Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_Shulyak.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра обліку і аудиту

Методичні вказівки

до виконання і захисту курсових робіт із дисципліни „Бухгалтерський облік у галузях народного господарства”

для студентів напряму підготовки

6.030509 „Облік і аудит”

усіх форм навчання

Полтава 2012

Методичні вказівки до виконання і захисту курсових робіт із дисципліни „Бухгалтерський облік у галузях народного господарства” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” усіх форм навчання – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 37 с.

Укладач: О.М. Шуляк, асистент.

Відповідальний за випуск: О.В. Щур, завідувач кафедри обліку і аудиту, канд. техн. наук, доцент.

Рецензент: В.В. Ржепішевська

Затверджено науково-методичною радою університету

Протокол №

від 2012 року

Коректор І.Л. Петренко

Верстка О.М. Шуляк

76.10.06.02

ЗМІСТ

ВСТУП.............................................................................................................. 4

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ..................... .................................................... 4

2 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ........................ 5

3 СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ............................................ 5

4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ............................ 9

5 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ..................................................................11

Список літератури……………………….…………………………………..12

Додаток А Орієнтовний перелік тем курсових робіт .................................15

Додаток Б Приклади планів...........................................................................17

Додаток В Титульна сторінка курсової роботи .................................. ........21

Додаток Г Завдання на курсову роботу........................................................22

Додаток д Варіанти задач..............................................................................23

Додаток Е Оформлення основної частини...................................................36

Додаток Ж Приклад оформлення рисунка...................................................37

ВСТУП

Курс „Бухгалтерський облік у галузях народного господарства” є професійно орієнтованою навчальною дисципліною під час підготовки фахівців зі спеціальності ”Облік і аудит”.

Головною метою курсу „Бухгалтерський облік у галузях народного господарства” є вивчення, розширення та закріплення студентами знань щодо організації бухгалтерського обліку в торгівлі, будівництві, сільському господарстві та на автотранспортних підприємствах. Розгляд актуальних питань з курсу „Бухгалтерський облік у галузях народного господарства” дозволить підняти рівень знань студентів, вивчити методику організації синтетичного та аналітичного обліку господарських засобів, джерел їх утворення, господарських процесів та результатів діяльності в різних галузях економічної діяльності.

Розвиток зв’язків однієї галузі виробництва з іншими неминуче призводить до цілого ряду взаємозв’язків сільськогосподарських підприємств із будівельними, транспортними, торгівельними організаціями. Для контролю за повнотою і правильністю цих взаємовідносин необхідно знати галузеві особливості побудови обліку в даній галузі, основні нормативні акти, що регулюють порядок обліку щодо відповідного процесу.

Метою написання курсової роботи є систематизація, поглиблення теоретичних знань студентів (це важливий етап підготовки фахівців ОКР „бакалавр” із бухгалтерського обліку), набуття і розвиток навичок самостійного аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення практики обліково-аналітичної роботи в інтересах досягнення позитивних результатів діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, зміцнення фінансової дисципліни.

Завдання студента полягає у вмінні застосувати набуті знання в практичній роботі, проводити економічний аналіз стану фінансово-господарської діяльності всіх галузей економічної діяльності та вміти правильно організувати бухгалтерський облік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]