Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichni_vkazivki_chastina_2_DO_DRUKU_121212.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
4.74 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра іноземних мов

Методичні вказівки

до практичних занять

із дисципліни «Іноземна мова (англійська)»

для студентів 1-го курсу всіх напрямів підготовки

Student Life. Higher Education and Ways to Science.

Частина 2.

Полтава 2012

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)»для студентів 1-го курсу усіхнапрямів підготовки. Частина 2. StudentLife.HigherEducationandWaystoScience. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 37 с.

Укладачі:

С. І. Мангура, викладач

А. К. Павельєва, викладач

Відповідальний за випуск: в. о. завідуючої кафедри іноземних мов В. В. Стрілець, кандидат педагогічних наук.

Рецензент: Ю.І. Кузнєцова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов.

Затверджено науково-методичною радою університету

від «4» грудня 2012 р., протокол №3

Коректор І. Л. Петренко

Верстка А. К. Павельєва

Передмова

Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх факультетів та спеціальностей денної форми навчання та для студентів груп з поглибленим вивченням англійської мови. Вони можуть бути використані як під час самостійної роботи, так і в аудиторії під керівництвом викладача. Дані методичні вказівки складаються із двох частинза темами: «Studentlife», і «HigherEducationandWaystoScience». Тематичний матеріал кожної частини закріплюється системою завдань, які поділяються на вправи для роботи з лексичними одиницями, словосполученнями, реченнями та текстом. Подано теоретичні матеріали, довідкову інформацію, навчальні тексти і вправи.

Основним завданням є засвоєння відповідної лексики та навчання іншомовного спілкування з тем «Життя студента», «Освіта. Наш університет». Методичні вказівкизабезпечені англо-українським словником до кожноїчастини, що робить їх зручними у користуванні.За структурою методичні вказівки являють собою завдання для студентів та рекомендації щодо їх виконання для викладачів. У методичні вказівки входять: тексти для читання; передтекстові і післятекстові вправи навчального характеру, які мають забезпечити практичне засвоєння матеріалу.

Методичні вказівки були апробовані у кількох групах першого курсу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Орієнтовні норми часу: 5–6 аудиторних годин на кожний розділ, залежно від рівня підготовки студентів.

Матеріали, що використані у методичних вказівках, мають сприяти розвитку умінь та набутих навичок читання, аудіювання, письма, діалогічного та монологічного мовлення.

Contents

Our University 5

Yuri Kondratyuk 13

Higher Education in Ukraine 16

Research Work 21

My Specialty 27

Vocabulary 30

Supplementary Exercises 34

References 37

Topic:Our University

Instruction ends in the classroom, but education ends only with life. Frederick W.Robertson

Pre-reading task. Let’s get acquainted with the faculties of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University.

  1. Faculty of Finance and Economics

  2. Faculty of Architecture

  3. Facultyof Civil Engineering

  4. Faculty of Electric and Mechanic Engineering

  5. Faculty of Humanities

  6. Faculty of Oil, Gas and Natural Resources Management

  7. Faculty of Management and Business

  8. Faculty of Information and Telecommunication Technologies and Systems

SPEAKINGACTIVITIES

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]