Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_Z_GROShI_I_KREDIT.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
782.85 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління

Навчально-методичний посібник

для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

для студентів денної форми навчання

Полтава 2010

УДК: 339.727.3(073)

Г89

Рекомендовано до видання вченою радою Полтавського національного технічного університету, протокол № __ від _________2010 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, протокол №____ від __________2010 р.

Укладачі: С.Б. Манжос, доцент; М.С. Носенко, асистент

Відповідальний за випуск: В.О. Онищенко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління

Рецензент: Птащенко Л.О., д.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та державного управління

Г89 Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка»/ уклад. С. Б. Манжос, М. С. Носенко – Полтава, 2010. – 100 с.

УДК 339.727.3(073)

ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………….4 1. Тематичний план і погодинний розподіл практичних (семінарських) занять за темами………………………………………………………………………………..7

2. Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів за модулем «Гроші та грошові системи»……….8

2.1.Тема 1. Сутність та функції грошей………………………………………….8

2.2.Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса ……………………………….....13

2.3.Тема 3. Грошові системи…………………………………………………….20

2.4.Тема 4. Інфляція та грошові реформи ……………………………….......... 24

2.5.Тема 5. Валютний ринок і валютні системи………………………............33

2.6.Тема 6. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм………………..45

3. Тренінгові завдання до модуля « Гроші та грошові системи»………………50

4. Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять і самостійної роботи студентів за модулем «Кредит і банки» ……………...56

4.1. Тема 7. Кредит у ринковій економіці.…………………………………….56

4.2.Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку……………………….66

4.3. Тема 9. Центральні банки…………………………………………………72

4.5. Тема 12. Комерційні банки………………………………………………..75

5. Тренінгові завдання до модуля « Кредит і банки»…………………………..79

Список основної та додаткової літератури…………………………………………..87

Додатки ………………………………………95

Вступ

Курс «Гроші та кредит» уходить до складу дисциплін циклу підготовки фахівців зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика», «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр. Ринкові відносини і їх становлення потребує нового підходу до теорії грошового обігу, розгляду питань кількості грошей та законів грошового обігу, детального дослідження проблем регулювання грошово-кредитних відносин і сутності кредиту в умовах конкуренції, ринкового ціноутворення й формування ринкової грошової системи держави.

Метою викладання дисципліни є формування системи знань з теорії й практики використання грошей і кредиту, інших фінансово-кредитних інструментів, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку та грошових систем ( у т.ч. валютної) у процесах розподілу і споживання, а також їх впливу на процеси відтворення в умовах ринкової економіки; опанування методів аналізу й оцінювання державної монетарної та фінансово-кредитної політики, розвитку банківської системи; засвоєння основних економічних категорій щодо основ грошово-кредитних відносин, формування теоретичної й методологічної бази необхідної для оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів та аналізу грошово-кредитної політики держави в умовах ринкових відносин. Курс є самостійним розділом економічної науки, яка вивчає особливості акумулювання грошей, суть кредитних відносин і інсти­тутів, що їх організовують. Його специфіка полягає у розгляді цих питань з погляду закону грошового обігу, взаємозв'язків грошової, кредитної та валютної систем з економічною кон'юнктурою, а також впливу спеціальних фінансово-кредитних інститутів на процес суспіль­ного відтворення.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є гроші, їх сутність і функції у ринковій економіці, грошовий ринок та грошові системи, сутність роль і види кредиту, валюта й валютні відносини та їх місце і роль в економічній системі Національного банку України й комерційних банків.

Завдання курсу полягає у тому, що майбутній фахівець повинен не просто засвоїти відповідний обсяг знань із теорії курсу «Гроші та кредит», знати основні категорії, закономірності та механізми функціонування грошово-кредитної системи держави, розуміти положення відповідних нормативних документів і законів України з цих питань, а й бачити за їх змістом реальні економічні процеси й тенденції розвитку, вміти їх аналізувати, прогнозувати майбутні зміни.

Вивчення курсу здійснюється за темами з акцентом на індивідуалізацію навчання та підсилення ролі самостійної роботи. Це знайшло відображення у структурі кожного семінарського заняття. Після назви теми визначається мета її вивчення. В подальшому логіка досягнення цієї мети спирається на наступні складові:

основні поняття, які вводять студентів у науково-термінологічний світ теми, що вивчається, і допомагають оволодіти фаховою мовою;

семінарські заняття, до вивчення яких подається традиційний план, що окреслює наукові підходи до засвоєння матеріалу та глибину його розкриття;

самостійна робота студентів передбачає вивчення програмних питань дисципліни, винесених на самостійне опрацювання, тому наводиться перелік цих питань і список літератури.

Для підсилення ролі індивідуальної роботи до кожного заняття студентам пропонується перелік тем для написання рефератів, що охоплюють найбільш актуальні, проблемні та дискусійні питання курсу «Гроші та кредит».

Навчальна дисципліна "Гроші та кредит» з відповідною логічною послідовністю розкривається у 12 темах, розбитих за двома модулями. Перший модуль «Гроші» включає 7 тем, у яких розглядається багатогранна сутність грошей, механізм їх походження і функції, структуру та особливості прояву грошового ринку, а також основні принципи побудови й форми організації грошової та валютної системи країни умовах існування фінансових ринків. Другий модуль «Кредит» передбачає вивчення 5 тем, у яких розглядається сутність, ознаки, форми і види кредиту, його функції та роль в ринковій економіці, принципи побудови банківської системи, її функції й провідне місце у кредитній системі, а також механізм реалізації грошово-кредитної політики, основні його інструменти і методи. В кінці навчально-методичного посібника наведена література, котра є в бібліотеці університету та Полтавській обласній бібліотеці.

У результаті вивчення дисципліни „Гроші та кредит” студенти мають знати особливості становлення й основні етапи розвитку грошей і кредиту в процесі розвитку суспільного виробництва та обміну; основні властивості грошей і кредиту, що характеризують їх як самостійні економічні категорії; основні прояви ролі грошей та кредиту в розвитку ринкової економіки; мету, зміст, завдання монетарної політики держави й державного регулювання грошового обороту в країнах з ринковою економікою; законодавчі нормативно-правові акти, які регулюють грошово-кредитні відносини.

Під час проведення семінарських занять та самостійного опрацювання матеріалу студенти повинні вміти пояснювати особливості й переваги сучасних форм грошових знаків, аналізувати стан грошового обороту, обігу і збалансованості грошових потоків на прикладі грошового обороту; знати сутність, функції та сучасний підхід до трактування сутності грошей, визначення вартості грошей як інструменту регулювання економіки, основні теорії грошей і їх практичне значення; аналізувати вплив державної монетарної політики на розвиток фінансових інститутів країни.

Дисципліна «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» тісно пов'язана з іншими дисциплінами економічної науки, зокрема «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економічних учень», «Інвестування», «Основи банківської справи», «Фінанси», « Статистика». Цей зв'язок просте­жується через такі категорії, як гроші, кредит, банки, грошові й кредитні системи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]