління грошима як система. Управління товарними запасами з метою економії грошей. Збір дебіторської заборгованості. Повсякденне управління грошима. Вибір банку та робота з ним.

12. Поняття та структура фінансового ринку. Ринок цінних паперів в структурі фінансового ринку. Сутність інвестицій і задачі управління інвестиціями. Принципи формування інвестиційної політики підприємства. Інвестиційний ринок і його інфраструктура. Формування та оптимізація інвестиційного портфеля.

13. Зміст, завдання і методи аналізу фінансової звітності. Система показників фінансового стану підприємства. Користувачі фінансової інформації. Фінансова діагностика підприємства.

14. Основи антикризового фінансового управління. Аналіз факторів виникнення кризових ситуацій і банкрутства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]