Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_rekomendatsiyi_kursova_FA.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
555.64 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Полтава

2011

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної

дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів напряму підготовки 6.030508

«Фінанси і кредит» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 49 с.

Укладачі: С.В. Онищенко, к.е.н., доцент; Є.О. Костенко, асистент; О.І. Савицька, асистент.

Відповідальний за випуск– завідувач кафедри фінансів, банківської

справи та державного управління, д.е.н., професор В.О.Онищенко

Рецензент: д.е.н., професор Л.О. Птащенко

Затверджено науково-методичною радою університету Протокол № 1

від “ 28 вересня 2011 р.

52.37.02.02

2

 

ЗМІСТ

 

1.

Загальні положення ..........................................................................................

4

2.

Структура курсової роботи ..............................................................................

5

3.

Порядок написання та оформлення курсової роботи .....................................

6

4.

Методичні рекомендації до розроблення основної частини курсової роботи ....

8

Список літератури ..............................................................................................

41

Додатки ...............................................................................................................

45

3

1 Загальні положення

Відповідно до змісту навчальних планів

підготовки

 

фахівців

за

напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит»

освітньо-кваліфікаційного

рівня

 

«бакалавр»

передбачається

виконання

студентами

курсової

 

роботи

з

дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

 

 

 

 

 

 

Метою виконання курсової роботи є формування системи теоретичних

 

основ та

набуття

практичних

навичок

аналітичної .роботиВивчення

 

фінансово-економічних

явищ

і

процесів, їх

взаємозв’язки

та

взаємозалежності,

систематизація,

оцінювання

результатів

діяльності,

 

виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

 

 

Виконання

даної курсової

роботи є одним з етапів підготовки

студентів до виконання ними випускної дипломної роботи відповідного

професійного спрямування.

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання

основ

фінансового

аналізу: підвищення

рентабельності та

 

прибутковості, покращення ліквідності й платоспроможності, забезпечення фінансової стійкості в нестабільному зовнішньому середовищі– дає змогу зменшити невизначеність та ризик фінансово-господарської діяльності,

запобігати поширенню негативних тенденцій і створити сприятливі умови для поліпшення фінансового стану підприємства.

У процесі

виконання

курсової

роботи з дисципліни«Фінансовий

аналіз» студенти мають виявити творчий самостійний підхід до висвітлення

фінансово-аналітичної роботи підприємства.

Результатом

виконання

курсової

роботи повинне стати не тільки

вміння оцінити фінансово-господарський

стан підприємства за допомогою

фінансових показників, прийомів та методів фінансового аналізу, але й навички складання фінансово-аналітичного висновку з пропозиціями щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

До іспиту студент допускається за умови своєчасного захисту курсової роботи.

4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]