Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_do_PIP.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
588.8 Кб
Скачать

3. Зміст дисципліни

Предмет дисципліни відображений у її тематичному плані, що складається з 10-ти тем .

3.1. Тематика лекцій

Тема 1. Психологічна наука, її розвиток та сучасний стан

Поняття про психологію. Психологія як наука про психічне відображення дійсності. Зародження і розвиток психології в стародавні часи як розділу філософії (Платон, Аристотель, Фалес, Лукрецій та інші). Панування ідеалістичних концепцій у психології середньовіччя (Августин, Фома Аквінський); прогресивні ідеї епохи Відродження (Леонардо да Вінчі, Ф.Бекон, Р.Декарт, Т.Гобс, Дж. Локк, Б.Спіноза); передові психологічні погляди представників російської науки (М.В.Ломоносов, О.М.Радіщев, О.І.Герцен). Напрями сучасної психологічної науки в світі: диференціальна психологія, біхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз тощо.

Сучасна психологія та її місце в системі природничих, гуманітарних, технічних наук. Доцільність вивчення психології студентами інженерних спеціальностей. Методи психологічних досліджень: організаційні методи (порівняльний, лонгітюдний, комплексний), емпіричні методи (спостереження, експеримент, праксиметричний метод, біографічний метод), методи обробки даних (кількісний, якісний), інтерпретаційні методи (генетичний, структурний).

Мозок і психіка. Взаємозв’язок свідомих та підсвідомих процесів. Структура свідомості. Характеристика психічних явищ і процесів. Математичні методи моделювання психічних процесів. Математична обробка психологічної інформації.

Тема 2. Основні галузі психологічного знання. Інженерна психологія

Структура психологічного знання. Наукове психологічне знання, психологія загальна та практична, прикладні галузі. Популярна психологія. Парапсихологія. Навколонаукове психологічне знання.

Інженерна психологія як прикладна галузь наукового психологічного знання. Її предмет, методи, завдання. Основні підходи до інженерного проектування.

Тема 3. Проблема особистості у психології. Спрямованість як провідна підструктура особистості

Поняття особистості в психології. Розвиток особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Психологічна структура особистості. Концепція динамічної функціональної особистості К.К. Платонова.

Проблема біологічного і соціального в особистості.

Спрямованість особистості та її складові: потреби, мотиви, переконання, інтереси, ідеали, світогляд. Взаємозв’язок підструктур досвіду й спрямованості.

Тема 4. Потреби, мотиви та поведінка. Діяльність

Поняття мотивації в психології. Феноменологічний і експериментальний підходи у вивченні мотивації. Розв’язання проблеми мотивації в межах біхевіоризму. Психоаналітичні теорії мотивації. Гуманістичні теорії мотивації. Когнітивні теорії мотивації. Мотиваційний контроль дій. Плани й структури поведінки. Теорія чотирьох стадій дії. Теорія мотиваційного контролю Д. Хайленда. Структурні блоки контролю дії. Вплив потреб, мотивів та поведінки на професійне становлення студентів інженерних спеціальностей.

Поняття психічної діяльності. Структура й основні види діяльності людини. Активність та її джерела. Особливості формування навичок. Здібності людини і проблеми їх цілеспрямованого розвитку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]